МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • М.В. Андрієнко Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
  • П.І. Гаман Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
  • А.О. Борис Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-63-72

Ключові слова:

методологія, правові засади, демократичне суспільство, громадський контроль, соціальна трансформація, державне управління

Анотація

З огляду на необхідність всебічного правового регулювання діяльності суб’єктів організації громадського контролю у сфері державного управління, необхідним є науковий пошук органічних закономірностей виникнення та функціонування таких адміністративних правовідносин. Очевидно, що, зважаючи на новельний характер такого інституту в українському законодавстві, на сьогодні існує безліч юридичних прогалин, які неможливо висвітлити шляхом посилання на конкретну норму права. Усталеною міжнародною практикою вирішення таких проблем є використання системи принципів – норм прямої дії, які, з огляду на свій природно-правовий характер, встановлюють основні напрями та тенденції розвитку законодавства в окремих галузях та інститутах. Саме тому актуальним є дослідження адміністративно-правових засад організації громадського контролю у сфері державного управління, детальний аналіз яких дасть змогу сформувати концептуальний базис взаємодії органів публічного управління та громадянського суспільства. У зв’язку з тим, Україна є типовим представником континентальної правової системи з усталеними підходами до нормативістської концепції становлення права, скептики зауважують, що принципи права не є дієвим механізмом правового регулювання у нашій країні. Так, звісно, важко уявити ситуацію, коли б бюрократичний апарат органів державного управління йшов назустріч громадськості у процесі здійснення громадського контролю, мотивуючи такі свої дії не нормою нормативного чи підзаконного нормативного акту, – а ефемерним, за своїм змістом, принципом. Втім, саме така модель співпраці є ідеалістичною для розвитку взаємовідносин держави та громадянського суспільства, вона формує правосвідомість у цій сфері, виконує превентивну функцію запобігання порушення законних прав та інтересів. І, зрештою, така модель є загальноприйнятою у розвинених країнах Європи. З огляду на зазначене вище, виникає необхідність комплексного дослідження адміністративно-правових засад організації громадського контролю у сфері державного управління. Метою статті є аналіз методології дослідження правових засад організації громадського контролю у сфері державного управління. У дослідженні встановлено, що методологія створює базу для дослідження усіх складових певної тематики, сприяє структурованому її розгляду та логічному викладенню матеріалу. Більш того, розкриття методологічних основ дослідження організації громадського контролю у сфері державного управління сприятиме розумінню техніки проведення наукового аналізу, пошуку способів аналізу усіх питань у сфері наукового дослідження, правильності застосування порівняльно-правових, системно-структурних та інших підходів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

М.В. Андрієнко, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

д.н.держ.упр., професор, полковник служби цивільного захисту, начальник науково-дослідного центру цивільного захисту

П.І. Гаман, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

д.н.держ.упр., професор, начальник відділу заходів захисту

А.О. Борис, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

науковий співробітник відділу заходів захисту, науково-дослідного центру з цивільного захисту

Посилання

Сіцінська М. В. Актуальні питання раціональності громадського контролю за діяльністю органів державної влади у сфері безпеки і оборони. Економіка та держава. 2013. № 4. С. 108-110.

Наливайко Т. В. Методологічні засади теоретико-правового аналізу громадського контролю у системі виконавчих органів державної влади. Юриспруденція: теорія і практика. 2009. № 2 (52). С. 25-34.

Конверський А. Є. Основи методології та організації наукових досліджень : навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 352 с.

Рассоха І. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальностей 8.050106, 8.03050901 “Облік і аудит”, 8.050201 “Менеджмент організацій ”, 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2011. 76 с.

Тарєлкін Ю. П. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. 196 с.

Лазарев В. В. Теория государства и права. М., 2004. 528 с.

Словник української мови Т.4 / за ред. І.К. Білодід, А.А. Бурячок, В.О. Винник, Г.М. Гнатюк та ін. К., 1973. 840 с.

Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідної діяльності. 2-е вид. Київ, 2002. 295 с.

Мельничук О. С. Словник іншомовних слів. Київ, 1974. 775 с.

Костицький М. В. Деякі питання методології юридичної науки. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 3-11.

Дядюра Г. М. Організація, методологія та ведення наукових досліджень / Укл. : Г. М. Дядюра, О. Е. Пчелінцева, А. М. Петренко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2008. 96 с.

Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: курс лекцій. Тернопіль: Економічна думка, 2005. 124 с.

Недбайло П. Е. Методологические проблемы советской юридической науки. Киев, 1965. С. 7-37

Максимов С. І., Рабінович М. П., Тодика Ю. М., Данишин М. І. Проблеми методології сучасного правознавства. Вісник Академії правових наук України. 1997. Вип.1. С. 146-150.

Сагатовский В. Н. Системная деятельность и ее философское осмысление. Материалистическая диалектика и системный подход. 2006. № 4. С. 201-208.

Корбутяк В. І. Методологія системного підходу та наукових досліджень : навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2010. 176 с.

Воронкова В. Г. Управління людськими ресурсами : філософські засади : навчальний посібник / під ред. д. ф. н., проф. Київ : ВД «Професіонал», 2006. 576 с.

Кокус В. В. Методи дослідження історії розвитку географічного краєзнавства в Україні (20-ті роки ХХ ст.). Географія. 2013. Вип. 587-588. С. 133-138.

Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. Москва : Наука, 2003. 476 с.

Луць Л. А. Теорія порівняльно-правового методу. Методи та засоби порівняльно-правового дослідження. Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2006. Вип. 31. С. 489-496.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права. Харків, 2008. 656 с.

Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: в 2 т. / К. Цвайгерт, Х. Кётц. Т. 1 : Основы; пер. с нем. М. : Международные отношения, 2000. 480 с.

Подорожна Т. С. Особливості використання порівняльно-правового методу в дослідженні правової системи України. Порівняльно-аналітичне право. 2013. № 2. С. 46-48.

Downloads

Опубліковано

2021-06-13

Як цитувати

Андрієнко, М., Гаман, П., & Борис, А. (2021). МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (62), 63–72. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-63-72

Номер

Розділ

Розділ 5. Публічне управління та адміністрування