МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-140-147

Ключові слова:

механізми державного регулювання, фінансово-економічна діяльність, вищі навчальні заклади, ціноутворення

Анотація

У сучасній постіндустріальній економічній системі вирішальним фактором розвитку стає інтелектуальний капітал, котрий формується під впливом освітньої діяльності. Освіта, насамперед вища, є фундаментом та гарантією прогресу суспільства. Високий рівень освіченості нації сприяє дієвості економічних і соціальних реформ, створює умови для прогресивної індивідуальної активності особистості. В українському суспільстві разом з усвідомленням важливості системи освіти відбувається визнання проблем, властивих цій сфері. В умовах зростаючих темпів і масштабів модернізації виробничої та інформаційної бази цивілізації, роль системи освіти в житті соціуму та людини постійно зростає. В наш час в українському суспільстві разом з усвідомленням важливості системи освіти відбувається широке визнання проблем, властивих цій сфері. За таких умов першочерговими постають завдання державного управління і державного регулювання в галузі освіти. Необхідною є якісна перебудова системи державного регулювання в освітній сфері, яка передбачає застосування сучасного інструментарію, методів і концепцій державного управління. Крім того, державне регулювання національної освіти є складним процесом з причини багатоукладності й неоднозначності його об’єкта. Воно складається з взаємопов’язаних між собою певних цілей, завдань, методів і механізмів, які і складають інститут державного регулювання освіти, який цілком поєднується зі свободою діяльності. Нові мотиви у баченні державного управління, зумовлені переходом до ринкових відносин, призвели до певних змін у традиційній термінології науки державного управління, перерозподілу змісту понять. У статті визначено існуючі механізми державного регулювання фінансово-економічної діяльності вищих навчальних закладів та визначено механізм ціноутворення за навчання, як пріоритетний в умовах ринкових відносин.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О. І. Шапоренко, Університет економіки та права «КРОК»

д.н.держ.упр., професор кафедри управлінських технологій

Л. І. Паращенко, Університет економіки та права «КРОК»

д.н.держ.упр., доцент, професор кафедри управлінських технологій

Посилання

Доватур А. И. Аристотель: соч.: в 4 т. Москва : Мысль, 1975–1984. Т. 4: Аристотель. Политика. 1983. С. 376–644.

Белый Е. М. Романова И. Б.Организационно-экономический механизм управления вузом предпринимательского типа. Инновации: журнал. 2003. № 1. С. 30–31.

Бычкова, Г.М. Модель определения стоимости платного образования в вузе / Г.М. Бычкова // Высшая школа. – 2004. – № 1. – С. 61–64.

Гаєвська Л. А. Управління освітою : нові пріоритети. Проблеми та перспективи входження України в європейський інтелектуальний простір : освітні аспекти : зб. наук. експерт. матер. Київ : НІСД, 2009. С. 73-77.

Журавльова Ю. О Механізми державного управління реформуванням вищої освіти України в умовах євроінтеграції: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. наук з держ. управл. : 25.00.02 / Одеський регіональний ін-т держ. управління; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – К., 2009. 20 с.

Закон України «Про вищу освіту» Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004). 7. Про освіту: Закону України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Колісніченко Н. М. Взаємозв’язок державного регулювання та механізмів самоорганізації в управлінні вищою освітою; автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Українська акад. держ. упр. при Президентові України. К., 2003. 20 с.

Крисюк С. В. Державне управління освітою: навч. посібник. Київ : НАДУ, 2009. С. 5-6.

Макконел К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Москва : Республика, 1992. 400 с.

Мігус І. П.., Шпиця І. М., Натрошвілі С. Г. Економічний підхід до пошуку оптимальних щляхів фінансування системи освіти. Освіта: соціальні проблеми в контексті економічного розвитку України: колективна монографія. Київ : Університет економіки та права «КРОК», 2014. С. 231-232.

Новиков Д. А. Введение в теорию управления образовательными системами : монография. Москва : Эгвес, 2009. 156 с.

Поступна О. В. Механізми державного управління вищою освітою на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. наук з держ. управл. : 25.00.02 / акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон, ін-т держ. упр. X., 2010. 20 с.

Сакайя Т. Стоимость, создаваемая знаниями, или История буду-щего. Новая индустриальная волна на Западе: антология. Москва : Academia, 1999. С. 337–371.

Самуэльсон П. Экономика. Вводный курс. Москва : Прогресс, 1964. 843 с.

Скрипак Е. И. Мировой опыт многоканального государственного финансирования вузов. Оптимизация структур и систем управления вузами и университетскими комплексами непрерывного образо-вания в современных условиях, их финансовое обеспечение: материалы кон-ференции НФПК. Кемерово : ИНТ, 2003. С. 130–133.

Шумар Н. Л. Державне регулювання фінансового забезпечення розвитку освіти в Україні: дис. ... канд. економ, наук: спец. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. / Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України. Донецьк, 2008.

Яременко Л. М. Організаційно-економічні механізми державного управління вищою освітою в Україні: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.03 / Науково-дослідний економічний ін-т. К., 2008. 20 с.

Thurow L. Creating Wealth. The New Rules for Individuals, Companies and Countries in a Knowledge-Based Economy / N. Y. : Harper Collin,

Downloads

Опубліковано

2018-12-21

Як цитувати

Шапоренко, О. І., & Паращенко, Л. І. (2018). МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (52), 140–147. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-140-147

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та адміністрування

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>