МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ: ТРАДИЦІЙНИЙ ТА ОНОВЛЕНИЙ ПІДХОДИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-11-19

Ключові слова:

методологія наукових досліджень, економіка, традиційний підхід, оновлений підхід, структура курсу, компоненти, виклики

Анотація

У цій статті вирішується проблема ідентифікації традиційного та, так званого «оновленого» підходу до методології наукових досліджень. Автори знаходять аргументи на користь доцільних змін у методології наукових досліджень як в особливій сфері знань. Відповідно, йдеться й про зміни у методології наукових досліджень як в освітньому компоненті програм навчання докторів філософії (PhD). Метою дослідження є обґрунтування структури оновленого курсу методології наукових досліджень. В якості основних факторів (обставин) такого оновлення визначені: зміни, що відбуваються в організації сучасної науки, освіти та суспільства, а також існуюча практика необґрунтованого ототожнення філософії науки та методології наукових досліджень. У статті презентована структура курсу методології наукових досліджень, яка побудована авторами цієї статті на основі проведених апробацій під час реалізації освітньої програми підготовки докторів філософії (PhD) зі спеціальності 051 Економіка в Університеті «КРОК». Ця структура охоплює три компоненти, кожен з них підпорядкований специфічному завданню, а саме: формуванню уявлень про продукти наукової діяльності та зміст наукової новизни, розробці структури наукового дослідження з урахуванням сформульованої проблеми та мети дослідження, створенню джерельної бази дослідження та правильному використанню джерел. У дослідженні використано компаративний, історичний аналіз та факторний аналіз якісних зв’язків між процесами (явищами). Це дало можливість опрацювати, так званий «оновлений» підхід до методології наукових досліджень з позицій історичних досягнень у цій сфері знань і з позицій необхідних змін, пов’язаних з вимогами сучасності. Результатом дослідження є пропонована авторами структура курсу методології наукових досліджень в економіці. Вона має ознаки релевантності викликам, які спричинені змінами у сучасній науці та суспільстві. Саме тому така структура, на думку авторів, може розглядатись як прийнятний варіант змін у методології наукових досліджень в економіці та стати предметом обговорень у середовищі освітян.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ірина Радіонова, Київський національний університет імені Вадима Гетьмана

Д.е.н., професор, професор кафедри економічної теорії, ДВНЗ Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Ігор Румик, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Д.е.н., професор, завідувач кафедри національної економіки та фінансів, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Darwish, M.A. (2022). Methodology of scientific research and its modern divisions according to Whitney, Marquis, Good and Scates, and Van Dalen. https://www.researchgate.net/publication/359442630

Rebeca, R. (2024). Research Methods in Science. https://sciencing.com/research-methods-in-science-12748094.html

Camarinha-Matos, L.M. (2022). Scientific research methodologies and techniques. https://sites.fct.unl.pt/doutoramento-engenharia-electrotecnica-computadores/files/srmtunit2-2022.pdf

Pandey, P., & Pandey, M.M. (2015). Research methodology: tools and techniques, Bridge Center. https://www.euacademic.org/BookUpload/9.pdf

Gunnel, M. (2016). Research Methodologies: A Comparison of Quantitative, Qualitative and Mixed Methods. https://www.linkedin.com/pulse/research-methodologies-comparison-quantitative-mixed-methods-gunnell/

Шишкіна, Є.К., & Носирєв О.О. (2014). Методологія наукових досліджень : Навч. посібник. Харків : Вид-во «Діса плюс». Доступ через: https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/492556a5-18fd-4ec4-8c5e-167c653338a6/content

Самсонов, В.В., Сільвестров, А.М., & Тачиніна О.М. (2022). Методологія наукових досліджень та приклади її використання : Навч. посібник. Київ : НУХТ. Доступ через: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/47687/1/MND.pdf

Радіонова, І.Ф. (2010). Методологія наукових досліджень: прикладний аспект : Навч. посібник. Київ : КНЕУ. Доступ через: https://studfile.net/preview/2399374/

Румик, І.І. (2021). Застосування інтерактивних форм і методів вивчення фінансових дисциплін. Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода : тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). Київ : Університет «КРОК». Доступ через: https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/393

Mihus, I. (2020). Use of scientific profiles to present the results of scientific research of universities. Economics, Finance and Management Review, 3, 89-94. DOI: https://doi.org/10.36690/2674-5208-2020-3-89

Небрат, В.В. (2016). Історико-економічні дослідження в Інституті економіки АН УРСР. Історія народного господарства та економічної думки України, 49, 9-26. Доступ через: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ingedu_2016_49_3

Blaug, M. (1992) The methodology of economics or how economists explain. Second edition. http://digamo.free.fr/blaug80.pdf

Blaug, M. (1997). Economic theory in retrospect. Fourth edition. http://pratclif.com/2014/blaug-economic-theory-in-retrospect.pdf

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII (в редакції від 27.12.2023). Доступ через: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Зразок освітньо-професійної програми : лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 р. № 1/9-239. https://pstu.edu/wp-content/uploads/2019/01/

Про затвердження Національної рамки кваліфікацій : постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 (в редакції від 25.06.2020 р. № 519). Доступ через: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n37

Downloads

Опубліковано

2024-03-30

Як цитувати

Радіонова, І., & Румик, І. (2024). МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ: ТРАДИЦІЙНИЙ ТА ОНОВЛЕНИЙ ПІДХОДИ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(73), 11–19. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-11-19

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають