ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ В ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-147-157

Ключові слова:

система менеджменту, управлінське рішення, результативність, оцінка, заклад охорони здоров’я

Анотація

У статті розглядається управлінське рішення та його роль для управління закладом охорони здоров’я. Зазначено, що ефективність функціонування закладів і своєчасність виконання завдань залежить від результативності реалізації управлінських рішень. Сформульовано визначення поняття «результативність управлінського рішення». Встановлено, що на цей момент часу відсутні розрахункові формули для обчислення результативності управлінських рішень, алгоритми, процедури і рекомендації виконання розрахунків результативності реалізації управлінських рішень. Запропоновано для оцінки результативності управлінських рішень використовувати узагальнювальний відносний показник. Він враховує специфіку здійснення управлінських рішень в закладах охорони здоров’я та поділ їх видів за функціональною і фазовою ознаках. Для практичних розрахунків числових значень узагальнювального відносного показника результативності управлінських рішень розроблена процедура послідовності виконання необхідних обчислень. Практичність і доцільність використання запропонованого показника і відповідної процедури доказана розрахунками на прикладі типової фази постачання лікарських засобів у заклад охорони здоров’я. У статті вказано, що узагальнювальний відносний показник результативності реалізації управлінських рішень може бути використаний як показник для контролю реалізації ухвалених управлінських рішень в усіх медичних закладах. Зазначено, що застосування узагальнювального показника для практичних розрахунків не вимагає від керівників закладів охорони здоров’я спеціальної математичної підготовки. Цей показник є інформативним і корисним для комплексного оцінювання реалізації управлінських рішень, що приймаються в закладах охорони здоров’я. Констатовано, що використання запропонованого алгоритму відпрацювання й реалізації управлінських рішень в закладі охорони здоров’я надасть можливість керівництву скоротити час на прийняття і реалізацію кожного управлінського рішення. Ця опція дозволить закладам охорони здоров’я підвищити ефективність господарювання в обраному сегменті ринку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олександр Сумець, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Д.е.н., доцент, професор кафедри управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Андріяш, В. І., Громадська, Н. А. & Малікіна, О. А. (2021). Оцінювання державно-управлінських рішень: моделі та критерії. Доступ через: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/9_2021/5.pdf. doi: 10.32702/2307-2156-2021.9.3.

Балабанюк, Ж. М. (2011). Методичні підходи до оцінки ефективності управлінських рішень з руху персоналу. Економіка та держава. № 9. 42-45.

Городнов, В. П. & Фык, О. В. (2005). Математическое моделирование, оценка эффективности и синтез организационных структур предприятий : монография. Харьков : Изд-во НУА.

Євстрат, Д. І. & Кушнерук, Ю. І. (2012). Застосування методу аналізу ієрархій для оцінки маркетингової активності торговельних підприємств. Проблеми економіки. 2012, № 2. 66–71.

Іщенко, М. І., Адамовська, В. С. & Краснова, Г. М. (2019). Особливості оцінки ефективності прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування. Доступ через: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/6_2019/4.pdf. doi: 10.32702/2307-2156-2019.6.2.

Кружилко, О. Є., Майстренко, В. В., Полукаров, О. І. & Демчик, Г. В. (2015). Оцінка ефективності управлінських рішень у сфері охорони здоров’я. Проблеми охорони праці в Україні. Вип. 29. 3–9.

Лозовський, О. М., Горшков, М. А. (2023). Ефективність управлінських рішень в менеджменті організації. Економіка та суспільство. Вип. 55. Доступ через: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2916/2839. doi : https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-86.

Мурашко, І. С. & Степанова, В. П. (2020). Ефективність управлінських рішень та показники оцінки в діяльності підприємств хлібопекарської галузі. Доступ через: http://vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2020/45-2020/23.pdf. doi : https://doi.org/10.32841/2413-2675/2020-45-21.

Павловські, Г. (2023). Оцінка якості управлінських рішень на підприємстві. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2023. № 11. Доступ через: https://www.inter-nauka.com/issues/economic2023/11/9337. doi : https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-11-9337.

Проненко, Т. Є. (2016). Ефективність прийняття й оцінки управлінських рішень у системі менеджменту. Агросвіт. № 10. 53–55.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. (2015). Алгоритм визначення результативності функціонування організаційної структури управління логістикою на підприємстві. № 58923 ; заявл. 19.01.2015 ; зареєстр. 16.03.2015 ; Офіц. бюл. Держ. служби інтел. власн. України № 36.

Saati, T., & Kearns, K. (1988). Analytical Planning. The Organization of Systems. Oxford–New York–Toronto–Sydney–Frankfurt : Pergamon Press.

Метод аналізу ієрархій. Доступ через: https://dss.tg.ck.ua/ahp-help.

Полінський, О. М. (2008). Оцінка ефективності управлінських рішень. Доступ через: http://www.rusnauka.com/18_NPM_2008/Economics/34398.doc.htm.

Трунова, О. В. (2013). Застосування методу Сааті при прийнятті управлінських рішень. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. Вип. 108.1. Доступ через: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_1_108_34.

Downloads

Опубліковано

2024-03-30

Як цитувати

Сумець, О. (2024). ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ В ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Вчені записки Університету «КРОК», (1(73), 147–157. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-147-157

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування