КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Автор(и)

  • М.І. Копитко ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • Н.Я. Михаліцька Львівський державний університет внутрішніх справ
  • М.Р. Верескля Львівський державний університет внутрішніх справ

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-92-99

Ключові слова:

пандемія COVID-19, корпоративна культура, цінності, управління персоналом, стратегія, бізнес

Анотація

Актуальність дослідження обумовлена тим, що в сучасних умовах ведення бізнесу, зокрема пандемії COVID-19, є складним. В таких умовах, основна увага приділяється людині з її потенціалом та здатністю ефективно працювати, як ключовому активу підприємства. Визначено загальний вплив коронавірусу на діяльність підприємств та їхньої здатності адаптації до кризових явищ. Основною ціллю дослідження є формулювання корпоративної культури як одного зі стратегічних напрямів управління підприємством, завдяки якому формуються цінності персоналу та «прищеплюються» усім працівникам єдині стеоретипи поведінки. Охарактеризовано термін «корпоративна культура» за допомогою декількох підходів, зокрема: функціонального, нормативного та психологічного. Визначено мету та рівні корпоративної культури (артефакти, засвоєні цінності, базові припущення. Систематизовано чинники, що впливають на формування корпоративної культури. Охарактеризовано ознаки корпоративної культури у практичному управлінні підприємством, що допоможе керівникам ефективно проводити організаційні зміни. Визначено стратегії корпоративної культури підприємства, яка сприятиме забезпеченню чіткої місії підприємства та не викликатиме у персоналу її не прийняття та протидії. Встановлено, що пандемія COVID-19 видозмінила ринок праці і більшість підприємств не виявилися готовими до змін в оперативній моделі управління. COVID-19 змусив керівників підприємств перевести персонал на дистанційний режим робити, про те не всі компанії були готовими до такого формату роботи. Дистанційний режим роботи передбачає цифрову діджиталізацію працівників підприємств, і в таких умовах необхідний високий рівень корпоративної культури підприємства. Корпоративна культура підприємства буде формувати, у нових умовах, «позитивний» чи «негативний» бренд роботодавця.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

М.І. Копитко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.наук, професор, професор кафедри управлінських технологій

Н.Я. Михаліцька, Львівський державний університет внутрішніх справ

к.н.держ.упр., доцент, доцент кафедри менеджменту

М.Р. Верескля, Львівський державний університет внутрішніх справ

к.пед.н., доцент, доцент кафедри менеджменту

Посилання

Захарчин Г. М. Корпоративна культура: навч. посібник. Львів: Новий світ, 2011. 122 c.

Палига Є. М. Корпоративне управління: навчальний посібник. Львів: Українська академія друкарства, 2007. 422 с.

Петрова І. Л. Вплив корпоративної культури на модернізацію соціально-трудових відносин. Вчені записки. 2015. № 40. С. 145–152. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgiVzuk_2015_40_21.

KPMG 2020 CEO Outlook. Спецвипуск: COVID-19. URL: https:// home.kpmg/ua/en/home/insights/2020/09/ ukraineceooutlook2020.html.

Сисоєва І. М. Екологічні, соціальні та управлінські питання (esg) як імператив для бізнесу в умовах пандемії. Агросвіт. 2021. № 4. С. 31–37. URL: 10.32702/2306-6792.2021.4.31.

Степанова Л. В., Тужилкіна О. В. Корпоративна культура в контексті регулювання соціально-трудових відносин. Соціально-трудові відносини: проблеми науки та практики: монографія. Полтава, 2020. С. 518–534.

Дмитренко М. Й. Корпоративна культура: біхевіоральний і праксеологічний аспекти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2014. Вип. 5. С. 3–7. URL: http://eprints.zu.edu.ua/17248.

Семикіна М. В. Еволюція організаційної культури на українських підприємствах: проблеми та протиріччя. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2009. № 6. С. 197–200. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/3742/df.

Сікорська Л. В., Лесько О. Й. Формування корпоративної культури підприємства. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/63uen.

Небава М. І., Ратушняк О. Г. Менеджмент організацій і адміністрування. Частина 2: навч. посібник. Вінниця: ВНТУ, 2012. 108 с.

Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент. М.: Гардарики, 2001. 528 с.

Колянко О. В. Структура корпоративної культури організації. Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. 2011.№ 62. С. 81–85. URL: http://journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-econom/iss.

Бугаєвська Ю. В. Поняття корпоративної культури: її суть і структура. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. 2011. № 36. С. 240–245. URL http://www.irbis-nbua/cgiBN=UOAD.

Терон І. В. Корпоративна культура в механізмах регулювання соціально-трудових відносин. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 6. С. 739–745. URL: http://global-national.in.ua/archive/6-2015/131.pdf.

Дмитренко М. Й. Методологічні засади дослідження корпоративної культури у соціально-філософському знанні. Гуманітарний часопис. 2011. № 1. С. 37–41. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nc_2011_1pdf.

Громко Л. Корпоративна культура як ключовий чинник розвитку торговельного підприємства. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2020. №2. С. 114–120. URL: https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/vie.

Отенко І., Чепелюк М. Корпоративна культура: міжнародний та трансформаційний аспекти: монографія. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. 243 с.

Паливода А. Як зберегти свою справу, коли весь світ на карантині, а економіка валиться. URL: https://zn.ua/business/udalitsya-chtoby-ne-udalit-biznes-349635ml.

Небилиця О. А. Цифрова корпоративна культура як стратегічний напрям управління персоналом сучасного підприємства. URL:http://repository.hnea/12345pdf.

Future of Work Trends Post-COVID-19. URL: https://www.gartner.com/smarterwithgar/9- future-of-work-trends-post-covid-19/.

Копитко М. І. Корпоративна культура підприємств: історія виникнення та сутність. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. № 9-1. С. 86-91.

Копитко М. І., Левків Г. Я. Вплив корпоративної культури на рівень лояльності працівників у процесі забезпечення економічної безпеки підприємств. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2016. Вип. 2. С. 187-200.

Копитко М. І. Взаємозв’язок процесів формування корпоративної культури підприємств та рівня лояльності працівників з позиції забезпечення економічної безпеки. Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки в Україні: колективна монографія. Львів: Ліга-Прес, 2017. 368 с.

Downloads

Опубліковано

2021-06-13

Як цитувати

Копитко, М., Михаліцька, Н., & Верескля, М. (2021). КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (62), 92–99. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-92-99

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають