УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ КАДРОВИХ РИЗИКІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ

Автор(и)

  • В.Г. Алькема ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • В.А. Денис ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-85-95

Ключові слова:

кадрові ризики, система управління персоналом, рівень ризику, оцінка ризику, управлінське рішення

Анотація

У статті розглянуто підходи різних науковців до поняття «кадрового ризику» та здійснено їх узагальнення.  Наведено результати аналізу кадрових ризиків системи управління персоналом банківської установи за допомогою інтегрального підходу. Запропонований методичний підхід щодо аналізу кадрових ризиків відповідає сучасним тенденціям розвитку системи управління персоналом та чинним вимогам до управління ризиками у вітчизняних банківських установах. Даний підхід допомагає вчасно виявити та оцінити кадрові ризики, які виникають в процесі діяльності банківських установ та оперативно прийняти відповідні управлінські рішення для реагування на конкретні  ризики. Цей підхід дозволяє оцінити вплив кадрових ризиків системи управління персоналом комплексно, і тому в аналізі запропоновані такі її підсистеми: підбір та найм персоналу, адаптація персоналу, навчання та розвиток персоналу, оцінка персоналу, мотивація персоналу, контроль персоналу, вивільнення персоналу та неефективне використання персоналу. Визначений в процесі аналізу рівень кадрового ризику дає можливість оцінити критичність ситуації в системі управління персоналом банківської установи та необхідність прийняття управлінських рішень щодо їх усунення. Таким чином, метою статті є удосконалення  методичного підходу до комплексного оцінювання кадрових ризиків, які виникають на різних етапах процесу управління персоналом банківської установи за допомогою розрахунку інтегрального рівня ризику та інтерпретації отриманих оцінок з використанням  шкали Харрінгтона. У результаті аналізу кадрових ризиків в сучасних умовах господарювання банківської установи визначено підсистеми, які становлять найбільші чинники ризиків, що впливають на систему управління персоналом, а саме: адаптації персоналу, навчання та розвитку персоналу, оцінки персоналу та мотивації персоналу. Також на основі проведеного аналізу можуть бути прийняті відповідні управлінські рішення щодо впливу на виявлені кадрові ризики та їх усунення з метою підвищення ефективності діяльності банківської установи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В.Г. Алькема, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., професор, завідувач кафедри управлінських технологій

В.А. Денис, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

студентка

Посилання

Воржакова Ю. П. Становлення та еволюція наукових поглядів щодо поняття «кадрові ризики». Підприємництво та інновації. 2018. Вип. 5. С. 76-81.

Демчук Н. І., Абахтімова А. А. Управління банківськими ризиками. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Вип. 24. Ч.1. С. 117-119.

ДСТУ ISO/IEC 31010:2013 Національний стандарт України. Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику : чинний від 2013-12-11. Київ, 2013. URL : https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/dstu%2031010.pdf.

Дуднєва Ю. Е. Сутність та класифікація кадрових ризиків організацій. Економіка і суспільство, 2017. № 8. С. 245-249. URL : https://economyandsociety.in.ua/journals/8_ukr/43.pdf.

Про запобігання та протидію (легалізації) відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 06 грудня 2019 року № 361-IX. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text.

Коваленко В. В. Системи ризик-менеджменту в банках: теоретичні та методологічні аспекти: монографія / за ред. В. В. Коваленко. Одеса: ОНЕУ, 2017. 304 с.

Кодекс законів про працю України від 10 жовтня 1971 року № 322-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text.

Кривошеїн В. В. Соціальні ризики постсучасності: сутність та класифікація. Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences. 2018. Vol. 1. No 1-2. С. 16-28. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/epstphsps_2018_1_1-2_5.

Ляшок Н. Ю. Використання кластерного аналізу для оцінки кадрових ризиків. Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону : збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції / Красноармійський індустріальний інститут ДонНТУ (25 грудня 2008 року). Донецьк: Світ книги, 2008. С. 91- 96. URL : http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18967.

Мішина С. В., Мішин О. Ю. Класифікація кадрових ризиків підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016. Вип. 53. С. 87-92. URL : http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/11803.

Назарчук Т. В., Косіюк О. М. Менеджмент організацій : навчальний посібник. Київ : «Центр учбової літератури», 2016. 560 с.

Романенко М. О. Кількісний аналіз ризику діяльності персоналу. Економічний часопис – ХХІ. 2011. № 1-2. С. 66-69. URL : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/32031.

Романенко М. О. Управління ризиками діяльності персоналу підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності)». Львів, 2012.

Пахлова О. Оцінка ризиків персоналу в умовах виробничого підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 9. Ч. 1. С. 136–140.

Проскура В. Ф. Методологічні підходи до управління ризиками. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 9. С. 599-607.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України : Постанова Правління Національного банку України від 02 серпня 2004 року № 361. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04#Text.

Про схвалення Методичних рекомендацій щодо планування в банках України заходів на випадок виникнення непередбачуваних обставин: Постанова Правління Національного банку України від 08 вересня 2008 року № 271. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0271500-08#Text.

Про затвердження Положення про організацію заходів із забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі України: Постанова Правління Національного банку України від 28 вересня 2017 року № 95. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0095500-17#Text.

Про затвердження Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах: Постанова Правління Національного банку України від 02 липня 2019 року № 88. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0088500-19#Text.

Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах: Постанова Правління Національного банку України від 11 червня 2018 року № 64. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text.

Хаб’юк О. Банківське регулювання та нагляд через призму рекомендацій Базельського комітету: монографія. Івано-Франківськ: ОІППО; Снятин: ПрутПринт, 2008. 260 с.

Хитра О. В., Андрушко Л. М. Поняття, фактори і наслідки кадровихризиків на підприємстві. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 1 (48). С. 163–167. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2013_1_27.

Алавердов А. Р. Организация управления персоналом современного российского банка: учеб. пособие. Москва : «БДЦ-пресс», 2011. 320 с.

Бадалова А. Г., Москвитин К. П. Управление кадровыми рисками предприятия. Российское предпринимательство. 2005 . №7. С. 92–98.

Бадалова А. Г. Управление рисками производственных систем: теория, методология, механизмы реализации. Москва : Станкин, ЯНУС-К, 2006. 328 с.

Гайфуллина М. М. Интегральный подход к оценке кадрового потенциала предприятия. Вестник ВЭГУ. 2015. № 4. С. 22–33.

Метельская, Е. А., Дьяченко О. Н. Кадровые риски современного предприятия. Инновационный Центр Развития Образования и Науки, 2014. URL : https://otherreferats.allbest.ru/management/01192307_1.html.

Метельская Е. А., Дьяченко О. Н. Анализ подходов и методов управления рисками в современных условиях хозяйствования и ведения бизнеса. Социально-экономические проблемы развития Южного макрорегиона. 2013. С. 132–139.

Метельская Е. А., Ломакин В. В., Трудовая мотивация персонала как фактор и инструмент управления кадровыми рисками организации. Весникакадемии знаний. 2018. №26(3). С. 174-177. URL : http://academiyadt.ru/wp-content/uploads/vaz/zhurnal-vestnik-akademii-znanij-vaz-n-26-3-maj-ijun-2018.pdf.

Митрофанова А. Е. Концепция управления кадровыми рисками в работе с персоналом организации. Компетентность. 2013. № 3. С. 40-45.

ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines. 2018.

MISO/TR 31004:2013 Risk management — Guidance for the implementation of ISO 31000.

Downloads

Опубліковано

2021-12-23

Як цитувати

Алькема, В., & Денис, В. (2021). УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ КАДРОВИХ РИЗИКІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(64), 85–95. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-85-95

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають