ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Автор(и)

  • М. П. Денисенко Київський національний університет технологій та дизайну https://orcid.org/0000-0001-8767-9762
  • О. Ю. Будякова Київський національний університет технологій та дизайну https://orcid.org/0000-0001-6028-2650
  • Ю. В. Волощук Київський національний університет технологій та дизайну

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-137-144

Ключові слова:

управління персоналом, японська модель, корпорація, управління людськими ресурсами, стратегія, управління, американська модель

Анотація

В сучасній теорії та практиці управління персоналом, на підприємствах індустріально розвинутих країн, домінують два абсолютно протилежних підходи - американський та японський. Основу концепції управління персоналом підприємства, в даний час, складає зростаюча роль особистості працівника, знання його мотиваційних установок, вміння їх формувати та направляти у відповідності із завданнями, що стоять перед підприємством. Управління персоналом в такій ситуації набуває особливого значення, оскільки дозволяє реалізувати, узагальнити широкий спектр питань адаптації індивіда до зовнішніх умов, врахування особистісного фактору при побудові системи управління персоналом. Загострення кризових явищ в економіці передбачає пошук та аналіз новітніх методів роботи до реалізації ідеї цінності людського розвитку. З огляду  на важливість та актуальність даних питань, розкрито та обґрунтовано новітні технології управління персоналом організації в забезпеченні її ефективного розвитку на інноваційній основі. В статті зроблено спробу порівняння зарубіжного досвіду управління людськими ресурсами. Ретельно розглянуто сучасні технології створенння колективу, серед яких особливу увагу приділено командоутворенню, коучинг-технологіям та їх застосуванню в розвитку людських ресурсів організації. Досліджено особливості розвитку емоційної компетентності управлінського персоналу. Особливе місце у даній роботі посідає обгрунтування сучасних тенденцій в управлінні людськими ресурсами організації. В статті проведено порівняння американської та японської моделі управління персоналом. Визначено концептуальну схему управління людськими ресурсами, характерні риси японського управління та основні стратегії в управлінні персоналом; основні рівні управління в японських організаціях. Виявлено особливості процедури прийняття рішень в японських корпораціях. Досліджено застосування моделі у японських корпораціях в сучасних умовах глобалізації та транснаціоналізації економіки. Наведено виявлені недоліки практичного застосування моделі на сучасних підприємствах. Зроблено висновок щодо ефективності використання «японської моделі» управління персоналом в умовах сучасних трансформацій та практичне застосування американської моделі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

М. П. Денисенко, Київський національний університет технологій та дизайну

д.е.н., професор кафедри бізнес-економіки та туризму

О. Ю. Будякова, Київський національний університет технологій та дизайну

к.е.н., старший викладач кафедри бізнес-економіки та туризму

Ю. В. Волощук, Київський національний університет технологій та дизайну

магістрант кафедри бізнес-економіки та туризму

Посилання

Денисенко М. П., Будякова О. Ю. Сучасні стратегії управління персоналом підприємств URL : Приазовський економічний вісник. 2018. № 5(10). C.175-181.

Денисенко М. П., Будякова О. Ю. Кадрова полiтика як основа формування інноваційної стратегії управління персоналом підприємств . Вченi записки Унiверситету "КРОК" (економiчнi науки). № 4(52). 2018. C. 231-238.

Денисенко М. П., Будякова О. Ю. Підвищення індексу людського капіталу — важлива складова інноваційної кадрової політики підприємств. Економіка та держава. 2019. № 4. С. 11–17. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.11

Будякова О. Ю., Кратт О. А. Менеджмент персоналу: професійно-кваліфікаційний аспект. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. 2008. Вип. 33-1(128). С. 201-206.

Будякова О. Ю. Зарубіжний досвід формування стратегій управління персоналом підприємств. Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика : збірник матеріалів VІ Міжнародній науково-практичній заочній конференці, м. Київ, 30 листопада 2018 р. – Запоріжжя: КПУ, 2018. С. 271-275.

Mykola Denysenko, Alona Melnyk, Zorina Shatskaya, Olena Budiakova International regulatory experience business activity. Research and Innovation: Collection of scientific articles. Yunona Publishing, New York, USA. 2019. p. 55-58.

Сучасні проблеми економічного розвитку України: монографія / за ред. О.В. Ольшанської, А.О. Мельник, Т.Є. Воронкової. Київ : ТОВ «ДКС центр», 2018. 184 с.

Денисенко М. П. Cтан та тенденції розвитку сучасного підприємництва: монографія. Київ : ТОВ «ДКС центр», 2019. 464 с.

Будякова О., Зарiцька Н. Зарубiжний досвiд прогнозування попиту ринку працi в контекстi розвитку вищої освiти. Вісник КНУТД. Спецвипуск. Київ: КНУТД, 2018. С.86-98).

Mykola Denysenko, Olena Budiakova Digital economy and digital society: Se-ries of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 22. Wydawnictwo Katowicach, 2019. С. 234-242.

Downloads

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

Денисенко, М. П., Будякова, О. Ю., & Волощук, Ю. В. (2019). ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), 137–144. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-137-144

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та адміністрування

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають