РОЗБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ТА МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-86-93

Ключові слова:

конкурентоспроможність, системи управління, управління якістю, якість, міжнародна діяльність підприємства

Анотація

У статті досліджено питання розбудови ефективної системи  менеджменту як основи забезпечення зростання якості управління  та  міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Визначено, що розбудова ефективної системи менеджменту потребує впровадження комплексу етапів та заходів зданих забезпечити значні системні та структурні зміни які дадуть можливість забезпечення зростання якості управління та міжнародної конкурентоспроможності  підприємства .Виявлено, що етапами складовими впровадження удосконаленої системи управління підприємством є: проектування та наступна  розбудова на підприємстві інтегрованої  інформаційної системи управління;  приведення у відповідність упорядкування або реорганізація  організаційної структури   підприємства; розбудова  внутрішніх та зовнішніх комунікацій підприємства. перегляд  перевірка наявності та відповідності всієї внутрішньої документації підприємства як управлінської та фінансово-господарської; розбудова та впровадження бізнес-процесів управління з метою зростання якості процесів виробництва та управління підприємством, зростання конкурентоспроможності підприємства; індивідуалізація процесів  проектування  та виробництва продукції, перехід від масового виробництва до виробництва партіями, серіями; перехід на ринково-орієнтоване виробництво з метою зростання конкурентоспроможності продукції та її відповідності вимогам внутрішнього та зовнішнього міжнародного  ринків. Визначено, що впровадження, розбудова удосконаленої системи управління підприємством здатна забезпечити постійність, стабільність обсягів  виробництва, наявність гарантованого збуту, адже вся продукція вироблятиметься партіями на замовлення, низький рівень постійних управлінських витрат , витрат на реалізацію та збут продукції, зростання рівня якості та кваліфікації роботи персоналу, доступу до сучасних технологій виробництва та трансферу технологій, можливість участі у глобальних ланцюгах постачання, потенційні можливості  зростання обсягів виробництва відповідно до зростання обсягів збуту продукції на внутрішньому та міжнародному ринках.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оксана Кириченко, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Д.е.н., доцент кафедри управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Посилання

Геєць В. Ліберально-демократичні засади: курс на модернізацію України. Економіка України. 2010. № 3. С. 4-20

Дейнеко Л. В. Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки: науково-аналітична доповідь. К.: Інститут економки та прогнозування НАН України, 2018. 158 с.

Drucker Peter. Innovation and Entrepreneurship: Practict and Principles. Nev York: Harper and Row Publishes, 1985. 445 p.

Гитман Л. Дж. Основи інвестування. К: Освіта, 1999. 208 с.

Індустрія 4.0. в Україні. Аналітичний огляд інноваторів та стану інновацій Україні в сфері Індустрії 4.0. К.: АППАУ, 2019. 76 с.

Капітанець Ю. Інвестиційне забезпечення фермерських господарств. Інноваційна економіка. 2010. №5. С. 141-144

Кизим М. О., Феденко Г. М. Теорія та практика оцінки пріоритетності та результативності державних цільових програм в Україні. Бізнес Інформ. 2012. № 12. С. 6-13.

Кисіль М. Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного виробництва та сільських територій. Менеджмент. 2009. №11. С. 225-230

Кириченко О.С. Інвестиційно-інноваційне забезпечення промисловості України в умовах Четвертої промислової революції: монографія. К.: Університет економіки та права «КРОК», 2021. 368 с.

Кириченко О. С. Концептуальні засади інвестиційно-інноваційного забезпечення процесів розвитку промисловості. Науковий погляд: економіка та управління. Дніпро, 2019. № 2 (64). С. 28-34

Коденська М. Мотиваційні чинники інвестиційного забезпечення розвитку аграрно-промислового виробництва. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 2013. №2. С. 62-66

Кравченко Н. Інвестиційна складова інноваційного розвитку. Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2011. № 12. С. 23-27

Крупка М. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України. Львів: Вид. ЛНУ імені Івана Франка, 2001. 608 с.

