ЦІННІСНІ-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИНИКНЕННЯ РИЗИКІВ

Автор(и)

  • А. М. Сеек ВНЗ "Університету економіки та права «КРОК»
  • П. О. Тесленко Одеський національний політехнічний університет https://orcid.org/0000-0003-4178-6532
  • О. І. Бєлова ВНЗ "Університету економіки та права «КРОК» https://orcid.org/0000-0001-9359-6947

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-128-133

Ключові слова:

управління проектами, ціннісно орієнтоване управління, ризики структурної диспропорції цінності, управління ризиками, теорія спіральної динаміки

Анотація

Підвищення ефективності методів управління проектами вимагає розширення бази аналізованих ознак. Сюди, крім традиційних інвестиційно-вартісних показників все частіше включають організаційно-ціннісні. Ціннісно-орієнтований підхід на сьогоднішній день вважається найбільш передовою методикою в забезпеченні успішного завершення проектів. Розглянуто застосування ціннісно-орієнтованого підходу до управління проектами. Показно сутність цінності за різними науковими джереалами, та її імплементація, щодо субєктів проекту. Зазначено, що поняття цінності зазвичай застосовують до стекхолдерів проекту. Вони мають власні очикування, а підчас реалізації проекту ці очікування імплементуються у вигляді набутої цінності. Таким чином, додані категорії ціннісно-орієнтованого підходу, такі як: цінність, стейкхолдери, очікування, додана цінність та інші, можуть бути охарактеризовані, як додаткові ступені свободи для забеспечення успішного завершення проекту. Однак, включення додаткових ступенів свободи, зазвичай  веде за собою появу нових ризиків, в даному випадку, в управлінні проектами. Тому авторами була поставлена ​​задача проаналізувати взаємозв'язок між забезпеченням цінності для основних стейкхолдерів проекту і ризиками, які виникають у зв'язку з цим. У статті представлени результати аналітичного пошуку сучасного стану теоретико-практичного інструментарію ціннісно-орієнтованого управління проектами, портфелями, программма в проектно-орієнтованих організаціях, його взаємозв'язок з проектнмі ризиками. Проаналізовано базові визначення. Цінність проекту визначають  як задоволення інтересів його основних стейкхолдерів, при тому як ціннісно-орієнтований підхід, застосовується для управління організацією. Показано, що ціннісно-орієнтоване управління, супроводжується ризиками структурної диспропорції цінності щодо стейкхолдерів в рамках одного проекту, що викликає його нестійкість. Для розробки методики управління даної групи ризиків, сформульовані базові принципи. В якості основи управління, запропоновано використовувати інструментарій теорії спіральної динаміки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

А. М. Сеек, ВНЗ "Університету економіки та права «КРОК»

аспірант

П. О. Тесленко, Одеський національний політехнічний університет

к.техн.н., доцент кафедри інформаційних систем

О. І. Бєлова, ВНЗ "Університету економіки та права «КРОК»

к.е.н., доцент кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами

Посилання

Бушуев С. Д., Бушуева Н. С. Механизмы формирования ценности в деятельности проектно-управляемых организаций. Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2010. № 1/3 (43). С. 4-9.

Бушуев С. Д., Харитонов Д. А. Ценностный подход в управлении развитием сложных систем. Управління розвитком складних систем. 2010. Вип. 1. С. 10-15.

Ярошенко Ф. А., Бушуев С. Д., Танака Х. Управление инновационными проектами и программами на основе системы знаний : монографія. Київ : 2011. 263с.

A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) / Newtown Square, PA : Project Management Institute, 2017.

Азарова І. Б. Ціннісно-орієнтований підхід в управлінні інвестиційнобудівельними проектами житлового будівництва : дис. … кан. тех. наук : 05.13.22 / ХНУМГ ім. Бекетова, Харків, 2016. 145 с.

Данченко О. Б., Бедрій Д. І., Семко І. Б. Управління конфліктами наукового проекту. Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. 2019. № 2 (1327). С. 28-35.

Шерстюк О. І., Тесленко П. О. Аналіз компетенцій команди проекту при її взаємодії із зацікавленими сторонами. Управління проектами у розвитку суспільства : матеріали ХVI міжнародної конференції. Київ : КНУБА, 2019. С. 248 – 249.

Бушуев С. Д. Ценностный подход в управлении развитием проектно-ориентированных организаций. Технические науки - от теории к практике : матер. XII междунар. науч.-практ. конф. №3(28). URL : https://sibac.info/conf/tech/xxxii/37522.

Рач В. А. Методи оцінки альтернативних проектів стратегій регіонального розвитку. Управління проектами: стан та перспективи. Управління проектами: стан та перспективи : матеріали конференції. Миколаїв, 2009. С. 4-6.

Spiral Dynamics: Mastering Values, Leadership, and Change, Don Beck and Christopher Cowan, 1996.

Керцнер П. Стратегическое планирование для управления проектами с использованием модели зрелости: научное пособие. Москва : Компания АйТи;М.; ДМК Пресс, 2003. 320 с.

Teslenko P., Antoshchuk S., Krylov V. Increasing probability of successful projects complete. Proceedings of the International Research Conference at the Dortmund University of Applied Sciences and Arts took place. June 30th - July 1st 2017 for the seventh time. 2017. Dortmund : the Dortmund University. P. 28-30.

Дегтярев М. А. Проектная зрелость и ценностно-ориентированное управление проектами. URL : http://www.i-mash.ru/materials/economy/64524-proektnaja-zrelost-i-cennostno-orientirovannoe.html.

Метод формирования портфеля проектов на основе доминирующих ценностей организации. Universum: Технические науки. 2014. № 2 (3). URL : http://7universum.com/ru/tech/archive/item/1033.

Данченко Е. Б., Дзюба Т. В. Использование маркетинговых инструментов идентификации ценностей в проектах. Управление проектами и развитие. 2012. № 3 (43). С. 21-28.

Драч І. Є., Рулікова Н. С. Розробка механізму системно-ціннісного формування портфелю наукових проектів вищого навчального закладу. Управління проектами та розвиток виробництва. 2013. №2(46). С. 100-107. URL : http://www.pmdp.org.ua/

Григорян Т. Г., Кошкин В. К. Совершенствование моделей ценностно-ориентированного управления портфелями проектов реконструкции систем водоснабжения. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2015. № 2/3 (74). С. 43 – 49.

Питерская В. М. Ценностный подход в управлении развитием проектно-ориентированной организации. Вісник Одеського національного морського університету. 2014. № 3 (42). С. 172–180.

Чимшир В. И., Тесленко П. А. Проект как система : монография. Одесса : Институт креативных технологий, 2011. 159 с.

Downloads

Опубліковано

2019-10-30

Як цитувати

Сеек, А. М., Тесленко, П. О., & Бєлова, О. І. (2019). ЦІННІСНІ-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИНИКНЕННЯ РИЗИКІВ. Вчені записки Університету «КРОК», ((3) 55), 128–133. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-128-133

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають