ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-227-233

Ключові слова:

майбутні психологи, особистісно-професійний саморозвиток, готовність до особистісно-професійного саморозвитку, особистісна рефлексія, професійна рефлексія

Анотація

У статті проаналізовано сучасні теоретичні та емпіричні дослідження проблеми особистісно-професійного саморозвитку майбутніх психологів. Метою теоретичного та емпіричного дослідження є аналіз психологічних чинників (механізмів) особистісно-професійного саморозвитку майбутніх психологів у період навчання в ЗВО. Розкрито взаємозв’язок та взаємозалежність особистісного та професійного саморозвитку, проаналізовано підходи до визначення їх сутності та структури. Здійснений аналіз наукових джерел сутності особистісно-професійного саморозвитку допомагає визначити цей феномен, як комплекс особистісних властивостей, професійних знань та навичок, що зумовлюють успішність самовдосконалення та підвищення ефективності професійної діяльності до рівня професіоналізму. Проаналізовано особистісні та когнітивні особливості, які визначають особистісно-професійний саморозвиток майбутнього фахівця. Представлено результати емпіричного дослідження рефлексії, як основного механізму особистісно-професійного саморозвитку майбутніх психологів. За результатами емпіричного дослідження у майбутніх психологів визначено переважаючий середній та низький рівень розвитку рефлексивності,  що вказує на неповний аналіз власної поведінки, свого стану в умовах постійних змін, минулих подій і себе в них; вони не враховують свої можливості у плануванні результатів діяльності, мають труднощі у розумінні поведінки інших людей. Узагальнено, що професійне навчання здійснює позитивний вплив на розвиток рефлексії майбутніх психологів, але здобувачі з низьким рівнем виявили відсутність навичок рефлексії та неготовність до особистісно-професійного саморозвитку. У висновках охарактеризовано шляхи оптимізації розвитку рефлексії та особистісно-професійного саморозвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лариса Данилевич, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

Посилання

Бугерко Я. (2003) Процеси розгортання інтелектуальної рефлексії у модульно розвивальному освітньому циклі. Психологія і суспільство. № 4. 46–53.

Брюховецька О.В., Гусєв А.І., Чаусова Т.В., Інжиєвська Л.А. (2022) Психологічні особливості розвитку професійно важливих якостей майбутнього психолога у закладі вищої освіти. Вісник післядипломної освіти. 4 Серія «Соціальні та поведінкові науки». Вип. 22(51). 47–62.

Васильєва Ольга (2020) Професійний саморозвиток майбутніх психологів. EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society 1 (3), 215–223. URL : file:///D:/Downloads/221-Article%20Text-289-1-10-20201214.pdf

Іващенко А. І. (2020) Професійна рефлексія як механізм саморозвитку майбутніх психологів. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07. Націон. педаг. ун-тет ім. М.П. Драгоманова. 248 с.

Казанжи М. Й., Вдовіченко О.В.(2021) Креативність та рефлексія як особистісні механізми збагачення потенціалу самозмінювання. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія. 2021. Т. 32 (71). № 3. 24–29.

Кетлер-Митницька Т.С. (2020) Інтернальність як чинник готовності майбутніх психологів до особистісно-професійного саморозвитку. автореф. дис. … канд. психол. наук 19.00.07. Київ.

Кузікова С.Б. (2020) Психологічні основи становлення суб’єкта саморозвитку в юнацькому віці. Монографія. Суми: Видавництво СумДПУ. 324.

Мирошник О. (2020) Рефлексивність та регуляторний потенціал особистості. Психологія і особистість. № 2 (18). 234 - 246. URL : https://psychpersonality.pnpu.edu.ua/article/view/211925/212137

Омельченко Т.В. (2018) Саморозвиток майбутніх психологів в період професійного навчання. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VI (75), Issue: 181. P. 69-72. URL : https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/526884.pdf

Сергєєнкова О. П. (2017) Рефлексія як механізм професіоналізації майбутніх психологів. Психолого-педагогічні особливості розвитку особистості в освітньому просторі : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції / Ред.кол.: Т.Д. Щербан (гол.ред.) та ін. Мукачево : Вид-во МДУ. 124–126.

Сингаївська І. В. (2015) Аналіз особистісних особливостей викладача як чинника його професійної успішності. Правничий вісник Університету «КРОК». К.: Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». Вип. 21. 150–157.

Сорокіна О. (2017) Вплив рефлексії на професійне становлення студентів-психологів. Науковий вісник МНУ імені В.О.Сухомлинського. Психологічні науки. Вип. 6. 190–193. URL : http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/psihol-visnik-18-2017-36.pdf

Downloads

Опубліковано

2024-03-30

Як цитувати

Данилевич, Л. (2024). ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(73), 227–233. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-227-233

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають