ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЧЕРЕЗ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ СТРУКТУРИ

Автор(и)

  • В.С. Адамовська Криворізького національного університету
  • В.А. Шепелюк Криворізький національний університет
  • Т.В. Семеняка Криворізький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-69-75

Ключові слова:

нормативно-правовий акт, нормотворення, структура нормативно-правового акту, закон, кодекс, підзаконні нормативно-правові акти

Анотація

Ефективне публічне управління неможливе без тісної взаємодії держави і суспільства, а одним із способів такої взаємодії виступає правотворча діяльність, основна мета якої полягає у підготовці та прийняті органами публічної влади системи нормативно-правових актів. Система нормативно-правового забезпечення буде ефективною тільки у випадку, коли усі її складові будуть якісними. На жаль, на сьогодні спостерігається ситуація, коли при існуючій кількісно значній нормативній базі, спостерігається втрата її якості. Зокрема, досить часто у діючому законодавстві можна зустріти дублювання та колізії правових норм. На нашу думку, якість нормативно-правових актів забезпечує не лише їх зміст, але й структура, яка повинна бути унормована, регламентована, зрозуміла та єдина. Саме удосконаленню існуючої структури нормативно-правових актів та уточненню змісту її елементів і присвячена дана стаття. Метою статті є удосконалення структури нормативно-правового акту та уточнення змісту його структурних елементів. У статті розглянуто визначення нормативно-правих актів, їх ієрархія залежно від юридичної сили. Встановлено, що, починаючи з часів незалежності, в Україні так і залишається неприйнятим Закон України «Про нормативно-правові акти», що є значною прогалиною у всій нормативно-правовій системі нашої держави. Наразі цей Закон існує тільки у вигляді проекту в редакції 2010 року. Огляд даного проекту, дав зрозуміти, що і структура, і зміст елементів нормативно-правового акту потребують уточнення. Тому нами була запропонована наступна удосконалена структура нормативно-правового акту. По перше, нормативно-правовий акт повинен складатися з трьох частин: вступної, до якої належать назва, преамбула, загальні положення; основної частини, яка складається із розділів, книг, статей, пунктів, підпунктів, абзаців тощо та заключної частини, яка включає прикінцеві положення, перехідні положення (при необхідності), додатки. По-друге, кожен елемент вступної, основної та заключної частин нормативно-правового акту повинен відповідати визначеним вимогам щодо змісту. Зміст цих вимог був також розкритий і уточнений у проведеному досліджені. Вважаємо, що запропонована нами структура нормативно-правого акту та уточнення змісту її елементів сприятиме підвищенню якості нормотворення в нашій державі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В.С. Адамовська, Криворізького національного університету

к.е.н, доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування

В.А. Шепелюк, Криворізький національний університет

к.е.н., доцент, доцент, кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування

Т.В. Семеняка, Криворізький національний університет

асистент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування

Посилання

Про нормативно-правові акти : Проект Закону від 30.11.2010 р. № 1655-VII. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=0922&skl=8.

Про затвердження Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації : наказ Міністерства Юстиції України № 34/5 від 12.04.2005 р. URL: http://ddr.minjust.gov.ua/uk/c7ae49431c625008764d1b12dd2fe566.

Словарь русского языка: В 4-х т. РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. Москва : Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999

Оніщенко Н. М. Проблеми ефективності законодавства та сучасний розвиток. Віче. 2007. № 12. С. 3–6.

Downloads

Опубліковано

2021-12-23

Як цитувати

Адамовська, В., Шепелюк, В., & Семеняка, Т. (2021). ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЧЕРЕЗ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ СТРУКТУРИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(64), 69–75. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-69-75

Номер

Розділ

Розділ 5. Публічне управління та адміністрування

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають