МЕТОДИЧНИЙ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • І.Л. Петрова ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • Є.М. Лойко ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-95-104

Ключові слова:

підприємство, маркетингова стратегія, конкурентоспроможність, таргетована реклама, алгоритм, ефективність

Анотація

В статті розглянуто методичні засади розробки маркетингової стратегії підприємства у сфері просування продукції. Метою статті є обґрунтування методичного підходу та алгоритму розробки маркетингової стратегії підприємства. Визначено, що через швидкі зміни у суспільстві виникає необхідність розробки нових маркетингові стратегії просування товарів та послуг до споживачів. Виявлено сучасні  напрями розвитку нових маркетингових стратегій: нейромаркетинг, івент-маркетинг, емоційний маркетинг, інтернет-маркетинг, контент-маркетинг. Завдяки цим стратегічним напрямам досягається основна мета діяльності підприємства – задоволення потреб споживачів. Застосування сучасних  напрямів розвитку нових маркетингових стратегій розглянуто на прикладі підприємств швейної галузі. Визначено, що діяльність промислових підприємств, зокрема швейних підприємств, в умовах карантинних обмежень із-за пандемії COVID-19 зазнала суттєвих змін. В період карантину по COVID-19 споживацький попит на одяг значно знизився, тому швейні підприємства вимушені були розробляти новий перелік індивідуальних послуг, які б вони могли надавати своїм споживачам. Перелік нових послуг потребує від швейного підприємства розробки нової маркетингової стратегії для залучення споживачів цих послуг. Сучасні маркетингові стратегії просування послуг під новий сегмент ринку будуються на основі використання інструментів Інтернет-маркетингу. Доведено, що для швейних підприємств маркетингові стратегії з використанням інструментів Інтернет-маркетингу не є звичними та широко вживаними, тому потребують теоретико-методичного обґрунтування та розробки практичних інструментів Інтернет-маркетингу. Аналіз результатів фінансово-економічної діяльності швейного підприємства за період 2018 -2021 рр. та аналіз сайту швейного підприємства дозволив зробити висновок, що навіть коректно сформований і налаштований сайт не дає 100 % гарантії реалізації продукції. Запропоновано алгоритм застосування таргетованої реклами через соціальну мережу Facebook з метою просування послуг швейного підприємства до споживача. Визначено позитивний ефект впровадження таргетованої реклами у маркетинговій діяльності обраного підприємства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

І.Л. Петрова, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки

Є.М. Лойко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

магістр

Посилання

Шевченко Т. М., Шевченко О. А. Маркетингова стратегія підприємства: формування та розвиток в умовах ринкових відносин національної економіки. Ефективна економіка. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8414.

Шульга Л. В., Терещенко І. О., Шарлай О. В. Сучасні маркетингові стратегії управління підприємством. Ефективна економіка. 2020. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8192.

Каут О. В., Аніщенко Л. О., Ясинський І. П. Особливості розробки і прийняття стратегічних маркетингових рішень. Ефективна економіка. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8447.

Ковальчук В. В. Суть поняття, особливостіформування в сучасних умовах господарювання. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки та практики. 2018. № 9. С. 156 –165.

Левченко К. А. Маркетингова стратегія підприємства на ринку промислових товарів України: порядок формування та стратегічні ризики. Економіка та держава. 2018. № 3. С. 113 -117.

Терещенко І. О., Кібальник В. О. Маркетингові аспекти стратегічного управління підприємством. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 20. С. 56 – 60.

Гаркавенко С. С. Маркетинг: підручник. Київ : Лібра, 2007. 720 с.

Куденко Н. В. Маркетингові стратегії фірми : монографія. Київ : КНЕУ, 2002. 245 с.

Руделіус В., АзарянО.М., Виноградов О.А. та ін: Маркетинг: підручник / ред.-упор. О.І. Сидоренко, П.С. Редько. Київ : Навчально-методичний центр „Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2005. 422 с.

Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. Москва : ИНФРА-М, 1999. 804 с.

Лабурцева О. І. Ризики формування маркетингових стратегій. Вісник Хмельницького національного університету. 2018. № 2. С. 237 – 243.

О`ШонессиДж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Дж. О`Шонесси; пер. сангл. под. ред.. Д.О. Ямпольской. СПб.: Питер, 2001. 864 с.

Маркетинг : підруч. / за заг. ред. д.е.н., проф. М. М. Єрмошенка, д.е.н., проф. С. А. Єрохіна. Київ : Національна академія управління, 2011. 632 с.

Гуменна О. В., Гончарова К. О. Нейромаркетинг як інноваційний інструмент у маркетингу. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 2018. № 3(1), С.38–44.

Coleman K. “Why These 4 Fortunate Companies are Using Neuromarketing”, retrieved from https://edgylabs.com/ four-companies-using-neuromarketing. 2016.

Harris J., Ciorciari J., & Gountas J. (2018). “Consumer neuroscience for marketing researchers”, Consumer Behav, 2018. Рр. 1–14. DOI: https://doi.org/10.1002/cb.1710.

Кітченко О. М., Приходько Є. Г. Використання інструментів маркетингових комунікацій з ціллю просування брендів у соціальних мережах. Ефективна економіка. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8448

Loiko V., Loiko Ye. Features of marketing strategy of internet promotion of services. International conference on Economics, Accounting and Finance. 5.11.2021. Tallinn. Estonia. URL:https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/author/submission/292

Тертичний О. О. Особливості маркетингу в мережі Інтернет. Економіка та суспільство. 2017. №12. С. 382-385.

Красовська О. Ю. Інтернет-маркетинг як сучасний інструмент комунікацій підприємства. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. № 1(63). С. 67-71.

Банкин А. Пятьдесят три инструмента контент-маркетинга. Контентмаркетинг для роста продаж. URL: https://wmhelp.net/lib/b/book/735117749/44.

Пічик К. Івент-маркетинг як сучасний інструмент впливу на споживача. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 2016. Т. 1, вип. 1. С. 145-148.

Лойко В. В., Лойко Є. М. Застосування інструментів інтернет-маркетингу як сучасного засобу рекламної діяльності підприємства. European scientific journal of Economic and Financial innovation. 2020. № 1(5). С. 45-55.

Loiko V., Maliar S., Loiko Ye. Adaptation of the strategy of internet promotion of advertising services for management of an apartment building. Economics, Finance and Management. Review, 2021. vol.1, pp. 67-74.

Downloads

Опубліковано

2022-03-03

Як цитувати

Петрова, І., & Лойко, Є. (2022). МЕТОДИЧНИЙ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА. Вчені записки Університету «КРОК», (1(65), 95–104. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-95-104

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування