Імператив соціалізації в концепції ефективної зайнятості

Автор(и)

  • І. Л. Петрова Університет економіки та права «КРОК»
  • І. О. Штундер Київський національний торговельно-економічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2017-48-59-68

Ключові слова:

соціалізація, ринок праці, ефективна зайнятість, інноваційний розвиток

Анотація

У статті досліджено теоретичні аспекти формування соціалізованого ринку праці, такої структури зайнятості, яка б давала можливість реалізовувати модель соціально орієнтованої ринкової економіки. Показано зв’язок соціалізацїї ринку праці із забезпеченням ефективної зайнятості, підвищенням ефективності використання трудового потенціалу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

І. Л. Петрова, Університет економіки та права «КРОК»

професор, доктор економічних наук

І. О. Штундер, Київський національний торговельно-економічний університет

доцент,  кандидат економічних наук

Посилання

Аветисова А. О., Палій Н. С. Соціалізація ринку праці // Зб. наук. праць «Торгівля: ринок України». – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – С. 124–131.

Герасимчук В. І. Трансформація зайнятості і проблеми соціалізації ринку праці в перехідній економіці : дис. д-ра екон. наук : 08.09.01 / НАН України ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – К., 2002. – 455 с.

Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу : [монографія] / під заг. ред. М. П. Буковинської. – К. : ЦП «Компринт». – 2015. – C. 297.

Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку : [колект. моногр.] / за ред. Е. М. Лібанової // Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. – К., 2016. – 328 с.

Людський розвиток в Україні. Модернізація соціальної політики: регіональний аспект : [колект. моногр.] / за ред. Е. М. Лібанової // Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. – К., 2015. – 356 с.

Нижник В. М. Соціалізація ринку праці в Україні та визначення її індикаторів / В. М. Нижник, М. Я. Зуб // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць / МОН України, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” : [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Спец. вип. – Т. 3: Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – К., 2010. – С. 247-256.

Онікієнко В. В. Методичні засади оцінювання рівня соціалізації ринку праці в Україні // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Зб. наук. праць – Вип. 9. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – С. 11–15.

Розвиток соціально-трудової сфери України: теорія, практика, перспективи : [колект. моногр.] / за ред. д. е. н., проф. І. Л. Петрової, к. е. н. В. В. Близнюк // НАН України ; ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – К., 2016. – 326 с.

Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку : монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2010. – 348 с.

Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. Г. Брінцева та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота // М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», НП Ін-т соц.-труд. відносин. – Київ : КНЕУ, 2012. – 501 с.

Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку: [монографія] / А.М. Колот [та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук А. М. Колота, І. Ф. Гнибіденка // Держ. ВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ: КНЕУ, 2015. – 295 с.

Статистична інформація. – Режим доступу : // www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html

Downloads

Опубліковано

2018-10-25

Як цитувати

Петрова, І. Л., & Штундер, І. О. (2018). Імператив соціалізації в концепції ефективної зайнятості. Вчені записки Університету «КРОК», (48), 59–68. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2017-48-59-68

Номер

Розділ

Розділ 1 Економічна теорія