Вчені записки Університету «КРОК»

ISSN (Print) 2307-6968
ISSN (Online) 2663-2209

Видавником збірника наукових праць Вчені записки Університету «КРОК» є Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», який є одним із перших приватних закладів вищої освіти України та має IV рівень акредитації.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 613 від 25.09.2001 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 17174-5944 ПР від 18.11.2010 р.

Збірник наукових праць Вчені записки Університету «КРОК» внесено до Переліку наукових публікацій України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук з економіки (Наказ МОН України №1021 від 7 жовтня 2015 року). Збірник розрахований на науковців, аспірантів та економістів-практиків, які проводять дослідження сучасних проблем економіки та шляхів їх розв’язання.

Періодичність: щоквартально (березень, червень, вересень, грудень).

Мови видання: українська та англійська (змішаними мовами).

Збірник наукових праць зареєстрований, реферується та індексується у наступних науковометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: 

- Міжнародний центр періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж);

- CrossRef (DOI: 10.31732/2663-2209);

- Index Copernicus;

- Google Scholar;

- SIS (Scientific Indexing Services );

- Academic Resource Index ResearchBib;

- Ulrichsweb Global Serials Directory;

- PKP Index;

- Eurasian Scientific Journal Index;

- Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;

- Інституційний репозитарій Вищого навчального закладу «Університету економіки та права «КРОК».