ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-44-52

Ключові слова:

стратегія, конкурентоспроможність, економічна безпека, підприємство, електроенергетика

Анотація

Cтаттю присвячено визначенню взаємозв'язку між конкурентоспроможністю та економічною безпекою підприємств електроенергетичної сфери економіки. В умовах агресивних змін зовнішнього середовища електроенергетика виявилася гостро вразливою до впливу негативних факторів. Крім того, показав свою неефективність механізм регулювання цієї сфери, якому властиві обмежена конкуренція гравців на енергетичному ринку, залишки монополізму, тінізації, постійні порушення правил гри, незбалансованість цінової політики, гальмування інноваційно-інвестиційних зрушень. За цих умов необхідним є перехід до державно-ринкового регулювання електроенергетичної сфери економіки, сприяння підвищенню конкурентоспроможності підприємств як провідного чинника забезпечення їх економічної безпеки. В статті реалізовано стратегічний підхід  до зростання конкурентоспроможності підприємств та наведено процес формування стратегії конкурентоспроможності в межах забезпечення економічної безпеки підприємства електроенергетичної сфери. Особливий акцент зроблено на необхідності ефективного управління конкурентоспроможністю підприємств в інтересах усіх зацікавлених осіб. Стратегічними орієнтирами підвищення  конкурентоспроможності для забезпечення економічної безпеки підприємств електроенергетики є: стабільність постачання енергії, розробка та реалізація диверсифікованих джерел енергії, розширення та модернізацію енергетичної інфраструктури; досягнення високої конкурентоспроможності на ринку шляхом ефективного використання ресурсів, впровадження новітніх технологій, підвищення якості обслуговування та конкурентних тарифів; енергоефективність та енергозбереження; впровадження інновації та розвиток нових технологій, застосування відновлювальних джерел енергії та використання сучасних систем управління та моніторингу; посилення політико-правових важелів регулювання, що передбачає дотримання чітких правил регулювання, прозорих тарифів, створення стабільних умов для розвитку підприємств електроенергетики та забезпечення їх економічної безпеки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Петрова, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

д.е.н, професор, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13 квітня 2017 року.Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 27–28, ст. 312). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19

Кириленко О.В., Снєжкін Ю. Ф., Басок Б.І., Базєєв Є.Т. Енергетика, наука та інженерія: сучасний стан і виклики розвитку.- Вісник НАН України, 2023, № 4, с. 3-20

Геєць В.М. Про оцінку економічних втрат України внаслідок збройної агресії РФ. Вісник НАН України. 2022. № 5. С. 30—38.

Пирожков С.І. Про національну доповідь НАН України «Національна стійкість України: стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних загроз». Вісник НАН України. 2022. № 5. С. 45-55.

Черняк Г. М. Оцінювання рівня економічної безпеки енергетичних підприємств в умовах євроінтеграції / Г. М. Черняк // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2015. - № 12. - С. 159-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2015_12_26.

Черняк Г. М. Обгрунтування та вибір стратегії забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств / Г. М. Черняк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2016. - Вип. 18. - С. 92-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_18_21.

Конкурентоспроможність підприємства: навчальний посібник / І.А. Дмитрієв, І.М. Кирчата, О.М. Шершенюк Х.: ФОП Бровін О.В., 2020.- 340 с.

О. Зибарева, Т. Воронюк. Потенціал соціальної відповідальності підприємства в системі управління його конкурентоспроможністю. -Економіка та управління підприємствами. Випуск I (85), 2022, с.4-22

Леськів Г. З., Франчук В. І., Левків Г. Я., Гобела В. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022.-220 с..

Кривіцька В.В., Зянько В.В. Механізм управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах нестабільності. Ефективна економіка. 2020 №8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2020/153.pdf

Чіков І. А. Конкуренція: теоретичні підходи до розуміння сутності поняття. Агросвіт. 2019. №10. С.74-80. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/10_2019/12.pdf

Шведкий В.А. Управління стратегічним розвитком підприємств-постачальників на енергетичному ринку України: оцінка ефективності / В.А. Шведкий // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 5 (63). – С. 42-48.

Ревенко Д. С., Либа В. О., Зейда Л. С. Формування стратегій міжнародної конкурентоспроможності машинобудівних підприємств. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 5. С. 35–38.

Мілько І. В. Стратегічне управління як необхідна передумова забезпечення технологічної конкурентоспроможності промислового підприємства. Культура народовПричерноморья. 2013. № 257. С. 167–171.

Аранчій В. І., Зоря С. П., Лантух А. О. Теоретичні аспекти формування конкурентних стратегій аграрних підприємств. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. 2012. Вип. 2 (5). Т. 3. С. 3–7.

Брижань І. А., Чевганова В. Я. Формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства: методика та практика. Економіка і регіон. Економіка та управління підприємствами. 2015. №4 (53), 2015, с. 16-22

Петрова І. Л., Вінтсі Жое. Особливості формування комплексу стратегій конкурентоспроможності в межах забезпечення економічної безпеки підприємства. - Бізнес-інформ, 2018, №8, с. 205-211

Кузьмін О.Є. Конкурентоспроможність підприємства: планування та діагностика: /Монографія/ О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.П. Романко; за заг. ред. д.е.н., проф. Кузьміна О.Є. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 180 с.

Виробництво електроенергії в Україні за рік зросло на 5% https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/11/681292/

Металурги України у 2022 році скоротили споживання електроенергії на 52% р./р. https://gmk.center/ua/news/metalurgi-ukraini-u-2022-roci-skorotili-spozhivannya-elektroenergii-na-52-r-r/

Downloads

Опубліковано

2023-06-30

Як цитувати

Петрова, І. (2023). ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(70), 44–52. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-44-52

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка