ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ БАЗИС УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-166-173

Ключові слова:

управління виробничими процесами, процеси, цифровізація, нові технології, цифровізація управління виробничими процесами, інформаційні системи

Анотація

У статті досліджено теоретично-методичний базис управління  виробничими процесами підприємства. Актуальність  теми проведеного дослідження визначається  тим, що на сучасних етапах економічного розвитку, ризиків, невизначеності та динамічності ринкового середовища питання ефективного управління виробничою операційною діяльністю підприємств набуває вагомого значення, оскільки саме впровадження нових технологій та удосконалення процесів виробництва продукції, послуг стають визначальними чинниками зростання як цінової так і  технологічної конкурентоспроможності  продукції чи послуг підприємства на ринку, визначають його прибутковість і перспективи майбутнього розвитку. Відповідно до вище зазначеного питання дослідження теоретично-методичного базису управління виробничими процесами підприємства є актуальним для впровадження подальших наукових досліджень і має не лише теоретико-методичне, але й практичне значення. Метою статті є дослідження теоретично-методичного базису управління  виробничими процесами підприємства. Методологічною основою дослідження стали методи наукового пізнання: аналізу та синтезу, порівняння; а також процесний, системний, динамічний, функціональний, кількісний, якісний, суспільно-організаційний, відтворювальний, програмно-цільовий, нормативний, інституційний, системно-синергетичний наукові підходи. Отримані наукові результати полягають у дослідженні  та виявленні впливу та дії процесного та системного наукових підходів як базових в управлінні виробничими процесами підприємства, впровадження яких передбачає: формування алгоритму управління виробничим потенціалом підприємства з визначенням мети виробничої діяльності; обгрунтування основних напрямів виробництва; оцінку використання виробничого потенціалу за системою показників; аналіз показників; розробку рекомендацій щодо зростання ефективності управління виробництвом; забезпечення контролю реалізації заходів. Таким чином, зазначені наукові підходи мають не лише широке теоретично-методичне застосування, але й  забезпечують  організацію розробки та впровадження  механізму управління  виробництвом. Перспективи подальших досліджень полягають у необхідності розбудови процесно-орієнтованої системи управління, головним завданням якої є формування механізмів взаємодії між структурними підрозділами, виконавцями (власниками процесів), як при управлінні підприємством, так і у його співпраці  із контрагентами-партнерами зовнішнього середовища та впровадженні інтегруванні  сучасних інноваційних технологій в операційній  діяльності і управлінні  виробничими процесами  загалом, що забезпечить зростання ефективності та конкурентоспроможності підприємств.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Віталій Олійник, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Аспірант кафедри управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Олег Денисов, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Д.е.н., доцент кафедри управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Бабицький А. (2007) Економіка виробництва: теоретичні і практичні аспекти. Економіка України. № 9. С. 63–71.

Башнянин Г. І., Іфтемічук В. С. (2006) Навчальний економічний словник-довідник Терміни, поняття, персоналії. Львів: Магнолія. 688 с.

Мочерний С. (2006) Інтернаціоналізація виробництва і сучасні тенденції розвитку світового господарства. Економіка України. № 5. С. 47–55.

Городянсик В. Г. (2004) Суспільствознавство: Людина. Суспільство. Світ. Д.: Вид-во Дніпро. ун-ту. 556 с.

Геєць В. М. (2000) Нестабільність та економічне зростання. К. :Ін-т екон. прогнозув. 344 с.

Ілляшенко Н.С. (2014) Формування теоретичних засад випереджального розвитку на рівні країни та підприємства. Економічний часопис. ХХІ. №5-6. С. 78-81

Бодров В.Г. (2002) Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління К.: УАДУ 102 с.

Сазонець І.Л., Джинджоян В.В., Чубарь О.О. (2006) Розміщення продуктивних сил. К.: Центр навчальної літератури. 320 с.

Бажал Ю. М. (1996) Економічна теорія технологічних змін. К.: Заповіт. 240 с.

Кизим М.О., Феденко Г.М. (2012) Теорія та практика оцінки пріоритетності та результативності державних цільових програм в Україні. Бізнес Інформ. № 12. С. 6–13.

Полінкевич О.М. (2017) Процесне та соціально-компетентне управління іннова-ційним розвитком підприємницьких систем : монографія. Луцьк : Вежа-Друк. 368 с.

Демиденко В. (2015) Управління бізнес-процесами як складова процесного підходу до управління підприємством. Ефективна економіка. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4517

Ольшанський, О. В. (2018) Особливості управління бізнес-процесами підприємств торгівлі та методи їх удосконалення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Вип. 22, №3. С. 22–26

Сардак С. Е. (2009) Системний підхід до управління та розвитку суб’єктів господарювання. Економіка: проблеми теорії та практики. Вип. 257. т.1. С. 160-164

Мартиненко В. П. (2017) Основні підходи до управління виробничим потенціалом підприємства. Ефективна економіка. № 11, С. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5855

Downloads

Опубліковано

2024-03-30

Як цитувати

Олійник, В., & Денисов, О. (2024). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ БАЗИС УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Вчені записки Університету «КРОК», (1(73), 166–173. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-166-173

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування