ПЛАНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-139-146

Ключові слова:

стратегічне управління, стратегічне планування, система управління закладом охорони здоров’я, розбудова розвиток системи управління закладом охорони здоров’я

Анотація

У статті досліджено планування стратегічного управління організаціями, закладами охорони здоров’я в сучасних умовах.Актуальність  теми проведеного дослідження обумовлена тим, що  забезпечення  роботи організацій, закладів охорони здоров’я  потребує впровадження ефективних і сучасних  управлінських дій,  головними в яких є стратегічне управління закладом охорони здоров’я, удосконалення процесів та механізмів кадрового забезпечення та впровадження нових механізмів  та методів зростання якості надання медичних послуг. При цьому завданням планування стратегічного управління  приділяється особлива увага та значення, оскільки  вони забезпечують  використання нових підходів до управління сучасними закладами охорони здоров’я.   Все це визначає актуальність та важливість дослідження концептуальних засад планування  стратегічного управління організаціями, закладами охорони здоров’я в сучасних умовах. Метою статті є дослідження планування стратегічного управління організаціями, закладами охорони здоров’я в сучасних умовах. Методологічною основою дослідження стали методи аналізу та синтезу, спостереження, порівняння; системний підхід, процесний, комплексний, функціональний,  логічно-діалектичний методологічні підходи. Отримані наукові  результати полягають у  дослідженні планування стратегічного управління організаціями, закладами охорони здоров’я в сучасних умовах та обґрунтуванні  порядку виконання дій при стратегічному плануванні, що включає: здійснення стратегічного аналізу визначення зовнішніх та внутрішніх  факторів впливу; визначення стратегічної мети та стратегічних цілей, обґрунтуванні основних стратегічних напрямів розвитку закладу охорони  здоров’я; планування та розробки стратегічних планів та бюджету, необхідного для реалізації цих стратегічних планів; формування  системи моніторингу та контролю за реалізацією розроблених та прийнятих управлінських рішень  відповідно до прийнятого стратегічного плану. Перспективи подальших досліджень полягають у обгрунтуванні моделі моніторингу реалізації стратегії розвитку закладу охорони здоров’я, яка дає можливість визначити актуальність тих чи інших стратегічних цілей та  стратегічного плану розвитку, а також ефективно і вчасно перерозподіляти ресурси та бюджет  виконання запланованих заходів та за необхідності корегувати виконання плану у часі та між  виконавцями.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Віктор Алькема, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Д.е.н., професор, завідувач кафедри управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ,

Валерій Діденко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

Пащенко, О. (2011). Стратегічне управління розвитком підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. № 2. С. 99-104.

Скібіцький, О. (2006). Стратегічний менеджмент. К.: Центр навчальної літератури. 312с.

Шершньова, З. (2004). Стратегічне управління. К.: КНЕУ. 699 с.

Мінцберг, Г. (2008). Зліт і падіння стратегічного планування. К.: Вид-во Олексія Капусти. 412 с.

Mintsberg, H. (1994). The rise and fall of strategic planning. N.Y. the free press. Р. 410.

Пащенко, О. (2015). Особливості формування конкурентних переваг підприємства: стратегічний аспект. Вісник ЖДТУ. №3. С. 94-100.

Бутко, М. (2016). Стратегічний менеджмент. К.: Центр учбової літератури. 376 с.

Ansoff, H. (2007). Strategiс Management. New York : Springer. Р. 251.

Mescon M., Albert M., Khedouri F. (1988). Management. Addison-Wesley. Р. 430.

Drucker, P. (1993). The Practice of Management, Harper Business. New York : Springer. Р. 132.

Калиніченко, Ю. (2010). Стратегічний розвиток підприємства: теоретичні та практичні аспекти. Галицький економічний вісник. №4(29). С. 106-115.

Раєвнєва, О. (2006). Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі. Х.: ВД ІНЖЕК. 496 с.

Василенко В. О., & Ткаченко Т. І. (2003). Стратегічне управління. К. : ЦУЛ. 396 с.

Пономаренко В. С., Тридід О. М., & Кизим М. О. (2003). Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи. Х.: Видавничий Дім ІНЖЕК. 328 с.

Сокирник, І. (2010). Управління реалізацією стратегії сучасної організації. Вісник Хмельницького нац. ун-ту. №4. С. 112–118.

Downloads

Опубліковано

2024-03-30

Як цитувати

Алькема, В., & Діденко, В. (2024). ПЛАНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(73), 139–146. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-139-146

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування