ПРО СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-34-38

Ключові слова:

національна безпека, економічна безпека держави, система економічної безпеки держави

Анотація

У статті проведено аналіз останніх досліджень і публікацій присвячених вирішенню проблеми теоретичних основ економічної безпеки держави, зокрема дослідження загальної проблеми теорії економічної безпеки з уточнення визначення поняття “система економічної безпеки держави”. Глибоке розуміння сутності категорії “система економічної безпеки держави” має велике значення для правильного розуміння процесів та явищ, визначення її складу та структури, завдань і функцій органів, що забезпечують функціонування системи економічної безпеки, наукового, методологічного та методичного супроводження процесів пов’язаних з її функціонуванням. Метою статті є уточнення визначення поняття “система економічної безпеки держави”, з урахуванням вимог статті 17 Конституції України. Вирішення зазначеного науково завдання, дозволило: розробити понятійний апарат, для подальшого наукового, методологічного та методичного забезпечення функціонування системи економічної безпеки держави; надати науково-обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань обґрунтування структури та складу системи економічної безпеки держави та її елементів; провести дослідження властивостей системи економічної безпеки тощо. За результатами дослідження запропоновано розглядати категорію “система економічної безпеки держави” з урахуванням сутності економічної безпеки, як найвищої функції держави, що визначається Конституцією України. Разом з тим, у статті запропоновано нормативно закріпити зазначену категорію для чого розробити Закон України Про основи економічної безпеки України. Проведене дослідження надало можливість уточнити визначення поняття “система економічна безпека держави” та визначити подальші напрямами дослідження загальної проблеми, якими можуть бути питання пов’язані з: подальшим удосконаленням понятійно-категоріально апарату, необхідного для розвитку теорії економічної безпеки; обґрунтуванням рекомендацій щодо структури (моделі) системи економічної безпеки держави та вдосконалення нормативно-правової бази з питань її функціонування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олександр Правдивець, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

к.військ.н, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, Навчально-науковий інститут менеджменту безпеки, ВНЗ “ Університет економіки та права “КРОК”, м. Київ, Україна

Посилання

Конституція України. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Правдивець О.М. (2022). Економічна безпека, як найвища функція держави. Вчені записки університету «КРОК». № 2 (66). С. 54-58.

Пономаренко, В.С. & Кавун, С.В. (2008). Концептуальні основи економічної безпеки: монографія. Х.: Вид. ХНЕУ. 255 с.

Мігус І.П. & Лаптєв С.М. (2011). Роль служби економічної безпеки акціонерного товариства у забезпеченні його економічної безпеки. Економіка і держава. №12. С. 15-17.

Захаров О.І. (2012). Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки підприємств. Вчені записки університету «КРОК». № 32. С. 80 - 86.

Пригунов П.Я. (2013). Особливості використання сучасних концепцій управління в системі забезпечення економічної безпеки підприємств. Європейські перспективи. № 11. С. 103-108.

Козаченко, Г.В. & Погорєлов, Ю.С. (2015). Про деякі проблеми у сучасній економічній безпекології. Управління проектами та розвиток виробництва. № 3(55). С. 618.

Правдивець О. М., Челобітченко О. О. (2015). Про сутність поняття “система військового обліку громадян”. Труди університету. № 4(131). С. 208.

Сучасний тлумачний словник Української мови 100000 слів/ За аг. Ред. Д-ра філол.. наук, проф.. В.В. Дубчинського. Х.: «ШКОЛА», 2008. 108.

Академічний тлумачний словник української мови. URL: http://sum.in.ua.

Словник української мови: в 11 томах. Том 5, 1974. 526 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001608.

Словник Української мови 1 том. Вікіпедія. – URL: https://uk.wikipedia.org/wiki.

Охріменко В.М. & Воронкова Т.Б. (2012). Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Теорія систем та системний аналіз” (для студентів 3 курсу ФПО та ЗН галузі знань 0306 “Менеджменті і адміністрування” напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ. 24 с. URL: http://eprints.kname.edu.ua.

Downloads

Опубліковано

2022-10-28

Як цитувати

Правдивець, О. (2022). ПРО СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(67), 34–38. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-34-38

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка