КАДРОВА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ

  • М. П. Денисенко Київський національний університет технологій та дизайну https://orcid.org/0000-0001-8767-9762
  • О. Ю. Будякова Київський національний університет технологій та дизайну https://orcid.org/0000-0001-6028-2650
Ключові слова: стратегія, місія, цілі, компетенції, персонал, професійно-кваліфікаційні якості

Анотація

У статті досліджено що в умовах ринкової економіки одним з головних чинників конкурентоспроможності та ефективності організації є якісний кадровий склад, який формується завдяки розробці кадрової політики підприємства. Кадрова політика як основа формування стратегії управління персоналом є похідною від реалізованої загальної стратегії розвитку підприємства. Актуальність теми дослідження визначається особливими умовами, що склалися ринку праці у сфері зайнятості за умов фінансово-економічної кризи. Кадри завжди були найважливішим чинникам, які забезпечують ефективності роботи підприємства. Реалізація потенційної можливості будь-якої організації залежить від знань, компетенції, кваліфікації, дисципліни, мотивації, здатності вирішувати будь-які проблеми, готовності до навчання працюючого персоналу та складу керівництва. Тому кадрова політика є складовою всієї управлінської та виробничої діяльності організації та спрямована на ефективний відбір персоналу, його адаптацію, навчання й перенавчання згідно з цілями організації. Кінцевою метою кадрової політики є створення згуртованої, відповідальної, високопродуктивної команди, здатної виконувати завдання відповідно до місії і стратегії організації. Роль кадрової політики особливо зростає у умовах кризової економіки. Міграція кваліфікованої робочої сили досягла світового масштабу. В умовах посилення конкуренції за професіоналів актуальними стають питання відтворювання кадрового потенціалу країни. Перед керівництвом будь-якого підприємства у умовах кризи виникає завдання збереження найбільш кваліфікованої частини керівного складу) і персоналу. У організаціях мають розроблятися заходи, створені для розробки механізмів збереження кадрового потенціалу, які будуть сприяти стимулюванню діяльності персоналу щодо виходу організації з кризового стану.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

М. П. Денисенко, Київський національний університет технологій та дизайну

доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-економіки та туризму

О. Ю. Будякова, Київський національний університет технологій та дизайну

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри бізнес-економіки та туризму

Посилання

Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: монографія. Київ, 2005. – 230 с.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2 / Редкол.:. С.В.Мочерний (відп.ред.) та ін. Київ : Видавничий центр “Академія”, 2002. 848 с.

Сурмін Ю. Концептуально-методологічні аспекти сучасної кадрової політики в Україні. Вісник Нац. Акад. держ. Упр. при Президентові України : журнал. 2005. №3. С.105-114.

Ніжник Н., Дубенко С., Гончарук С. Концептуальні підходи до регіональної ка- дрової політика України. Вісник Нац. Акад. держ. Упр. при Президентові України : журнал. 2005. №2. С.25-30.

Щекин Г. В. Социальна политика и кадровая политика: монография. Київ, 2000. 576 с.

Кудря Я. В. Нові підходи до кадрової корпоративної політики в управлінні персоналом. Проблеми науки : журнал. 2006. №7. С.21-27.

Білоус Т. В. Сутність кадрової стратегії підприємства та методологічні засади її формування. Актуальні проблеми економіки : журнал. 2006. №1. С.185-189.

Білоус Т. В. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень в системі кадрового менеджменту. Актуальні проблеми економіки. 2004. №4. С.170-175.

Петько О. В., Следь О. М. Інформаційне забезпечення діяльності кадрової служби підприємства. Економіка і маркетинг в ХХІ сторіччі : журнал. Донецьк, 2006. Ч.2. С. 209-217.

Одегов Ю., Руденко Г. Внутренний рынок труда в системе социально-трудовых отношений // Вопросы экономики : журнал. 2004. № 3. С. 105-114.

Самойленко В. В. Розвиток теоретико-методичних основ регулювання ринку праці: автореф. дис. кан-та екон. наук: 08.09.01 / Харківський нац. екон. ун-т. Харків, 2005. 20 с.

Гимпельсон В. Дефицит квалификации и навыков на ринке труда. Вопросы экономики : журнал. 2004. № 3. С. 76-94.

Легомінова С. Шляхи вдосконалення регулювання ринку праці. Україна: аспекти праці : журнал. 2001. №4. С. 9-13.

Маршавін Ю. Шляхи врегулювання професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці Україна: аспекти праці : журнал. 2006. №1. С. 26-29.

Будякова О. Ю., Кратт О. А. Менеджмент персоналу: професійно-кваліфікаційний аспект. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна : журнал. Донецьк, 2008. Вип. 33-1(128). С. 201-206.

Будякова О. Ю., Кратт О. А. Умови відтворення кадрового потенціалу на тлі процесів глобалізації. Прометей: регіон. зб. наук. праць з економіки: журнал. Донецьк, 2007. № 3(24). C. 25-29.

Чубукова О. Ю., Шацька З. Я. Підвищення кваліфікації кадрів підприємств в умовах невизначеності. Актуальні проблеми економіки : журнал. 2008. № 4(82). С. 171-178.

Оленіч А. В., Шацька З. Я. Формування та розвиток проектної команди в сучасних умовах. Актуальні проблеми економіки : журнал. 2012. № 10 С. 136-142.

Денисенко М. П., Терещук Л.В. Управління персоналу на підприємстві. Інвестиції: практика та досвід : журнал. № 6. С. 53-57.

Денисенко М. П., Будякова О. Ю. Сучасні стратегії управління персоналом підприємств. Приазовський економічний вісник : журнал. 201

Опубліковано
2018-12-21
Як цитувати
Денисенко, М., & Будякова, О. (2018). КАДРОВА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (52), 231-238. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-231-238
Розділ
Розділ 9. Інноваційна діяльність

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##