ВИКОРИСТАННЯ ОФШОРНИХ ЗОН ЯК СПОСІБ УХИЛЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ

Автор(и)

  • М.І. Копитко ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • М.В. Вінічук Львівський державний університет внутрішніх справ

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-79-88

Ключові слова:

офшорні зони, ухилення від оподаткування, способи ухилення від сплати податків, офшоризація економіки, протидія ухиленню від оподаткування

Анотація

Формування податкової системи України відбувається під впливом цілої низки кризових явищ економічного, політичного та соціального характеру, які заклали у свідомості населення і суб’єктів господарювання стереотипи про примусове запровадження податкових платежів, що спричинює бажання у платників податків зменшити розмір податкових зобов’язань або ухилитися від сплати, тобто формується антифіскальна поведінка. Часті зміни податкового законодавства, його суперечливість, недосконалість, безсистемність та неоднозначність становить значні перешкоди у здійсненні фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання та спонукає їх до зловживань у сфері оподаткування. Крім того, значне податкове навантаження на суб’єктів господарської діяльності також зумовлене заплутаністю та нестабільністю податкового законодавства. Суттєве розширення кордонів фінансових ринків, яке спричинене процесами глобалізації, створило сприятливі умови для здійснення тіньової економічної діяльності та поширення явища ухилення від сплати податків, яке починає своє існування в легальному секторі економіки і поступово переходить у тіньовий. Мета статті полягає в дослідження проблемних аспектів ухилення від оподаткування з використанням офшорних зон та розробці рекомендацій щодо його мінімізаціїта протидії ухиленню від сплати податків. Проблема ухилення від оподаткування, безумовно, взаємопов’язана із тінізацією економіки та, сьогодні, набуває масового й масштабного характеру, тому, актуалізується проблема ефективної протидії ухиленню від сплати податків. Ефективним інструментом ухилення від оподаткування, на сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни, є використання офшорних. У статті визначено сутність офшорних зон, причини їх виникнення та особливості функціонування. Окреслено взаємозв’язок офшорних зон із механізмом ухилення від оподаткування. Проаналізовано основні напрямки, способи та методи ухилення від сплати податків через офшорні зони. Досліджено основні схеми ухилення від оподаткування з використанням офшорних зон. Обґрунтовано та запропоновано заходи протидії ухиленню від оподаткування з використанням офшорних зон; систематизовано та запропоновано основні заходи протидії офшоризації економіки України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

М.І. Копитко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., професор, професор кафедри управлінських технологій

М.В. Вінічук, Львівський державний університет внутрішніх справ

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та обліку

Посилання

Барановський О.І., Голіков В. І., Пасхавер Б. Й. Відмивання грошей: сутність та шляхи запобігання: монографія. Національна академія наук України, Ін-т економічного прогнозування. Харків : Форт, 2003. 472 с.

Варналій З. С. Офшоризація – інституціональна загроза національної економічної безпеки та державності України. Публічне управління економікою України в умовах загроз державності: збірник матеріалів круглого столу (м. Київ, 5 грудня 2018 р.). Київ: КНЕУ, 2018. С. 7–8.

Власюк О. С. Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації : монографія. Київ: НІСД, 2014. 432 с.

Власюк О. С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики : Вибр. наук. праці. Київ: НІСД, 2016. 528 с.

Користін О. Протидія відмиванню коштів: Міжнародні стандарти, зарубіжний досвід, адміністративно-правові, кримінологічні, кримінально-правові, криміналістичні засади та система фінансового моніторингу в Україні. Одеса, 2015. URL: https://pidruchniki.com/84030/finansi/protidiya_vidmivannyu_ koshtiv.

Корнієнко М. В. Протидія органів внутрішніх справ легалізації коштів одержаних злочинним шляхом. Київ: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. 228 с.

Предборський В. А. Детінізація економіки у контексті трансформаційних процесів. Питання теорії та методології: монографія. Київ: Кондор, 2005. 614 с.

Харазішвілі Ю. М. Системна безпека сталого розвитку: інструментарій оцінки, резерви та стратегічні сценарії реалізації: монографія. НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. 304 с.

Чайковська Ю., Ожигiна В. Oфшорний бiзнeс: його спeцифiка i можливості. Вiсник Асоцiацiї бiлоруських банкiв. 2005. № 31. С. 17-21.

Соловій Я. І., Дутка В. В., Дутка А. В. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: монографія. Івано-Франківськ: Надвірнянський друк, 2008. 231 с.

Столяров В. Ф., Островецький В.І. Становлення та розвиток офшорної діяльності резидентів України. Економічний вісник Донбасу. 2016. № 1 (43). С. 68 – 82.

Чорномаз П. О., Субачева І. С. Офшоризація економіки як економічна категорія. Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин: матеріали ХІ науково-практичної конференції молодих вчених (м. Харків, 25 березня 2016 р.). Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. С. 365-370.

Eнциклопeдiя oфшорного бiзнeсу: Практичний посiбник. Лондон. Цюрiх. Бостон: Finance Research Group, 2007. 255 с.

Податковий Кодeкс України вiд 02.12.2010 р. № 2755-VI URL: http://zakon4.rada.gov.ua.

Про заходи щодо протидії зменшенню податкової бази і переміщенню прибутків за кордон: Указ Президента України від 28.04.2016 р. №. 180/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/180/2016#Text.

Про валюту та валютні цінності: Закон України від 21.06.2018 р. № 2473-VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text.

Єщенко П. С. Як подолати системні витрати неоліберального реформування економіки. Економіка України. 2018. № 1. С. 26–41.

Драган О., Брехов C., Нагорічна О. Удосконалення податкової системи України в контексті викликів та загроз, спричинених поширенням COVID–19. Аналітична записка. Ірпінь: НДІ фіскальної політики, 2020. 96 с.

Downloads

Опубліковано

2021-03-02

Як цитувати

Копитко, М., & Вінічук, М. (2021). ВИКОРИСТАННЯ ОФШОРНИХ ЗОН ЯК СПОСІБ УХИЛЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (61), 79–88. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-79-88

Номер

Розділ

Розділ 4. Облік, аудит та оподаткування

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають