Про журнал

Вчені записки Університету «КРОК»

ISSN (Print) 2307-6968
ISSN (Online) 2663-2209

Видавником збірника наукових праць Вчені записки Університету «КРОК» є Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», який є одним із перших приватних закладів вищої освіти України та має IV рівень акредитації.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 613 від 25.09.2001 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 17174-5944 ПР від 18.11.2010 р.

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України №886 від 02.07.2020 р. та № 894 від 10 жовтня 2022 р. збірник наукових праць "Вчені записки Університету "КРОК" включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія "Б" з економіки (економічні спеціальності - 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", 241 "Готельно-ресторанна справа", 281 "Публічне управління та адміністрування", 292 "Міжнародні економічні відносини") та психології (спеціальність – 053 "Психологія").

Збірник розрахований на науковців, аспірантів та практиків, які проводять дослідження сучасних проблем економіки, управління та психології та шляхів їх розв’язання.

Періодичність: щоквартально (березень, червень, вересень, грудень).

Мови видання: українська та англійська (змішаними мовами).

Збірник наукових праць зареєстрований, реферується та індексується у наступних науковометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: 

- Міжнародний центр періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж);

- CrossRef (DOI: 10.31732/2663-2209);

- Index Copernicus;

- Google Scholar;

- SIS (Scientific Indexing Services );

- Academic Resource Index ResearchBib;

- Ulrichsweb Global Serials Directory;

- PKP Index;

- Eurasian Scientific Journal Index;

- OUCI (Open Ukrainian Citation Index);

- Dimensions;

- OpenAire;

- Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;

- Інституційний репозитарій Вищого навчального закладу «Університету економіки та права «КРОК».

Відповідно до наказу при поданні наукових статей до Вчених записок має заповнюватись заява відповідно до договору ПРО ПЕРЕДАЧУ НЕВИКЛЮЧНОГО МАЙНОВОГО ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВОГО ТВОРУ".