Процес рецензування

Рецензування рукописів наукових статей, поданих до друку у Збірнику наукових праць «Вчені записки Університету «КРОК», проводиться з метою підтримання високого науково-теоретичного рівня та виділення найбільш актуальних та прогресивних наукових праць.

Збірник наукових праць «Вчені записки Університету «КРОК» використовує метод подвійного сліпого рецензування:

  • рецензент не знає особистої інформації про автора / авторів;
  • автор / автори не знають особистих даних про рецензента.

Наукові статті, подані до редакції, проходять первинний контроль щодо повноти та правильності їх реєстрації на сайті журналу, а також дотримання вимог щодо оформлення рукописів.

Первинний експертний огляд наукової статті проводиться головним редактором або відповідальним секретарем.

Головний редактор (відповідальний секретар) визначає рецензента з членів редакційної колегії, який відповідає за науковий напрям, з якого написана стаття, що подається до друку.

За відсутності члена редакційної колегії - куратора відповідного напрямку, головний редактор (відповідальний секретар) визначає зовнішнього рецензента для поданої статті.

Рецензенти (як члени редакційної колегії, так і зовнішні) повинні бути відомі фахівцями з предмету поданого рукопису і мати публікації в галузі досліджень (бажано протягом останніх 5 років) у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.

Після експертизи наукової статті рецензент може:

  • рекомендувати статтю для публікації;
  • рекомендувати статтю для її публікації після перегляду автором з урахуванням висловлених зауважень та побажань;
  • не рекомендувати статтю для публікації.

Якщо рецензент рекомендує статтю для публікації після перегляду, з урахуванням коментарів або не рекомендує статтю для публікації, у рецензії необхідно вказати причину прийняття рішення.

Редакція рекомендує використовувати розроблену стандартну форму Рецензії.

При перегляді наукових статей рецензенти повинні:

  • звернути особливу увагу на актуальність наукової проблеми, порушеної в статті;
  • охарактеризувати теоретичну та прикладну цінність проведених досліджень;
  • оцінити правильність математичних розрахунків, графіків, креслень;
  • оцінити, як авторські висновки стосуються існуючих наукових концепцій;
  • встановити стан дотримання авторами правил наукової етики, правильність посилань на літературні джерела.

Необхідним елементом Рецензії має бути оцінка персонального внеску автора у вирішенні розглянутої проблеми.

Рецензентам також доцільно відзначити відповідність стилю, логіки та наявності наукового викладання, а також зробити висновки про достовірність та обґрунтованість висновків автора (авторів) у цій статті.

Заповнений бланк Рецензії надсилається редактору електронною поштою у вигляді сканованої копії, які потім надсилаються авторам.