СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ КОЛЕДЖІВ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ФІНАНСУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-153-158

Ключові слова:

освіта, коледж, заклади вищої освіти, держава, фінансування освіти, підготовка фахівців в коледжах України

Анотація

Системні перетворення в Україні зумовлюють зміну бачення ролі освіти в державній політиці, вимагають уточнення існуючих та встановлення нових пріоритетних напрямів її розвитку, а також механізмів її адаптації до сучасних соціально-економічних умов. Це потребує переосмислення підходів до чинної практики регулювання відповідних процесів у сфері освіти, що передбачає їх адаптацію до динамічних умов розвитку інформаційних технологій та використання кращих зарубіжних практик, а також врахування світових тенденцій розвитку економічних відносин та людських ресурсів. Сучасний етап трансформації системи освіти відзначається глибокою проникністю в соціальну сферу та економічну діяльність, виходом на глобальні ринки праці, послуг, товарів і капіталу. За таких умов результативне реформування системи освіти неможливе за рахунок лише адміністративних методів самої системи освіти. Необхідні консолідовані зусилля владних структур усіх рівнів, працедавців, населення з урахуванням стану економіки та суспільних потреб. В освіті сучасної України відбуваються два ангоністичних процеси: з одного боку, спостерігаємо кризові явища, пов’язані з недостатніми фінансуванням та інвестиціями, погіршенням матеріало-технічної та ресурсної бази; з іншого боку, освіта як цілісний організм здатна до саморозвитку, тому позитивним чинником є нарощування її потенціалу. У цих умовах коледжі постають більш складними організаціями, управління якими вже недостатньо здійснювати традиційними академічними методами і способами. Необхідність реформ в сфері освіти викликають глибокі зміни у місії та структурі освіти. Проте функціонування освіти в умовах ринкових відносин, поширення глобалізаційних та інтеграційних процесів вимагають постійного оновлення методів державного регулювання цією сферою та ефективнішого використання їх інструментарію. Наявність комплексного дослідження з цієї проблематики надасть можливість узагальнити питання, які є найменш дослідженими; виділити проблеми, що вимагають першочергового розв’язання та сприятиме оптимальному поєднанню ринкових та державних механізмів регулювання вищої освіти. Тому коледжі змушені брати на себе нові зобов’язання та відповідальність, виконувати нову роль в суспільстві та світі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Л. П. Сумбаєва, Коледж економіки, права та інформаційних технологій

директор

Посилання

Гончаренко С. У. Освіта. Енциклопедія освіти. Київ : Юрінком-Інтер, 2008. С. 614-616.

Каленюк І., Куклін О. Ризик-менеджмент у системі вищої освіти України. Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Економіка. 2015. Вип. № 170. C. 23–28. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/170-5/4

Луговий В. І. Проблема понятійно-категоріального апарату педагогічної науки. Педагогічна і психологічна науки в Україні. 2007. Т. 1. Теорія та історія педагогіки. С. 24–35.

Закон України «Про освіту» від 16.07.2019, підстава - 2704-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Статистичний бюлетень «Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України» за 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2016/2017; 2017/2018 навч. рр. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.

Волкова Н. В. Ефективність використання коштів ВНЗ. Фінанси України. 2005. № 5. С. 66-71.

Бойко Є.М. Сучасний стан і напрямки реформування системи вищої освіти. Фінанси України. 1999. № 9. С. 46-51.

Downloads

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

Сумбаєва, Л. П. (2019). СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ КОЛЕДЖІВ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ФІНАНСУВАННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), 153–158. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-153-158

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та адміністрування