СПЕЦИФІКА ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-8-18

Ключові слова:

механзім, заклад вищої освіти, державні органи управління освітою, загальна середня освіта, механізм державного управління, складних адаптивних систем, управління освітою

Анотація

Соціально-економічні (або соціоекономічні) системи, як і живі системи (lіvіng systems), є прикладами складних адаптивних систем. У свою чергу складна адаптивна система – це складна система, що має такі властивості: складається з підсистем, які також є складних адаптивних систем; є відкритою системою, що обмінюється з оточенням речовиною, енергією та інформацією; є складною системою, властивості якої невиведені із властивостей її підсистемних рівнів; має самоподібність (фрактальну будову); здатна до адаптивної активності, за рахунок якої приростають корисні здатності і зменшуються марні здатності; здатна підтримувати свій стаціонарний стан; здатна нарощувати впорядкованість і складність за рахунок адаптивної активності. Проте визнати систему загальної середньої освіти чи навіть усю систему освіти в ранзі складних адаптивних систем, мабуть, було б завищеною оцінкою якості існуючих нині освітніх систем. Тому найточнішою характеристикою для системи загальної середньої освіти, на нашу думку, є визнання її як соціоекономічної організації. У цьому контексті дослідження загальної середньої освіти,, зокрема, як фактору економічного добробуту чи виживання в умовах сучасної всесвітньої та локальної економічної кризи, вимагають розвитку соціоекономічного підходу до її вивчення. Такий підхід означає, що різні наукові галузі – економіка, соціологія, політичні науки, теорія управління, психологія, право, історія і філософія – інтегруються з метою просунутися до розуміння економічної поведінки людини. З погляду соціоекономіки як метадисципліни, економіка не є замкненою системою, вона «вставлена» в суспільство, державний устрій, культуру і освіту. Соціоекономіка надалі допускає, що індивідуальні альтернативи формуються цінностями, емоціями, соціальними зобов'язаннями і моральними судженнями скоріше, ніж вузьким егоїзмом. Не потрібно припускати, що люди діють лише раціонально, або що вони тільки переслідують егоїзм чи задоволення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Л. І. Паращенко, Університет «КРОК»

д.н.держ.упр., доцент, професор кафедри управлінських технологій

К. М. Одарчук

к.пед.н., доцент кафедри управлінських технологій

Посилання

Шилова В. І. Державне регулювання ринку освітніх послуг в Україні : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук з держ. управл. : 25.00.02 / Гуманітарний ун-т «Запорізький ін-т держ. та муніципального управління». Запоріжжя, 2007. 20 с.

Яременко Л. М. Організаційно-економічні механізми державного управління вищою освітою в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.03 / Науково-дослідний економічний ін-т. Київ, 2008. 20 с.

Балыхин Г. А. Управление развитием образования: организационно-экономический аспект : научное пособие. Москва, 2003. 428 с.

Болдырева Н. В. Совершенствование организационно-финансового механизма системы общего образования на основе инновационного подхода : на примере Оренбургской области: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. эконом. наук: 08.00.10 / Оренбург. гос. аграр. ун-т. Оренбург, 2008. 22 с.

Скоробогатова Ю. А. Развитие механизма обеспечения ресурсами системы общего образования в регионе : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: 08.00.05 / Байкал. гос. ун-т экономики и права. Иркутск, 2009. 23с.

Цырендоржиева Д. Ж. Организационно-экономический механизм развития общего образования в регионе : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. эконом. наук : спец. 08.00.05 / Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. Москва, 2006. 25 с.

Беляков С. А. Модернизация образования в России : совершенствование управления : науч. пособие. Москва, 2009. 437 с.

Каленюк І. С. Економіка освіти : навч.посіб. Київ, 2003. 316.с.

Падалка О. С., Каленюк І. С. Економіка освіти та управління : посібник. Київ, 2012. 184 с.

Беляков С. А. Новые лекции по экономике образования: учебник. Москва, 2007 г. 424 стр.

Беляков С. А. Основные положения нового организационно-экономического механизма в системе общего образования : российская политическая энциклопедия (РОССПЭН) Москва, 2003. 176 с.

Ерошин В. И. Экономический механизм в общем образовании: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора эконом. наук : 08.00.05 / МГУ им. М.В. Ломоносова. Москва, 1997. 34 с.

Бочарникова И. В. Модернизация экономического механизма общего образования в условиях рыночных преобразований : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. эконом. наук: 08.00.05 / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. Санкт-Петербург, 2003. 18 с.

Вифлеемский А. Б. Организационно-экономический механизм в общем среднем образовании России : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора эконом. наук : 08.00.05 / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Москва, 2006. 46 с.

Цырендоржиева Д. Ж. Организационно-экономический механизм развития общего образования в регионе : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. эконом. наук : спец. 08.00.05 / Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. Москва, 2006. 25 с.

Leo Hurwicz, Roger Myerson, Eric Maskin. Теория экономических механизмов (Нобелевская премия по экономике 2007г. часть №1). URL : http://institutiones.com/teories/259-207-1.html/.

Downloads

Опубліковано

2019-04-29

Як цитувати

Паращенко, Л. І., & Одарчук, К. М. (2019). СПЕЦИФІКА ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (53), 8–18. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-8-18

Номер

Розділ

Розділ 1. Економічна теорія та історія економічної думки