ІНТЕРЕСИ СУБ'ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ПРІОРИТЕТІВ

  • І. В. Терон Інститут демографії та соціальних досліджень ім .М. В. Птухи НАН України https://orcid.org/0000-0002-2492-2515
Ключові слова: соціальний розвиток, сільське поселення, суб‘єкти соціального розвитку, забезпечення інтересів, сільська громада, соціальна інфраструктура

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності інтересів основних суб'єктів соціального розвитку поселень як важливого індикатора ефективності реформ. Визначено, що гармонізація і збалансоване забезпечення інтересів основних суб'єктів соціального розвитку є умовою досягнення необхідних параметрів якості та динаміки суспільно-економічного прогресу. Сформульовано напрями соціального розвитку сільських поселень, які враховують мультикомпонентність та інтегративність цього феномену. Виокремлено основні суб'єкти соціального розвитку сільських поселень — державу, сільське населення, бізнес-спільнот. Обґрунтовано конкретний зміст та трирівневу структуру інтересів суб'єктів соціального розвитку (державно-поселенські; громадівсько-поселенські; індивідуально-поселенські), які можуть бути реалізовані у цьому процесі. Визначено, що дані інтереси у сфері соціального розвитку сільських поселень мають спільну природу, теоретично є в цілому взаємно несуперечливими і навіть гармонійними. Доведено що через максимізацію найбільш впливовими учасниками соціального розвитку власних вигід, неоднорідність, змінність їх інтересів у динаміці в нестабільних умовах зовнішнього середовища відбулось порушення паритету у системі інтересів суб'єктів соціального розвитку сільських поселень. За широкого декларування дотримання потреб та інтересів сільських мешканців на сьогодні відсутні реальні механізми забезпечення їх соціально-
економічних потреб та формування повноцінного середовища життєдіяльності. Визначено, що нині соціальні потреби сільських мешканців ігноруються, їх інтереси при виборі пріоритетів регулювання сільського соціального розвитку та прийнятті управлінських рішень не враховуються належною мірою. Це має негативні наслідки для соціодинаміки розвитку сільських територій України: руйнування соціальної інфраструктури; зростання безробіття, міграцію робочої сили, деградацію людського капіталу, непродуктивну мутацію соціального капіталу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І. В. Терон, Інститут демографії та соціальних досліджень ім .М. В. Птухи НАН України

к.е.н.,ст.наук.співр., пров.наук.співр. відділу проблем формування соціального капіталу

Посилання

Геєць В., Юрчишин В., Бородіна О., Прокопа І. Соціоекономічна модернізація аграрного сектору України (концептуальні положення). Економіка України : журнал. 2011. №12. С. 4–14.

Енциклопедичний словник з державного управління. Київ : НАДУ, 2010. 820 с.

Колот А. М. Держава як суб‘єкт регулювання соціально-трудових відносин в умовах глобалізації економіки. Стратегія економічного розвитку України : наук. зб. Київ : КНЕУ, 2002. Вип. 1. С. 76–87.

Лихачев Н.Е. Социальные интересы белорусского села: теоретико-методологический аспект. Вестник Магилеускага Дзяржаунага Университета имени А.А. Куляшова : журнал. 2012. № 2 (40). С. 50-59

Мартинюк І. Історичні передумови міждисциплінарного дослідження проблеми інтересів. Соціальні виміри суспільства : зб. наук. праць. Київ : Вид-во Ін-ту соціології НАН України, 2010. Вип. 2 (13). 2010. С. 44-54.

Семенова И.М. Экономические интересы сельского населения: сущность и механизмы реализации. Вестник Воронежского государственного аграрного университета : науч. зб. Воронеж, 2016. № 3 (50) 237. С. 229-239.

Бородіна О.М., Прокоп І.В. Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір : монографія. Київ, 2012. 320 с.

Статівка А. М.Організаційно-правові питання соціального розвитку села в Україні: монографія. Харків, 2007. 208 с.

Теорія, політика та практика сільського розвитку : навч. посібник. Київ : НАН України; Інт екон. та прогнозув, 2010. 376 с.

Терон І.В. Ефективність і динаміка соціального капіталу на ринку праці сільських територій. Інноваційна економіка : журнал. 2016. №1-2.146-151.

Улезько А.В. Механизм реализации экономических интересов сельского населения : науч. пос. Воронеж : ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2017. 179 с.

Arrow K.J. and G.Debreu (1954) Existence of Equilibrium for a Competitive Economy. Econometrica. v.25. С. 265-290.

Nozick R. Anarchy, state and utopia : Basic Books, 1974. 367 р.

Опубліковано
2019-01-14
Як цитувати
Терон, І. (2019). ІНТЕРЕСИ СУБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ПРІОРИТЕТІВ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (51), 96-104. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-96-104
Розділ
Розділ 5. Економіка та управління державою і суб'єктами господарювання