Моніторинг загроз фінансово-економічній безпеці суб’єкта господарської діяльності

Автор(и)

  • В. Г. Алькема Університет економіки та права «КРОК»
  • С. В. Кузуб Університет економіки та права "КРОК"

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2017-48-101-112

Ключові слова:

суб’єкт малого підприємництва, деструктивний чинник, загроза, небезпека, економічна безпека, механізм, алгоритм, моніторинг, моніторинг загроз

Анотація

У статті досліджено деструктивні чинники, явища і процеси середовища діяльності вітчизняних підприємств харчової промисловості. Розглянуто науковопрактичні аспекти формування механізму моніторингу фінансово-економічної безпеки суб’єкта малого підприємництва сфери агропродуктового комплексу. Подано алгоритм модернізації існуючого механізму моніторингу фінансово економічної безпеки цього суб’єкта.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В. Г. Алькема, Університет економіки та права «КРОК»

професор, доктор економічних наук, Університет економіки та права «КРОК»

С. В. Кузуб, Університет економіки та права "КРОК"

здобувач, Університет економіки та права «КРОК»

Посилання

Основы экономической безопасности. Государство, регион, предприятие, личность / Под редакцией Е. А.Олейникова. – М. : ЗАО ”Бізнес-школа “Интел-Синтез”, 1997. – 288 с.

Котепев А., Лекарев С. Современный энциклопедический словарь. Секьюрити. – М. : Изд. «Ягуар», 2001. – 520 с.

Кейнс Дж. Мейнард. Общая теория занятости, процента и денег : пер. с англ. – М. : Прогресс, 1978. – 234 с.

Бандурка О. М., Духов В. Є., Петрова К. Я., Червяков І. М. Основи економічної безпеки : [підручник]. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 236 с.

Подлужна Н. О. Організація управління економічною безпекою підприємства / Н. О. Подлужна : автореф. дис. канд. екон. наук. – Донецьк, 2003. – 19 с.

Ліпкан В. А. Безпекознавство : навч. посібник / В. А. Ліпкан. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 208 с.

Ярочкин В. И. Система безопасности фирмы: 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Ось-89, 2003. – 352 с.

Губарєв О. О. Економічна безпека / Харківський національний економічний ун-т. – Х. : ХНЕУ, 2007.– 60 с.

Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект. – К. : Атіка, 2005. – 432 с.

Шкарлет С. М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект : [монографія].– К. : Книжкове видавництво НАУ, 2007. – 436 с.

Нусінова О. В. Класифікація складових безпеки підприємства на основі аналізу загроз / О. В.Нусінова // БізнесІнформ. – 2011. – № 8. – 99 с.

Сучасний тлумачний словник української мови. – К. : Кобза, 2005. –544 с.

Зеркалов Д. В. Безпека комерційної діяльності. У двох книгах. Книга друга : Захист. Довідник. – К. : Основа, 2006. – 800 с.

Єрмошенко М. М. Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство : [наукова монографія] / М. М., Єрмошенко, К. С. Горячева ; Нац. академія управління. – К. : НАУ, 2010. – 232 с.

Бендиков М. А. Экономическая безопасность промышленного предприятия в условиях кризисного развития / М. А. Бендиков // Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. – №2. – [Электроний ресурс]. – Режим доступу : http://mevriz.ru/articles/2000/2/1507.html

Мігус І. П. Необхідність розмежування понять «загроза» та «ризик» при діагностиці економічної безпеки суб’єктів підприємництва / І. П. Мігус, С. М. Лаптєв // Ефективна економіка. – 2011. – № 12. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.economy.nayka.com.ua

Мельник О. О. Система загроз економічної безпеки підприємства / О. О.Мельник // Вісник Національного технічного університету. – Харківський політехнічний інститут. – 2011. – № 25. – С. 97-103.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К. : Ірпінь, ВТФ «Перун». – 2005. – 1728 с.

Шишкин А. И. Сущность, задачи и принципы мониторинга / А. И. Шишкин // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. – 2004. – № 1(19). – С. 16-30.

Когут А. Е. Информационные основы социально-экономического регіонального мониторинга /А. Е. Когут, В. Е. Рохчин. − СПб. : ИСЭП, 1995. – 142 с.

Галіцин В. К. Моделі та технології систем моніторингу в економіці : автореф. дис...д-ра екон. наук : спец. 08.03.02 / В. К. Галіцин – К. : Київ. нац. екон. ун-т, 2001. – 31 с.

Едронова В. Н. Система показателей мониторинга устойчивости региональной финансовой системы / В. Н. Едронова, А. А. Кавинов // Финансы и кредит. – 2005. – № 19. – C. 4–12.

Березкина А. В. Концептуальные основы мониторинга конкурентной среды / А. В. Березкина // Маркетинг. − 2005. − № 1 (80).− С. 51-59.

Плисецкий, Д. Е. Система мониторинга финансоваго сектора экономики / Д. Е. Плисецкий // Банковское дело. – 2004. – № 9 – C. 6–11.

Побурко Я. О. Моніторингові оцінювання складних соціально-економічних явищрозвитку регіону / Під ред. Я.О. Побурко // НАН України ; Ін-т регіональних досліджень. – Л., 2006. –306 с.

Рибінцев В. О. Особливості стратегічного аналізу зовнішнього середовища виноробних підприємств України в ринкових умовах. – [Електронний ресурс] / В. О. Рибінцев // Проблеми системного підходу в економіці. – 2012. – № 1. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua.

Нижник В. М. Методи оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на бізнеспроцеси промислових підприємств / В. М. Нижник, О. М. Полінкевич // Економічні науки. – Серія «Економіка та менеджмент». – 2012. – Вип. 9(2). – С. 334–345.

Сак Т. В. Діагностування рівня економічної безпеки підприємства в умовах обмеженості інформації. – [Електронний ресурс] / Т. В. Сак // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – №3. – Режим доступу до журналу : www.global-national.in.ua

Зубок М. І. Економічна безпека суб’єктів підприємництва : навч. посіб. / М. І. Зубок [та ін.] ; За заг. ред. М. І. Зубок. – К. : Міжнародний фонд соціальної адаптації, 2012. – 226 с.

Downloads

Опубліковано

2018-09-05

Як цитувати

Алькема, В. Г., & Кузуб, С. В. (2018). Моніторинг загроз фінансово-економічній безпеці суб’єкта господарської діяльності. Вчені записки Університету «КРОК», (48), 101–112. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2017-48-101-112

Номер

Розділ

Розділ 3 Економіка підприємства

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають