РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЛОГІСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ КОМПАНІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-126-136

Ключові слова:

процес, бізнес-процес, логістичний бізнес процес, управлінський бізнес-процес, реінжиніринг, концепція вдосконалення бізнес-процесів, бенчмаркінг, бізнес-процеси логістичної системи складування

Анотація

У статті проведено системний аналіз термінів бізнес-процес та логістичний бізнес-процес. Встановлено, що бізнес-процес у логістичній діяльності – це сукупність послідовних, взаємопов’язаних систематично здійснюваних дій у рамках реалізації стратегії розвитку, спрямованих на формування та використання логістичного потенціалу в ході здійснення трансформацій матеріального потоку з метою створення конкурентоспроможних послуг, здатних задовольняти зовнішніх і внутрішніх споживачів й забезпечити комапанії досягнення стратегічних цілей в умовах динамічного логістичного середовища. Визначено, що домінуючою насьогодні є концепція вдосконалення бізнес-процесів (Business Process Improvement), яка ґрунтується на чотирьох підходах, спрямованих на підвищення їх продуктивності, ефективності та адаптованості: методика швидкого аналізу рішень (FAST); бенчмаркінг; перепроектування (концентроване покращення); реінжиніринг бізнес-процесів (Business-process Reengineering). Узагальнюючи думки різних авторів, сформульовано висновок про те, що реінжиніринг – це радикальне оновлення бізнес-процесів у контексті прискорення реакції комапанії на зміни у вимогах споживачів при багаторазовому зниженні витрат усіх видів, що відбувається за умов злагодженої роботи команди висококваліфікованих, ефективно мотивованих фахівців, які розробляють та втілюють у діяльність комапанії інноваційні та креативні ідеї щодо підвищення рівня конкурентоспроможності, оптимізації логістичних потоків, зростання продуктивності та якості продукції і послуг, підвищення задоволення клієнтів. На підставі аналізу передової практики, встановлено, що успішна реалізація реінжинірингу логістичних бізнес-процесів компанії передбачає: оптимізацію послідовності логістичних функцій та операцій, яка сприяє скороченню тривалості логістичних циклів; оптимізацію об’єму матеріальних і фінансових витрат; побудову гнучких та адаптивних процесів в логістичній системі; чіткий розподіл функцій і закріплення їх за відповідальними виконавцями; оптимізацію взаємодії з постачальниками і споживачами в логістичній системі; координацію і синхронізацію процесів, які виконуються одночасно. В статті проведено SWOT - аналіз комапанії ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ» та аудит її логістичної системи. На основі проведеного логістичного аудиту було рекомендовано розробку, та впровадження проекту реінжинірингу в цій комапаніїі, створивши цільову групу з залученням команди спеціалістів з досвідом розробки та впровадження реінжинірингу на аналогічних комапаніїх. Це дало можливість сформувати та реалізувати алгоритм реалізації стратегії реінжинірингу бізнес-процесів в ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. Г. Алькема, Університет «КРОК»

д.е.н., професор, завідувач кафедри управлінських технологій

Посилання

Андерсон Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. Москва : РИА «Стандарты и качество», 2003. 272 с.

Бабак О. А. Реінжиніринг як сучасний інструмент інноваційної діяльності комапанії. Економічний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ. 2011. № 17/1. С. 55–60.

Бондаренко О., Заборська Н. Реінжиніринг бізнес-процесів. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2014. № 6. С. 11-22.

Гвоздь М. Я. Реінжиніринг бізнес-процесів як чинник прискореного розвитку економіки. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. 2013. № 754. С. 135-138.

Гончарова О. М. Реінжиніринг бізнес-процесів як метод процесного управління. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2013. № 10 (151). С. 78 – 82.

Ілляшенко С. М. Методичні підходи до аналізу ризиків реінжинірингу бізнес-процесів. Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів виробничих комапанії : монографія. Суми : Видавничо-виробниче комапаніїо «Мрія-1» ТОВ, 2010. 440 с.

Іпполітова І. Я. Ефективність здійснення реінжинірингу бізнес-процесів на комапанії. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. №13. С. 264-270.

Когут Ю. О. Модель реінжинірингу бізнес-процесів комапанії. Харків : Бізнес Інформ, 2011. № 10. С. 65–69.

Кривов’язюк І. В., Кулик Ю. М. Реінжиніринг логістичних бізнес-процесів і систем як основа їх самовдосконалення та розвитку. URL : http://economics.opu.ua/files/archive/2013/No2/87-94.pdf.

Мирошниченко Ю. В., Філіпова А. І. Науково-понятійний апарат реінжинірингу бізнес-процесів комапанії. Бізнес Інформ. 2012. № 6. С. 203-206.

Попов О. І. Формування алгоритму реінжинірингу логістичних бізнес-процесів комапанії харчової промисловості. Вчені записки університету "КРОК". Серія: Економіка. 2013. Вип. 34. С. 331-337.

Продіус О. І. Теоретично-методичні основи реінжинірингу бізнес-процесів. Економіка: реалії часу. 2016. № 6 (28). С. 79-87.

Мехович С. А., Розпутько Ю. М. Розвиток інформаційних технологій управління комапаніїом при реалізації принципів реінжинірингу бізнес-процесів. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва, 2013. №66 (1039). С. 121-128.

Солодка О. В. Реінжиніринг логістичних бізнес-процесів як спосіб їх вдосконалення. Вісник національного університету «Львівська політехніка»: Логістика. 2010. № 669. С. 317-322.

Сохнич А. Я., Виноградова О. В. Аспекти реінжинірингу комапанії в умовах сучасної економіки. Львів: ПП «Арал», 2015. 56 с.

Таранюк Л. М., Запорожченко О. М. Організаційні засади проведення реінжинірингу бізнес-процесів комапанії. Механізм регулювання економіки. 2011. № 4. С. 122–133.

Ходова Я. О. Реінжиніринг як ефективний механізм реорганізації логістичних бізнес-процесів. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної, 2017. Вип. 15. С. 242–247.

Черчик Л. М. Реінжиніринг бізнес-процесів як інструмент управління стратегічними змінами. Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. 2013. Вип. 10 (38). С. 233 – 241.

Чорнобай Л. І., Дума О. І. Бізнес-процеси комапанії: загальна характеристика та економічна суть. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, 2013. С. 125-131.

Kimbie R. Вusiness Process Reengineerinng – When to use it URL : http://ezinearticles.com/?Business–Process–Reengineering–When–to–Use–It&id=6133794 .html.

Downloads

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

Алькема, В. Г. (2019). РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЛОГІСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ КОМПАНІЇ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), 126–136. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-126-136

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та адміністрування

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають