РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ

Автор(и)

  • І. Л. Петрова Університет економіки та права «КРОК» https://orcid.org/0000-0002-0515-5349
  • О. В. Сивка Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-119-126

Ключові слова:

інновація, інноваційна діяльність, менеджмент інновацій, освітня установа

Анотація

У статті розкрито особливості інноваційної діяльності та менеджменту інновацій в освіті, охарактеризовано види інновацій, виявлено причини неготовності педагогів до впровадження інновацій та запропоновано заходи з підвищення їх інноваційної активності. Авторами проведено аналіз точок зору вітчизняних та зарубіжних учених у межах термінологічного апарату теми і подано власні визначення загального поняття інновацій та поняття інновацій в освітній сфері. Значна увага приділена специфіці управління інноваціями у сфері освіти. Розглянуто різні підходи до класифікації освітніх інновацій. Згідно одного з них, у статті виокремлено ретроінновації, аналогові інновації, комбінаторні інновації, сутнісні інновації. Іншим аспектом класифікації інновацій в освіті є їх поділ за об‘єктами спрямування: у викладання, виховання,навчання, управління, підвищення кваліфікації та перекваліфікацію працівників сфери освіти. Доведено, що інноваційний процес це складна динамічна система, що здійснюється, насамперед у часі. Результатом інноваційного процесу є інновації. Автори виходять з того, що провідним фактором, який впливає на впровадження інновацій в освітній процес, є людський фактор, а саме готовність педагогів до інноваційної діяльності. У розвиток цього було проведено соціологічне дослідження «Готовність до впровадження інноваційних методів у роботі вчителів» на базі трьох шкіл Деснянського району міста Києва. Метою даного дослідження було визначити рівень готовності вчителів до впровадження інноваційних методів у роботі. У процесі дослідження було опитано 96 педагогів з різним педагогічним стажем, які викладають як у молодшій, так і у старшій школі, обох статей. На основі результатів дослідження у статті виявлено інтерес до інноваційних змін у педагогічній діяльності та розкрито причини недостатньої інноваційної активності педагогів, а також перешкоди на шляху розвитку інновацій. Обробка результатів опитування та інтерв‘ювання вчителів дозволила сформувати пакет заходів підвищення інноваційної активності в освітніх установах. Він містить пропозиції щодо удосконалення методів управління навчальним закладом, підвищення готовності педагогів до інноваційної діяльності, розвитку інноваційних якостей працівників школи, матеріального та нематеріального стимулювання за впровадження нових освітніх технології.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

І. Л. Петрова, Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки

О. В. Сивка, Університет економіки та права «КРОК»

магістрант, кафедри менеджмент

Посилання

Ващенко Л. М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону : монографія. Київ, 2005.

Ващенко Л. М. Інновації в освіті : енциклопедія освіти. Київ : Юніком Інтер, 2008. 1040 с.

Грубіч Д. Ю. Педагогічні інновації в освіті : поняття та сутність. Педагогіка та психологія : журнал. Київ, 2011. Вип. 40(1). С. 34-39.

Даниленко Л. І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах: монографія. Київ : Міленіум, 2004. 358 с.

Даниленко Л. Менеджмент інновацій в освіті : монографія. Київ : Шк. світ, 2007. 120 с.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : підручник 2-ге вид., доповн. К. : Академвидав, 2012. 352 с.

Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво : навч. посібник. Київ : Україна, 1994. 319 с .

Петрова І. Л. Модернізація освіти як фактор інноваційної праці. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 18. Економіка і право: зб.наук.праць. – Випуск 24. Київ : Вид-во НПУ ім.

М.П.Драгоманова, 2014. С. 38-46.

Петрова І. Л., Шпильова Т. І., Сисоліна Н. П. Інноваційна діяльність: стимули та перешкоди: монографія. Київ : Дорадо, 2010. 320 с.

Дубасенюк О. А. Інновації в сучасній освіті. Інновації в освіті інтеграція науки і практики : збірник науково-методичних праць. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. С. 12-28.

Єрмаков Г. Імідж сучасної школи: практико-зорієнтований посібник. Київ, 1997.

Ковальчук О. М. Управління інноваційною діяльністю – основа якісних змін в освіті Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка: наук. зб. Київ, 2012. № 22 (257), Ч. І.

Микитюк П.П. Інноваційна діяльність: навч. посіб. Київ : Центр навч. літератури, 2009. 392с.

Паламарчук В. Ф. Інноваційні процеси в педагогіці : навч. посібник. Київ, 1994. С. 342.

Савченко О. Я. Державні стандарти шкільної освіти і управління інноваційними процесами: пед. газета. Київ, 2001. № 8. С. 6.

Генеральный директор ВОИС подчеркивает роль инноваций в решении глобальных проблем на

Конференции министров в рамках ВТО. URL : http://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2009/article_0052.html (дата звернення 03.10.2018).

Downloads

Опубліковано

2019-01-14

Як цитувати

Петрова, І. Л., & Сивка, О. В. (2019). РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (51), 119–126. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-119-126

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та адміністрування