ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ′ЯЗБЕРІГАЮЧИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ

Автор(и)

  • Т.В. Кондес ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • І.А. Бурлакова Дніпропетровський університет внутрішніх справ
  • О.В. Шевяков Дніпропетровський університет внутрішніх справ

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-202-211

Ключові слова:

здоров’я, здоров’язбереження, здоровий спосіб життя, здоров’язберігаючі компетентності, компетентнісний підхід, фахівців з менеджменту туризму

Анотація

У статті представлено аналіз соціально-психологічної сутності феноменів здоров’я, здоров’язбереження та здоров’язберігаючих компетентностей; визначено специфіку професійної діяльності фахівців з туризму, а також значення та  структуру здоров’язберігаючих компетентностей майбутніх фахівців з менеджменту туризму. Метою даної роботи є розгляд компетентнісного підхіду до формування    здоров’я майбутніх фахівців з менеджменту туризму. На основі  результатів  анкетування  розробити   форми роботи студентів щодо формування культури здоров’я та здорового способу життя. Розглянуто етапи формування здоров’язберігаючих компетенцій. Зазначено необхідність використання компетентнісного підходу. Констатовано, що компетентністний підхід визначається як один із важливих концептуальних підходів щодо оновлення змісту освіти та є провідним у модернізації її системи. Виокремлено структурні складові (ціннісно-мотиваційну, когнітивно-креативну, операційно-діяльнісну, комунікативно-поведінкову, емоційно-регулятивну та особистісну) здоров’язберігаючих компетентностей майбутніх фахівців з туризму. Наголошується, що сучасні реалії вимагають виховання здорового, морально зрілого, конкурентоспроможного, мобільного, готового до активної життєдіяльності фахівця, а наявність фізичного та психологічного здоров'я є основним фактором, необхідним для його особистісного зростання і успішної соціалізації. Показано, що формування культури здоров’я, спрямованості мислення на збереження й зміцнення здоров’я – невід’ємний компонент здоров’язберігаючих компетентностей майбутніх фахівців з менеджменту туризму. Запропоновано методику формування здоров’язберігаючих компетентностей майбутніх фахівців з менеджменту туризму. Описано соціально-психологічні умови для формування ціннісного і свідомого ставлення майбутніх фахівців з менеджменту туризму до свого здоров’я, підвищення мотивації до здорового способу життя, активації навчально-пізнавальної діяльності, самопізнання і самоактуалізації, комунікативних здібностей, вдосконалення психофізичних здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості через використання цілеспрямованих активних соціально-психологічних методів навчання і допомоги; участі у підготовці та реалізації оздоровчо-масових і рекреаційних проектів, спортивних заходів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Т.В. Кондес, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.психол.н., доцент кафедри психології

І.А. Бурлакова, Дніпропетровський університет внутрішніх справ

д.психол.н., професор

О.В. Шевяков, Дніпропетровський університет внутрішніх справ

д.психол.н., професор

Посилання

Бурлакова І. А. Фізична культура майбутнього спеціаліста як вагома передумова забезпечення мотивації щодо збереження здоров’я. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : Матеріали ХХVІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 30-31 липня 2016 р.). Переяслав -Хмельницький, 2016. С. 94 – 96.

Ващенко І. В. Особливості ставлення до професії та професійного здоровʼя у фахівців економічної галузі. Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2018. № 2 (46). С. 19-28.

Дубасенюк О. А. Модернізація системи освіти в Україні в умовах сучасних глобалізацій них процесів. Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія : монографія / за ред. В.Г. Кременя та ін. Київ : ТОВ «Видавниче підприємство «Едельвейс», 2013. С. 253–262.

Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования. Высшее образование сегодня. 2003. № 5. С. 34–42.

Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 40 с.

Казарницькова Я. Л. Процес формування професійної компетентності та працездатності майбутнього фахівця туристської індустрії. Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2009. №10 (173). С. 67-74.

Кондес Т. В. Психологічні аспекти формування здоров’язберігаючих компетенцій в системі підготовки спеціалістів соціономічного профілю. Актуальні проблеми психології. 2018. Т. ІХ., Вип. 11. С. 106–114.

Маркова А. К. Основы профессионализма. Москва : Знание, 1996. 456 с.

Овчарук О. Ключові компетентності: Європейське бачення. Управління освітою. 2004. № 2. С. 6-9.

Burlakova I., Sheviakov O. Socio-psychological technologies of professional health formation. Public Administration and Law Review. 2021. №3. С. 54-64.

Downloads

Опубліковано

2021-10-24

Як цитувати

Кондес, Т., Бурлакова, І., & Шевяков, О. (2021). ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ′ЯЗБЕРІГАЮЧИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(63), 202–211. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-202-211

Номер

Розділ

Розділ 10. Психологія