АДАПТИВНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-158-165

Ключові слова:

стратегічне управління, адаптивні стратегії розвитку, цифровізація, цифрова трансформація, заклади охорони здоров’я

Анотація

У статті досліджено адаптивні стратегії розвитку в стратегічному  управлінні організаціями, закладами охорони здоров’я в умовах цифрової трансформації. Актуальність теми проведеного дослідження обумовлена тим, що загальні інтеграційні процеси які відбуваються в галузі охорони здоров’я у світі та поступове поетапне впровадження медичної реформи в Україні активували питання адаптування та забезпечення розвитку закладів охорони здоров’я з здійсненням довготривалих значних структурних та системних змін. Протее, впровадження таких змін неможливе без ефективного довготривалого планування та стратегічного управління.  Використання технологій, методів та інструментів стратегічного управління дає можливість адаптування галузі до існуючих динамічних змін. Метою статті є дослідження адаптивних стратегій розвитку в стратегічному  управлінні  організаціями, закладами охорони здоров’я в умовах цифрової трансформації. Методологічною основою дослідження стали методи наукового пізнання: аналізу та синтезу, стратегічний, системний підхід; адаптивний, процесний, комплексний, функціональний наукові підходи. Отримані наукові  результати полягають у. обґрунтуванні базових  етапів планe адаптивного стратегічного управління а саме: здійснення стратегічного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища закладу охорони здоров’я; визначення, вибору напряму стратегічного розвитку; остаточне формування альтернатив реалізації адаптивної стратегії. Узагальнено формулювання адаптивного стратегічного управління закладом охорони здоров’я яке можна  визначити як складний процес, в основі якого лежить адаптивно-системний підхід до розбудови та управління закладом охорони здоров’я з  розробкою та прийняттям довгострокових планів діяльності, організацією роботи закладу та його структурних підрозділів, з метою адекватної адаптації  його діяльності та спрямування  засобів та заходів  на досягнення поставлених мети та цілей закладу охорони здоров’я. Перспективи подальших досліджень полягають у доцільності всебічного вивчення аспектів планування та реалізації адаптивної стратегії  розвитку закладу охорони здоров’я в сучасних умовах високо динамічних змін та значної турбулентності, невизначеності зовнішнього ринкового середовища функціонування закладів охорони здоров’я та відповідно до цього ефективного планування і фінансово-економічних, кадрових, техніко-технологічних та соціально-суспільних ресурсів закладів охорони здоров’я  з метою забезпечення їх адаптації до зовнішніх змін і подальшого ефективного функціонування та розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оксана Кириченко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Д.е.н., доцент кафедри управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Ansoff, H. (2007). Strategiс Management. New York : Springer. Р. 251.

Корінєв В. Л., & Мартиненко Д. О. (2014). Стратегічне планування маркетингу як складова адаптивного управління підприємством. Держава та регіони. № 3 (78). С. 71-74.

Талавиря, О. (2017). Особливості формування стратегії розвитку підприємств. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. № 260. С. 339-347.

Шраменко О.В., Жиліна Г.Ф., & Задорожна С.М. (2019). Критерії та підходи до оцінки стратегії підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. № 67. С. 107-114.

Соковніна, Д. (2020). Адаптивна маркетингова стратегія підприємства: методика формування та реалізація . Економiка та держава. № 10. С. 89-92.

Готра В.В., & Філін Ю.І. (2017). Розробка адаптивної стратегії маркетингу. Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні. №2. С. 163-169.

Пащенко, О. (2011). Стратегічне управління розвитком підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. №2. С. 99-103.

Drucker, P. (1993). The Practice of Management, Harper Business. New York: Springer. Р. 132.

Зінченко, О. (2021). Адаптивні стратегії підприємств у цифровому середовищі. Проблеми економіки № 3 (49). С. 110-116.

Калиніченко, Ю. (2010). Стратегічний розвиток підприємства: теоретичні та практичні аспекти. Галицький економічний вісник. №4(29). С. 106-115.

Вишневська, К. (2017). Моделі адаптації підприємства у постіндустріальних умовах господарювання. Фінансовий простір. № 1 (25). С. 125–130.

Пищуліна, О. (2020). Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. К.: Центр Разумкова. 274 с.

Мінцберг, Г. (2008). Зліт і падіння стратегічного планування. К.: Вид-во Олексія Капусти. 412 с.

Litvin, N., Grabar, N., Tymofeev, S., Harasym, P., & Myshchyshyn, O. (2021). ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF INNOVATIVELY ACTIVE ENTERPRISES AS THE BASIS OF THE MANAGEMENT PROCESS WITHIN THE FINANCIAL AND LEGAL FIELD. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 4(39), 209–215. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i39.241310

Mihus, I. & Gupta, S. G. (2023). The main trends of the development of the digital economy in the EU countries. The development of innovations and financial technology in the digital economy: monograph. Editor-in-Chief. M. Denysenko. Scientific Center of Innovative Researches OU, 230 p., pp. 23-41. DOI: https://doi.org/10.36690/DIFTDE-2023-23-41

Mihus, I. & Gupta, S. G. (2023). Exploring the Foundations of the Digital Economy: an In-Depth Overview. Business model innovation in the digital economy. Scientific Center of Innovative Researches OU, 208 p., pp. 23-41. DOI: https://doi.org/10.36690/BM-ID-EU-6-37

Downloads

Опубліковано

2024-03-30

Як цитувати

Кириченко, О. (2024). АДАПТИВНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(73), 158–165. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-158-165

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають