ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • О.М. Брадул Криворізький національний університет
  • Л.А. Буркова Криворізький національний університет
  • В.А. Шепелюк Криворізький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-61-67

Ключові слова:

амортизація, амортизаційна політика, амортизаційні різниці, методи амортизації, норми амортизації, оподаткування, основні засоби, Податковий кодекс України, податок на прибуток, фінансовий результат

Анотація

Вдосконалення амортизаційної політики підприємств повинно сприяти розвитку економіки країни в цілому. І хоча Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку були взяті під основу написання Положень(стандартів) бухгалтерського обліку, а прийнятий Податковий кодекс України проголосив зближення податкового та фінансового обліку, але і на сьогоднішній день існує низка питань щодо формування та реалізації амортизаційної політики, які потребують вирішення. У статті розглянути сутність амортизації та  досліджено наукові підходи до визначення поняття «амортизація». Запропоновано власне визначення амортизації. Встановлені основні податкові аспекти порядку нарахування амортизації на ті об’єкти виробничих основних засобів, які переведені на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання чи консервацію. Амортизаційні податкові різниці, згідно Податкового кодексу Україні  корегують фінансовий результат підприємства  як у бік збільшення, так і у бік зменшення прибутку для оподаткування. Тому основна мета коригувань це прибрати з фінансового результату бухгалтерську амортизацію. В бухгалтерському обліку амортизаційні нарахування є витратами підприємства. Вони впливають на формування бухгалтерського фінансового результату. Тому для корегування на бухгалтерську амортизацію, потрібно збільшити фінансовий результати і вже замість бухгалтерської включити податкову амортизацію, розраховану виходячи з правил ПКУ. Нарахування амортизації ведеться на підприємстві на всі об’єкти основних засобів  незважаючи де находяться  необоротні активи: в експлуатації або переведені на реконструкцію, модернізацію чи консервацію. У роботі зазначено , що  амортизаційна політика  підприємства є складовою його облікової політики. В результаті дослідження внесено пропозиція регламентувати питання щодо вилучення з експлуатації основних засобів на період їх ремонту, реконструкції, модернізації та виокремлювати аспекти таких об’єктив в наказі про облікову політику, для цілей оподаткування податку на прибуток.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О.М. Брадул, Криворізький національний університет

д.е.н., професор, професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування

Л.А. Буркова, Криворізький національний університет

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування

В.А. Шепелюк, Криворізький національний університет

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування

Посилання

Бланк И. А. Словарь-справочник финансового менеджера. Киев : Ника-Центр, 1998. 480 с.

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби від 02.07.2019 р. №3031/6/99-99-15-02-02-15/ІПК. URL: https://docs.dtkt.ua/doc/1222.6226.0?_ga=2.209029842.1128507017.1575477252-1191548645.1575300977.

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби від 25.07.2018 р. – URL: https://news.dtkt.ua/taxation/profits-tax/49215

Круш П. В., Подвігіна В. І., Клименко О. В. Капітал та основні засоби підприємства. Київ : Центр навчальної літератури. 2005. 168 с.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби». Міністерство Фінансів України. URL: www.minfin.gоv.ua/dоcument/92427/МСБО_16.pdf.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну України № 561 від 30.09.2003 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0561201-03#Tex.

Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VІ (зі змінами та доповненнями). URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92 (із змінами та доповненнями). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.

Положення про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств від 28.10.1997 р. №1183 (зі змінами та доповненнями). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1183-97-%D0%BF.

Чумаченко М. Амортизаційні відрахування – суттєве джерело фінансування інвестицій підприємства. Бухгалтерський облік і аудит. 2004. №8. С.6-9.

Чумаченко Н. Еще раз об амортизации как важном источнике инвестиционной деятельности предприятия. Бухгалтерский учет и аудит. 2004. №11 С.3-8.

Шара Є. Ю., Соколовська-Гонтаренко І. Є. Фінансовий облік-І : навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2016. 336 с.

Щирська О. В. Економічна сутність і бухгалтерське визначення амортизації. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 8. С. 68–74. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ ape_2012_8_11.pdf.

Downloads

Опубліковано

2021-10-24

Як цитувати

Брадул, О., Буркова, Л., & Шепелюк, В. (2021). ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА. Вчені записки Університету «КРОК», (3(63), 61–67. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-61-67

Номер

Розділ

Розділ 4. Облік, аудит та оподаткування

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають