Вчені записки Університету «КРОК»

ISSN (Print) 2307-6968
ISSN (Online) 2663-2209

Видавником збірника наукових праць Вчені записки Університету «КРОК» є Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», який є одним із перших приватних закладів вищої освіти України та має IV рівень акредитації.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 613 від 25.09.2001 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 17174-5944 ПР від 18.11.2010 р.

Збірник наукових праць Вчені записки Університету «КРОК» внесено до Переліку наукових публікацій України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук з економіки (Постанова президії ВАК України № 1-05/1 від 10 лютого 2010 року). Журнал розрахований на науковців, аспірантів та економістів-практиків, які проводять дослідження сучасних проблем економіки та шляхів їх розв’язання.

Періодичність: щоквартально (березень, червень, вересень, грудень)

Мови видання: українська та англійська (змішаними мовами)

Міжнародні бази та каталоги, які індексуют видання:

- Google Scholar; 
- Ulrichsweb Global Serials Directory; 
- Index Copernicus; 
- Российский индекс научного цитирования (РИНЦ); 
- Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.