УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Автор(и)

  • Ольга Чумаченко ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» https://orcid.org/0000-0003-3404-3976
  • Світлана Плетенецька ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» https://orcid.org/0000-0002-2695-0712
  • Тетяна Антонець ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-54-65

Ключові слова:

фінансовий стан, фінансові показники, управління, система, банкрутство, санація, стратегічний менеджмент

Анотація

Стаття є дослідженням проблематики управління фінансовим станом підприємства у системі стратегічного менеджменту. Дослідження фокусується на вивченні впливу фінансового стану на формулювання стратегічних цілей і прийняття ефективних управлінських рішень. Визначено роль основних груп показників, що характеризують фінансовий стан компанії, порядок їх розрахунку та взаємозв’язок. Обґрунтовано, що на основі оцінки наявних у розпорядженні підприємства ресурсів, компанія має можливість розробити стратегічні плани свого розвитку. Крім того, у процесі дослідження визначено окрему важливу роль показників фінансового стану підприємства при функціонуванні його у кризових ситуаціях і можливості реалізації стратегічних напрямів розвитку в умовах економічної нестабільності. При висвітленні сучасних підходів до стратегічного менеджменту, додатково акцентується увага на інтеграції фінансового аналізу у процес прийняття стратегічних рішень. У статті розглянуто ключові чинники управління фінансами підприємства, включно з потребою визначення рівня беззбитковості, проведення PEST і SWOT аналізів, застосування методів ідентифікації ключових ризиків і можливостей для розвитку. Розкрито важливість проведення детального та поглибленого аналізу фінансового стану підприємства для розробки стратегічних напрямків його розвитку, особливо у контексті антикризового управління та фінансової санації. Дослідження показало, що адекватне фінансове планування та управління є важливими чинниками для забезпечення довгострокового успіху та стійкості підприємницької діяльності у сучасних умовах. Висновки статті підсилюють ідею про необхідність комплексного підходу до управління фінансовим станом підприємства як важливої складової стратегічного менеджменту, а також наголошують на важливості інтеграції фінансового аналізу у систему стратегічного планування для досягнення вищої ефективності й конкурентоспроможності діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ольга Чумаченко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

К.е.н., доцент, доцент кафедри національної економіки та фінансів, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Світлана Плетенецька, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.е.н., доцент, доцент кафедри національної економіки та фінансів

Тетяна Антонець, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Магістрантка, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Beaver, W.H. (1966). Financial Ratios As Predictors of Failure. Journal of Accounting Research, 4, 71-111. https://doi.org/10.2307/2490171

Brealey, R., Myers, S., Allen, F., & Edmans, A. (2023). Principles of Corporate Finance, 14th Edition. URL: https://www.mheducation.com/highered/product/principles-corporate-finance-brealey-myers/1264080948.html

Brigham, E.F., & Ehrhardt, M.C. (2008). Financial Management: Theory and Practice 12th Edition. RR Donnelley & Sons, Willard OH. URL: https://nibmehub.com/opac-service/pdf/read/Financial%20Management%20-Theory%20&%20Practice.pdf

Бутко, М.П. (2016). Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / М.П. Бутко, М.Ю. Дітковська, С.М. Задорожна та ін. Київ : Центр учбової літератури. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stratehichnyi_menedzhment.pdf

Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2011). Exploring Corporate Strategy. 8th ed. Harlow: Pearson Education. URL: https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1889046

Kaplan, R.S., & Norton, D.P. (2000).The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment. Boston: Harvard Business School Press. URL: https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=5595

Клімович, І.М., & Татієвська, К.А. (2018). Деякі питання сутності та оцінки фінансового стану підприємства. Ефективна економіка, 10. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.62

Kotler, P., & Keller, K.L. (2006). Marketing Management 12e. URL: https://www.researchgate.net/publication/225084026_Marketing_Management#fullTextFileContent

Mihus, I., Denysenko, M., Rumyk, I., Pletenetska, S., Laptiev, M., & Kupriichuk, V. (2021). Methodology of corporate financial diagnostics in the period of a crisis. AD ALTA: journal of interdisciplinary research, 11(1), 52-55. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/18302/1/AD_ALTA_2021_11_1_XV_P052-055.pdf

Отенко, І.П. (2015). Фінансовий аналіз : навчальний посібник / І.П. Отенко, Г.Ф. Азаренков, Г.А. Іващенко. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Otenko_Iryna/Finansovyi_analiz.pdf

Павлюк, І.О. (2020). Управління прибутком підприємств в умовах сьогодення. Вісник Хмельницького національного університету, 1, 84-88. DOI: 10.31891/2307-5740-2020-278-1-16

Поддєрьогін, А.М. (2017).Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] : підручник / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [А. М. Поддєрьогін, Н. Д. Бабяк М. Д. Білик та ін.] ; 2-ге вид., перероб. Київ : КНЕУ, 2017. URL: https://ir.kneu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/a40e2731-2304-4245-bb11-0692605a28c1/content

Подольчак, Н.Ю. (2016). Стратегічний менеджмент навчальний посібник. 2-ге видання, зі змінами та доповненнями. Львів : Видавництво Львівської політехніки. URL: https://vlp.com.ua/files/161386_zmist.pdf

Porter, M.E. (1998). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press. URL: https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=193

Романчук, А.Л., & Рилєєв, С.В. (2019). Фінансова звітність суб’єктів державного сектору в системі інформаційного забезпечення аналізу. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 1, 224-236. http://doi.org/10.34025/2310-8185-2019-1.73.19

Румик, І.І., & Пилипенко, О.О. (2021). Антикризове управління при реалізації санаційних заходів підприємства. Вчені записки Університету «КРОК», 3(63), 51-60. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-51-60

Румик, І.І., Пилипенко, О.О. (2021). Управління фінансово-господарською діяльністю інтегрованих підприємств на інноваційних засадах. Вчені записки Університету «КРОК», 2(62), 166-175. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-166-175

Семенова, К.Д. (2021). Аналіз фінансового стану підприємств України та тенденцій розвитку. Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 5-6(282-283), 77-82. DOI: 10.32680/2409-9260-2021-5-6-282-283-77-82

Чемчикаленко, Р.А., Яременко, В.Г., & Павленко, О.О. (2018). Удосконалення системи діагностики платоспроможності підприємства. Економіка та суспільство, 15, 780-784. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/15_ukr/118.pdf

Чепка, В.В., & Матяш, О.К. (2017). Фінансова стійкість підприємства: сутність та фактори впливу. Економіка та суспільство, 12, 649-655. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/12_ukr/107.pdf

Ященко, В. (2015). Методи аналізу ймовірності настання банкрутства на підприємстві. Науковий блог Національного університету «Острозька академія». URL: https://naub.oa.edu.ua/metody-analizu-jmovirnosti-nastannya/

Downloads

Опубліковано

2024-03-30

Як цитувати

Чумаченко, О., Плетенецька, С., & Антонець, Т. (2024). УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(73), 54–65. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-54-65

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка