АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • В.Г. Алькема ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • О.М. Кучмєєв ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-187-194

Ключові слова:

підприємство, торговельне підприємство, зовнішнє середовище, економічна безпек, аналіз, підходи, оцінка, індикатори

Анотація

У статті продемонстровано, що торговельні підприємства функціонують з зовнішнім середовищем, яке характеризується  зростанням нестабільності та наявністю численних дестабілізуючих чинників. Ринкове середовище як частина цього середовища є високо конкурентним і вимагає постійних зусиль для утримання власної конкурентної позиції в умовах наявності недобросовісної конкуренції.  Визначено актуальність для менеджменту сучасних торговельних підприємств проблеми забезпечення належної економічної безпеки торговельних підприємств. Продемонстровано, що завдання управління забезпеченням економічної безпеки є одним з пріоритетних функцій сучасного менеджменту торговельних підприємств. Доведено, що наявність на торговельних підприємствах дієвої системи управління забезпеченням економічної безпеки надасть можливість швидко виявити та локалізувати загрози успішній діяльності. Визначено основу ефективності такої системи – своєчасні та адекватні ситуації економічної безпеки управлінські рішення.  Вказано, що для розробки та прийняття таких рішень необхідно мати комплексну методику оцінки стану економічної безпеки торговельного підприємства. Показано проблеми створення універсальної методики для торговельних підприємств які функціонують на різних ринках (споживчому та промисловому) та сферах(оптова торгівля, оптово-роздрібна торгівля, рітейл, електронна торгівля тощо. Вказано також і на відмінності в диференціації менеджментом складових економічної безпеки торговельного підприємства. Здійснено системний аналіз сучасних підходів до оцінки стану економічної безпеки торговельних підприємств.  Визначено їх спільні та відмінні риси, а також вказано на основні недоліки існуючих підходів до оцінки економічної безпеки торговельних підприємств. Запропоновано напрямки вдосконалення існуючих методик та визначено невідкладність вирішення завдання створення комплексної методики оцінки економічної безпеки торговельних підприємств різних видів в сучасних умовах господарювання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В.Г. Алькема, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., професор, завідувач кафедри управлінських технологій

О.М. Кучмєєв , ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.псих.н., доцент, здобувач кафедри управлінських технологій

Посилання

Алькема В. Г., Кириченко О. С., Літвін Н. М. Економічна безпека інноваційного підприємства : монографія. Київ : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2016. 320 с.

Атрамонова Н. С., Атрашкова А. В. Визначення рівня економічної безпеки підприємства задля забезпечення ефективного адміністрування. Економіка: реалії часу. 2012. № 3. С. 19-23.

Базилевич В. М. Оцінка рівня економічної безпеки підприємств АПК. Науковий вісник Чернівецького ун-ту. 2014. Вип. 717. С. 109–114.

Гічова Н. Ю. Діагностика та підвищення економічної безпеки підприємства : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Дніпропетровськ, 2010. 23 с.

Довбня С. Б., Гічова Н. Ю. Діагностика економічної безпеки підприємства як інструмент визначення напрямків його інноваційного розвитку. Економічний вісник НГУ. 2008. № 3. С. 36-42.

Ортинський В. Л., Керницький І. С., Живко З. Б. та ін. Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посіб. Київ : Правова єдність, 2009. 544 с.

Варналій З. С., Мельник П. В., Тарангул Л. Л. та ін. Економічна безпека : навч. посіб. Київ : Знання, 2009. 647 с.

Ендогенний та екзогенний підходи в дослідженнях системи економічної безпеки суб’єктів господарювання : колективна монографія в 10-ти томах. Київ : ВНЗ Університет економіки та права «КРОК», 2012. 309 с.

Козаченко Г. В., Пономарьов В. П., Ляшенко О. М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : монографія Г. В. Козаченко. Київ : Лібра, 2003. 280 с.

Корецький Б. М. Діагностика економічної безпеки суб’єктів господарювання в транзитивній економіці. Наукові записки Тернопільського нац. економ. ун-ту. 2006. № 15. С. 74-77.

Костенко Т. Д., Підгора Є. О., Рижиков В. С. Економічний аналіз і діагностика стану сучасних підприємств : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 400 с.

Кошембар Л. А. Рейтингова оцінка економічної безпеки підприємств різних видів економічної діяльності. Економічний форум. 2014. № 2. С. 120-126.

Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія ; за ред. В М Геєця. Харків : ІНЖЕК, 2006. 240 с.

Нагорна І. І. Оцінка стійкої економічної безпеки промислового підприємства. Економічний простір. 2008. № 19. С. 243-253.

Ильяшенко С. Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке. Актуальні проблеми економіки. 2003. № 3. С. 12-19.

Економічна безпека суб’єктів реального сектору економіки: колективна монографія ; за ред. проф. В. П. Волкова. Запоріжжя: Запорізький нац. ун-т, 2013. 362 с.

Устенко С. В., Іванченко Н. О. Процеси забезпечення адаптивного моніторингу економічної безпеки підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 11(125). С. 169-173.

Шлемко В. Т., Бінько І. Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення. Київ : НІСД, 1997. 144 с.

Downloads

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

Алькема, В. ., & Кучмєєв , О. (2020). АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (60), 187–194. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-187-194

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають