ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК САМООЦІНКИ ТА САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ МОЛОДІ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-142-149

Ключові слова:

самооцінка, самопрезентація, самоставлення, молодь, соціальні мережі

Анотація

У статті описано особливості взаємозв’язку самооцінки та самопрезентації молоді, що користуються соціальними мережами. Феномен самопрезентації набув неабиякої значимості та актуальності через появу та поширення соціальних мереж, які передбачають та демонстрацію власного Я у просторі соціальних мереж та прийняття певної позиції. У сучасному світі соціальні мережі допомагають молодим людям відчути зв’язок з іншими людьми та презентувати себе як особистість. Самооцінка  – це оцінка, яку людина дає собі, своїм якостям і здібностям, а також своєму місцю у соціальному оточенні. Самооцінка людини показує її соціальну адаптацію, є регулятором поведінки та діяльності, що акумулює весь життєвий досвід людини. Феномен самопрезентації трактується в рамках однієї з трьох парадигм: 1) самопрезентація визначається як загальна характеристика соціальної поведінки індивіда, тобто цілеспрямована і свідома поведінка, спрямована на створення певного враження в інших; процес або постійне прагнення суб'єкта представити бажаний образ зовнішній і внутрішній публіці); 2) самопрезентація є засобом усунення когнітивного дисонансу; 3) існує зв'язок між самопрезентацією та самосвідомістю людини. Наведено результати емпіричного дослідження особливостей взаємозв’язку самооцінки та само презентації молоді у соціальних мережах. Емпірично виявлено, що у половини опитаних низький рівень самооцінки, за рівнем прояву переважають тактики самопрезентації асертивного типу і порівняно меншого прояву набувають тактики захисного типу. За результатами кореляційного аналізу визначено, що при підвищенні рівня самооцінки молодь менше користується тактиками і стратегіями самопрезентації захисного типу. Тобто, при підвищенні рівня самооцінки, юнаки починають схилятися до стратегій самопрезентації, спрямованих першочергово на керування враженнями, а не на захист власного образу в очах інших.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лариса Березовська, Національний університет «Львівська політехніка»

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та практичної психології, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Посилання

Бондар, Н. Є., Бондар, Ю. І., & Дубовська, К. М. (2012) Психологічні особливості самопрезентації студентської молоді в соціальних мережах інтернет. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. Вип. 37. 261-266.

Диса, О. С. (2018) Особливості самопрезентації у соціальних мережах. Проблеми формування громадянського суспільства в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 12 квітня 2018 р.). Дніпро : ДДУВС, 2018. 81-83

Краснякова, А. О. (2016) Інтернет-середовище як новий комунікативний простір самопрезентації особистості. Наукові студії із соціальної та політичної психології. Вип. 38. 286-297.

Тканова, В. В. (2022) Особистісна самопрезентація сучасної молоді у соціальних мережах. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, 7, 140–144.

Huang, W. (2018) Analysis on Self-presentation in Internet Social Media. 3rd international social sciences and education conference. 19–22.

Zarghooni, S. A (2007) Study of Self-Presentation in Light of Facebook. – [Електронний ресурс]. – https://zarghooni.files.wordpress.com/2011/09/zarghooni-2007- selfpresentation_on_facebook.pdf

Ляховець, Л.О., Лісневська, А.О. (2020) Особливості само презентації юнаків-користувачів мережі Instagram. Теорія і практика сучасної психології. 1 (2). 89-94.

Березова, Д.О. (2021) Я-образ як фактор самопрезентації в соціальних мережах у менеджерів по роботі з клієнтами. Національний авіаційний університет. Київ. Режим доступу: https://dspace.nau.edu.ua/handle/NAU/54144

Вислоух, І.С. (2021) Самопрезентація у соціальних мережах як елемент стратегії пошуку роботи. Національний авіаційний університет. Київ. Режим доступу: https://dspace.nau.edu.ua/handle/NAU/51665

Колеснікова, Т.В., Сингаївська, І.В. (2020) Психологічні передумови формування іміджу сучасної жінки в соціальних мережах. Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). К.: Університет «КРОК». 44–46.

Настояща, К. В. (2019) Практики самопрезентації в інтернет-просторі: форми і тенденції . Науково-теоретичний альманах «Грані». 22 (1). 20-28

Duffy, B., Pruchniewska, U., Scolere, L. (2017) Platform-specific self-branding: Imagined affordances of the social media ecology. 8th International International Conference on Social Media and Society. 5. 1–9.

Вавілова, А.С. (2021) Стратегії самопрезентації дорослих та підлітків у соціальних мережах. Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки (2). 14-21.

Макогончук, Н.В. (2022) Соціальні мережі та передумови хибної самопрезентації особистості у Facebook. Особистість та суспільство в цифрову еру: психологічний вимір ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 24 черв. 2022 р.). Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія». 141-144.

Кутішенко, В.П., Ставицька, С.О. (2009) Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: навч. посіб. К.: Каравела.

Капустюк, О.М. (2007) Самопрезентація як засіб створення позитивного іміджу особистості. Проблеми загальної та педагогічної психології. 2. 95–102.

Зелінська, Т.М., Михайлова, І.М. (2009) Практикум із загальної психології: Навч.посібн. К.:Каравела.106-108.

Downloads

Опубліковано

2023-09-30

Як цитувати

Березовська, Л. (2023). ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК САМООЦІНКИ ТА САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ МОЛОДІ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(71), 142–149. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-142-149

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія