ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗЛАДІВ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ У ЖІНОК

Автор(и)

  • Олена Никоненко ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК" https://orcid.org/0000-0002-0794-7905
  • Анастасія Іском ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-202-211

Ключові слова:

харчова поведінка, розлади харчової поведінки, чинники харчової поведінки у жінок, образ власного тіла

Анотація

Розлади харчової поведінки – це група психогенно обумовлених синдромів, за яких людина вживає їжу не для насичення, а з метою усунення емоційного дефіциту і підняття настрою. До розладів харчової поведінки відносять нервову анорексію, булімію, психогенне переїдання Сучасні дослідники пояснюють порушення харчової поведінки як дезадаптивний спосіб вирішення конфліктів: люди з порушеннями харчової поведінки використовують їжу як засіб символічної комунікації зі своїм почуттям неадекватності перед лицем вимогливого життя. Почуття неспроможності розвивається як за відсутності важливих життєвих навичок, так і на тлі невдалих спроб встановити ефективні стосунки з іншими людьми. Порушення харчової поведінки є стратегією копінгповедінки, в якій їжа, вага тіла і образ тіла стають головними життєвими цінностями або знецінюються взагалі. Харчова поведінка жінок виникає в онтогенезі як складна міжфункціональна психологічна система і регулюється суперечливою єдністю природних потреб та культурних форм їх задоволення. Таким чином можемо стверджувати, що за походженням харчова поведінка має не біологічну, а біосоціальну, власне, культурну природу. Особливості проявів харчової поведінки полягають в індивідуальних психологічних складових харчової поведінки (мотивації, досвіду, когнітивних особливостей, емоції, саморегуляції, операціональних характеристик). Харчова поведінка жінок значною мірою регулюється особливостями самосвідомості, зокрема власного образу тіла. Для емпіричного дослідження розладів харчової поведінки у жінок використано: методика суб’єктивного відчуття самотності Д. Рассела, М. Фергюсона, призначена з метою визначити вплив рівня відчуття самотності на вибір харчової поведінки у жінок; опитувальник «Шкала психологічного благополуччя» К. Ріфф, теоретично обґрунтований інструмент, призначений для виміру виразності основних складових психологічного благополуччя; «Опитувальник образу власного тіла (ООВТ)» розроблений О. А. Скугаревським і С. В.  Сивуха,  спрямований на діагностику невдоволення власним тілом в осіб, які страждають на розлади харчової поведінки; тест вказування на незадоволення власним тілом (САРТ), призначений для оцінки рівня задоволеності (незадоволеності) своїм тілом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олена Никоненко, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Кандидат психологічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри психології, ВНЗ “Університет економіки та права “КРОК”, м. Київ

Анастасія Іском, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Студент 3 курсу магістратури спеціальності «Психологія», ВНЗ “Університет економіки та права “КРОК”, м. Київ

Посилання

Ваколюк, Л. М., Сокур, С. О., Секрет, Т. В. ( 2018) Ожиріння: профілактичні та медико-соціальні аспекти [Електронний ресурс]. Вісник Вінницького національного медичного університету. Т. 19. № 21. С 197–201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvnmu_2018_19_1_54

Вольнова, Л. М. ( 2009) Профілактика девіантної поведінки особистості. Київ: НПУ ім. М. П. Драгманова. 224 с.

Зубар, Н. М. ( 2010) Основи фізіології та гігієни харчування. Київ: Центр учбової літератури, 336 с.

Іваненко, Л. М. ( 2018) Спосіб життя батьків як детермінанта здоров’я дітей. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 2. С. 411–421.

Ільницька, Т. (2018) Розлади харчової поведінки: міфи та факти. ТОВ «Медичний журнал «Нейроньюс». №4. С. 6-7.

Ковальова, Н. В. (2007) Нервова анорексія (клініка, діагностика, терапія): автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16. Харків: Інститут неврології, психіатріі та наркології АМН України, 20 с.

Кокун, О.М. (2004) Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психофізіологічний аспект забезпечення діяльності: Монографія. Київ: Міленіум, 265 с.

Ковальчук, З. Я. ( 2019) Психологічні аспекти порушення харчової поведінки у жінок. Інсайт: психологічні виміри суспільства. . Вип. 2. С. 91-99.

Коростій, В. І. ( 2013) Прогнозування та психотерапевтична корекція емоційних розладів при психосоматичних захворюваннях. Медична психологія. № 3. С. 56–62.

Кузьмінська, М. С., Червона, О. В. ( 2005) Значення раціонального харчування для підтримки здоров’я молоді. Кн. 4. Київ: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, С. 13–22.

Никоненко, О. В. (2023) Особливості психологічного супроводу безробітних осіб в умовах війни. Підтримка психологічного здоров’я особистості в умовах війни: матеріали VI Всеукраїнських психологічних читань «Удосконалення професійної майстерності майбутніх психологів», 21 квітня 2023 р. ред. кол. : Андрусик О.О. та ін. Умань. 182 с.

Сингаївська, І. В., Бондаренко, А. М. ( 2022) Розлади харчової поведінки під час подій воєнного характеру. Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). Київ: Університет "КРОК". https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1323

Шебанова, В. І. (2017) . Психологія харчової поведінки. Автореф. дис. доктора психол. наук. 19.00.01, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 40 с.

Ryff, C. D., Singer, B. H. (2008) Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to psychological well-being. Journal of Happiness Studies. Vol. 9(1). Pр. 13–39.

Downloads

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Никоненко, О., & Іском, А. (2023). ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗЛАДІВ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ У ЖІНОК. Вчені записки Університету «КРОК», (4(72), 202–211. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-202-211

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія