АКСІОПСИХОЛОГІЯ ТА АКСІОГЕНЕЗ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ КРИЗИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-171-187

Ключові слова:

аксіологія, асіопсихологія, агсіогенез, аксіопсихіка, суб’єкт аксіогенезу, суб’єктність, цінності, суспільний діалог, медіасуспільство, медіатизація цінностей, суспільна криза, аксіоматична особистість

Анотація

У статті проаналізовано сутність феноменів «аксіологія», «аксіопсихологія», «аксіогенез», «аксіпсихіка», «суб’єкт аксіогенезу» та деяких інших, а також  існуючі зв'язки між цими феноменами у традиції сучасного аксіопсихологічного підходу. Автор спирається на традиційні уявлення про аксіологію як науку про особистісні цінності людини і разом цим робить наголос на соціальній та суб'єктнісній природі цих цінностей та наголошує на міцному зв’язку цінностей із показниками суб’єктності учасників соціального буття. Суб’єктність розглядається як авторство власного життя, яке гарантується системними знаннями суб’єкта про природу і сутність інтелектуальних, духовних, моральних, естетичних та інших цінностей, і міцно пов’язане з традиціями суспільства. Суб’єкт аксіогенезу – як автор і носій суб’єктності – уособлює найважливіші цінності свого суспільства. У зв’язку з цим автор даної статті стверджує, що не існує цінностей та носіїв цих цінностей поза межами соціального діалогу і соціальної взаємодії. Систему цінностей суб’єкта розглянуто як продукт суспільного діалогу, який розуміється як обмін когніціями, емоціями та інтеракціями щодо ідеального, ефективного облаштування суспільства на засадах аксіопсихологічних принципів та аксіологічних практик. Суспільний діалог визначається як чи не єдиний інструмент, який може гарантувати надійність тих чи тих суспільних змін, особливо в часи суспільної кризи. Автор статті приділяє велику увагу одному з найважливіших учасників цього діалогу і найважливішому інструменту його висвітлення – засобам масової комунікації (масмедіа). При цьому висвітлюється питання не так про всемогутність масмедіа, як про ризики, які вони створюють. Йдеться про те, що в сучасних інформаційних суспільствах (медіасуспільствах) відбуваються процеси медіатизацій моралі і цінностей, які зачіпають ціннісні структури свідомості практично всіх соціальних суб’єктів і суспільства в цілому. Показано, що роль масмедіа як головного актора суспільного буття в медіасуспільствах істотно посилюється в часи тривалої суспільної кризи. Автор статті посилається на відомі наукові концепції аксіогенезу та дані соціально-психологічних моніторингів громадської думки, здійснених в Україні впродовж 2013-2023 рр. численними аналітичними інституціями, і показує, що зміни панівних цінностей в умовах тривалої соціальної кризи є неуникними. А відтак ним підтверджено тезу щодо аксіологічного повороту в системах цінностей суб’єктів суспільної кризи. Означується, що найризикованішим результатом цих змін є аксіопатична особистість – особистість, яка стала на хибний, деструктивний шлях власного аксіогенезу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Петрунько, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, професор, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Посилання

Кримський С.Б. Практично-духовне освоєння світу. Філософський енциклопедичний словник. Київ : Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України : Абрис, 2002. 742 с.

Карпенко З.С. Аксіологічна психологія особистості. Монографія. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018. 720 с.

Радчук Г.К. Аксіопсихологія вищої школи. Монографія. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. 380 с.

Петрунько, О.В. & Плющ, О.М. (2021). Перспективи застосування екологічного підходу в сучасних психологічних дослідженнях. Вчені записки Університету «КРОК», 4 (64), 205-216.

Музика О.Л. Аксіогенез особистості і розвиток обдарованості: теоретична модель і підходи до дослідження // Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості, 14 (6). С. 60-76.

Плющ О.М. Соціально-психологічні механізми інформаційного впливу в постіндустріальному суспільстві : дис. ... доктора психолог. наук : 19.00.05. Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 2018. 400 с.

Медіа-культура особистості: соціально-психологічний підхід: навчальний посібник / за ред. Л.А. Найдьонової, О.Т. Баришпольця. К.: Міленіум, 2010.

Петрунько О.В. Діти і медіа: соціалізація дитини в агресивному медіасередовищі. Ніжин, 2011. 480 с.

Allport G.W. Mental health: a generic attitude. 1964. № 4. P. 7-21.

Rokeach M. Beliefs, Attitudes and Values. San Francisko, 1972. 214 p.

Потятиник Б., Лозинський М. Патогенний текст. Львів: Місіонер, 1996. 296 с

Інформаційний вплив: теорія і практика прогнозування / за ред. П.Д. Фролова; Національна акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. К.: Міленіум, 2011. 304 с.

Durkheim É. La educación moral. Print Book, Spanish, 2002. 296 p.

Downloads

Опубліковано

2023-03-30

Як цитувати

Петрунько, О. (2023). АКСІОПСИХОЛОГІЯ ТА АКСІОГЕНЕЗ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ КРИЗИ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(69), 171–187. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-171-187

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають