ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЕКОНОМІКУ: АНАЛІЗ ПОГЛЯДІВ ТА РОЛЬ ЗНАНЬ

  • О. І. Шапоренко Університет «КРОК» https://orcid.org/0000-0003-4989-0721
  • Е. Е. Фарзалієв Університет «КРОК»
Ключові слова: державне управління, економіка, роль знань, інтелектуально-інформаційний ресурс

Анотація

Здійснено аналіз поглядів  впливу державного управління на економіку. Виділено такі етапи: перший − ліберальний, що зводить економічну роль держави до гарантії прав власності, непорушності контрактів і захист економічних свобод громадян; другий − кейнсіанський, в який були розроблені моделі державного управління економікою за допомогою програм оподаткування, бюджетних витрат і кредитно-грошового регулювання (забезпечення стабільності макроекономічного зростання), а також виникла інституційна теорія суспільних благ; третій, названий умовно «ринкова активізація економічної ролі держави», − виник на рубежі XX і XXI століття і характеризується розширенням функцій держави в сучасній економіці глобального ринку при їх реструктуризації на ринкових принципах (теоретична основа − сучасна інституційна теорія держави).  На рубежі XX і XXI століть держава змінює форми втручання в економіку: від прямої участі в формі держпідприємств і прямих бюджетних держвидатків переходить до непрямого за допомогою регулюючих норм і держгарантій. Це призводить до роздержавлення підприємств, раніше надавали громадські послуги (енергетика, транспорт, зв’язок). Лише наприкінці XX століття кардинальним чином змінюються можливі шляхи створення, збору, поєднання, об'єднання, обробки, зміцнення і передачі знань. В результаті ефективність і результативність використання знань в процесі економічного зростання і розвитку зростають настільки, що знання стають провідним фактором створення доданої вартості і освіти багатства. Аналіз поглядів  впливу державного управління на економіку призвів до появи теорії сучасного державного управління, згідно з якої «спрямовуючу роль держави» слід здійснювати за допомогою ефективного (раціонального, менш бюрократизованого, «сучасного державного регулювання») управління, орієнтованого на досягнення певних результатів, згідно з визначеними пріоритетами, цілями, мінімальним стандартам з використанням ринкових цінностей, заходів та інструментів. Визначено, що у цей період особливу увагу і більш глибокі наукові дослідження в галузі державного управління спостерігаються після затвердження паспортів спеціальностей  (25.00.01 − теорія та історія державного управління; 25.00.02 − механізми державного управління; 25.00.03 − державна служба; 25.00.04). Таким чином, науковці внесли значний науковий вклад в рішення сучасних нагальних проблем з державного управління. Важливо, щоб держава допомогла вченим своєї країни брати участь в міжнародних проектах і тим самим мати доступ до новітніх технологій. Широкомасштабна дифузія науково-технологічного потенціалу дає шанс малим країнам на участь у високотехнологічному виробництві. З іншого боку висока мобільність ідей і технологій в мережевій економіці формує нову функцію держави − управління та захист національного інтелектуального капіталу.

Біографії авторів

О. І. Шапоренко, Університет «КРОК»

д. держ. упр., професор,

Е. Е. Фарзалієв, Університет «КРОК»

аспірант

Посилання

Активизация государственного управления: стратегические направления на будущее. Экономический и Социальный Совет. ООН, 2005. 21 с.

Асемоглу Д., Джонсон С., Робинсон Д. Институты как фундаментальная причина долгосрочного экономического роста. Экономический вестник. 2006. Вып. 5. № 1. С. 4–43.

Бакуменко В. Д. Підхід до визначення паспортів спеціальностей шляхом системного аналізу державного управління. Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». Випуск 1, 2014. С. 7-18

Бакуменко В. Д. Теоретико-методологічні засади формування державно-управлінських рішень: Автореф. дис... д-ра наук з державного управління: 25.00.01. / Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ, 2001. 36 с

Бальцерович Л. В направлении ограничения функций государства. Экономический вестник. 2004. Вып. 4. № 3. С. 376–402.

Важная роль государственного управления и благого управления в осуществлении Декларации тысячелетия ООН: электронное управление – известные сферы применения и благоприятствующие условия. Экономический и Социальный Совет. ООН, 2002. 8 с.

Воротін В. Є. Формування системи державного регулювання національної економіки в умовах глобальних ринкових трансформацій : дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02 / Національна академія держ. управління при Президентові України. Київ, 2003. 461 с.

Государство в меняющемся мире. Отчет о мировом развитии 1997 г. Москва : Прайм-тасс, 1997. 67 с.

Державне управління та державна служба: Словник довідник. Уклад. О.Ю. Оболенський. Київ : КНЕУ, 2005. 480 с.

Мельник А. Ф., Оболенський О. Ю. та ін. Державне управління : навчальний посібник. Київ : Знання, 2004. 342 с.

Власюк О. С., Дерюгіна Т. В., Запатріна І.П. та ін. Державне управління: план і проекти економічного розвитку : монографія. Київ : Вид-во «ВІП», 2006. 624 с.

Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке. Москва : Вильямс, 2000. 272 с.

Корецький М. Х Формування та розвиток системи державного регулювання аграрного сектора економіки : Автореф. дис. д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. К., 2003. 35 c.

Линн Й. Новый подход Всемирного банка к государственному управлению. Трансформация. Экономический бюллетень о странах с переходной экономикой. 2001. № 2. С. 1–3.

Майборода С. В. Державне управління вищою освітою в Україні: структура, функції, тенденції розвитку (1917 - 1959 рр.): Автореф. дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.01 / Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ, 2002. 36 с.

Мерзляк А. В. Державне управління іноземними інвестиціями: регіональний аспект : автореф. дис ... д-ра наук з державного управління : 25.00.02 / Київ : Б.в., 2003 . 36 с.

Надолішний П. І. Етнонаціональний аспект адміністративної реформи в Україні (теоретико-методологічний аналіз): Автореф. дис... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ, 1999. 36 c.

Определение основных понятий и терминов, используемых в об-ласти управления и государственно-административной деятельности. Экономический и Социальный Совет. ООН, 2006. 23 с.

Паспорти спеціальностей 25.00.01 − теорія та історія державного управління; 25.00.02 − механізми державного управління; 25.00.03 − державна служба; 25.00.04... Затверджено Постановою президії ВАК України 15.05.2002. № 17-11/5. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v11_5330-02.

Радиш, Я. Ф. Державне управління охороною здоров'я в Україні: генезис та тенденції розвитку : дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.01 / Радиш Ярослав Федорович ; Українська академія держ. управління при Президентові України. Київ, 2003. 455 с.

Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. Москва : Бином-Кнорус, 1997. 792 с.

Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник. Київ, 2003. 262 с.

Сушинський О. І. Теоретико-методологічні засади контролю у сфері публічної влади: дисертація д-ра наук з держ. упр.: 25.00.01 / Українська Академія держ. управління при Президентові України. Київ, 2003.

Опубліковано
2019-04-29
Як цитувати
Шапоренко, О., & Фарзалієв, Е. (2019). ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЕКОНОМІКУ: АНАЛІЗ ПОГЛЯДІВ ТА РОЛЬ ЗНАНЬ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (53), 75-83. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-75-83
Розділ
Розділ 5. Економіка та управління державою і суб'єктами господарювання