Череп А. Теоретичні аспекти формування інноваційно-інвестиційної діяльності. Інноваційна економіка. 2010. № 17. С. 154-158

References

Heiets' V. (2010) Liberal'no-demokratychni zasady: kurs na modernizatsiiu Ukrainy. [Liberal-democratic principles: the course on modernization of Ukraine]. Ekonomika Ukrainy. No. 3. pp. 4-20

Dejneko L. V. (2008) Rozvytok promyslovosti dlia zabezpechennia zrostannia ta onovlennia ukrains'koi ekonomiky: naukovo-analitychna dopovid' [The development of the industry to ensure the growth and renewal of the Ukrainian economy: scientific-analytical report]. Kyiv: Instytut ekonomky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy, (in Ukrainian)

Drucker Peter. (1985) Innovation and Entrepreneurship: Practict and Principles [Innovation and Entrepreneurship: Practict and Principles]. Nev York: Harper and Row Publishes, 445 p.

Hytman L. (1999) Osnovy ynvestyrovanyia [Basics of investing]. Kyiv: Osvita. [in Ukrainian]

Industriia 4.0. v Ukraini (2019) Analitychnyi ohliad innovatoriv ta stanu innovatsii Ukraini v sferi Industrii 4.0. [Analytical review of innovators and innovations in Ukraine in the field of Industry 4.0]. Kyiv: APPAU, (in Ukrainian)

Kapitanets' Y.(2010) Investytsijne zabezpechennia fermers'kykh hospodarstv [Ensure farms]. Innovatsijna ekonomika. no 5, pp. 141-144

Kyzym, M. O., & Fedenko, H. M. (2012) Teoriya ta praktyka otsinky priorytetnosti ta rezul’tatyvnosti derzhavnykh tsil’ovykh prohram v Ukrayini [Theory and practice of estimation of priority and effectiveness of the government having a special purpose programs in Ukraine]. Business Inform, no. 12, pp. 6-13.

Kisil' M. (2009) Investytsijne zabezpechennia rozvytku ahrarnoho vyrobnytstva ta sil's'kykh terytorij [Ensuring the development of agricultural production and of rural areas]. Menedzhment. no 11, pp. 225-230

Kyrychenko O. (2021) Investytsiino-innovatsiine zabezpechennia promyslovosti Ukrainy v umovakh Chetvertoi promyslovoi revoliutsii: monohrafiia. [Investment and innovation support of Ukrainian industry in the conditions of the Fourth Industrial Revolution: monograph.] Kyiv: Universytet ekonomiky ta prava «KROK», [in Ukrainian]

Kyrychenko O. (2019) Kontseptualni zasady investytsiino-innovatsiinoho zabezpechennia protsesiv rozvytku promyslovosti. [Conceptual investigation of investment and innovation process development]. Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia. no 2 (64), pp. 28-34

Kodens'ka M. (2013) Motyvatsijni chynnyky investytsijnoho zabezpechennia rozvytku ahrarno-promyslovoho vyrobnytstva [Motivational factors of investment ensure development of agro-industrial production].Visnyk Akademii pratsi i sotsial'nykh vidnosyn Federatsii profspilok Ukrainy. no 2, pp. 62-66

Kravchenko N. (2011) Investytsijna skladova innovatsijnoho rozvytku. [The investment component of the innovation development].Teoretychni ta praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noi vlasnosti. no 12, pp. 23-27

Krupka M. (2001) Finansovo-kredytnyj mekhanizm innovatsijnoho rozvytku ekonomiky Ukrainy [Financial-credit mechanism of innovation development of economy of Ukraine]. L'viv: Vyd. tsentr LNU imeni Ivana Franka, (in Ukrainian)

Cherep A. (2010) Teoretychni aspekty formuvannia innovatsijno-investytsijnoi diial'nosti [Theoretical aspects of formation of innovative-investment activity]. Innovatsijna ekonomika. no. 17, pp. 154-158

Downloads

Опубліковано

2023-03-30

Як цитувати

Кириченко, О. (2023). РОЗБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ТА МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Вчені записки Університету «КРОК», (1(69), 86–93. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-86-93

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають