СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ КОНТРОЛІНГУ В ОРГАНІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-123-132

Анотація

Актуальність дослідження полягає у висвітленні дискусійних питань, щодо визначення парадигми «контролінг», його ролі та економічної ефективності, порівнюючи визначення практиків з досвідом роботи та теоретиків. Метою статті було обрано аналіз та порівняння теоретичного та практичного бачення сутності, ролі та ефективності контролінгу, що дозволить визначити точки перетину для встановлення зв’язку між теоретичними надбаннями та практичними потребами сучасного бізнесу. Для досягнення поставленої мети у дослідженні були використано загальнонаукові та спеціальні методи: монографічний, аналізу та синтезу, метод експертних оцінок, для ілюстрації отриманих результатів дослідження використовувався графічний та табличний методи. Доведено, що сутність контролінгу фахівцями на підприємстві тлумачиться дещо спрощено, зокрема як інструмент, механізм чи функція у розрізі менеджменту організації, обліку та контролю. Науковці більш ретельно підходять до концептуального визначення змісту контролінгу, що вказує на відсутність зв’язку між теоретичними надбаннями та усвідомленням практиків, щодо системності впровадження контролінгу у бізнесі. Автором узагальнена думка, що у сучасному світі інформація постійно оновлюється та розширюється. Тому майбутні фахівці на шляху формування своїх професійних компетенцій, повинні постійно збагачувати набуті знання та вміння, підвищувати свою кваліфікацію, розвивати необхідні до професії здібності. Освіта досвідчених спеціалістів компанії повинна здійснюватися впродовж всього працездатного періоду, а взаємозв’язок з теоретичним науковим світом є необхідним, що сприятиме розширенню обізнаності практиків, а теоретикам визначити актуальність досліджень для практичного застосування у бізнесі. У перспективі актуальним є дослідження процесів організації контролінгу на підприємствах, враховуючи його цілі, об’єкти, виробництво та результат.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Романюк, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Магістрант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Балог, Л. В. (2015) Сутність логістичного контролінгу та його роль в процесі управління підприємством. Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання, 8, 312-315. Отримано з http://www.global-national.in.ua/archive/8-2015/64.pdf

Брітченко, І.Г., Князевич, А.О. (2015). Контролінг: навч. посібник. Рівне: Волинські обереги. Отримано з https://www.researchgate.net/publication/304254518_Kontroling

Бужимська, К.О., Царук, І.М. (2021). Формування та розвиток системи контролінгу на промислових підприємствах. Економіка, управління та адміністрування, 1(95), 3-7. doi:10.26642/ema-2021-1(95)-3-7

Васильєва, Т. А., Рябенков, О. В. (2014). Фінансовий контролінг як інструмент управління економічними процесами на підприємстві. Вісник Української академії банківської справи, 1(36), 84-90. Отримано з https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52881

Васильченко, М.І., Коломієць, А.І., Краєва, А. А. (2018). Контролінг логістичної діяльності підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища: управлінський аспект. Електронний науково-практичний журнал 25, 193-199. Отримано з https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Vasilchenko-M.-I..pdf

Виговська, Н. Г. (2013) Антикризовий фінансовий контролінг як інструмент запобігання банкрутства. Вісник ЖДТУ, 4(66) Отримано з https://library.ztu.edu.ua/e-copies/VISNUK/66_4/146.pdf

Жавнерчик, О.В. (2019). Контролінг: конспект лекцій. Одеса: ОДЕКУ. Отримано з http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/5846/

Клюс, М. І. (2014). Організація інформаційних потоків і облікових даних у системі контролінгу. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України, 38, 344-350. Отримано з http://nbuv.gov.ua/UJRN/pprbsu_2014_38_36

Козак, Л. С., Гаврилюк, Н. М. (2015). Функції та принципи реалізації концепції логістичного контролінгу на підприємстві. Вісник Національного транспортного університету, 3, 164-173. Отримано з http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/33_2015/164-173.pdf

Корінєв, В. Л. (2013). Контролінг у системі управління маркетингом на підприємстві. Держава та регіони. Економіка та підприємництво, 3, 113-116. Отримано з http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2013_3_22

Крисак, Ж. М., Луценко, І. С. (2017). Контролінг як основа оптимізації логістичних процесів на підприємстві. Актуальні проблеми економіки та управління: збірник наукових праць молодих вчених, 11. Отримано з https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22554

Ніколаєв, І.В., Коваль, Л.А., Василенко, Д.В. (2021). Контролінг в системі управління підприємствами АПК. Електронне наукове фахове видання, 1. 1-11. doi: 10.32702/2307-2105-2021.1.112

Остапенко, О.М. (2015). Контролінг. Кіровоград, КЛА НАУ. Отримано з https://dspace.sfa.org.ua/bitstream/123456789/245/1/Ostapenko_kontrolling.pdf

Полуяктова, О.В. (2018). Підготовка менеджерів та практиків управління. Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання, 21. 39-43. Отримано з http://global-national.in.ua/archive/21-2018/9.pdf

Про Державну контрольно-ревізійну службу. (Закон України) № 2940-XII (1993). Отримано з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2940-12#Text

Програма «Fit for Partner ship with Germany» у 2023 році. Програма Федерального міністерства економіки та захисту клімату. Отримано з https://ukraine.managerprogramm.de

Прокопець, Л. В. (2019) Контролінг як інструмент управління підприємством. Причорноморські економічні студії 39(2), 17-20. Отримано з http://bses.in.ua/journals/2019/39_2_2019/5.pdf

Рибак, О. В. (2013) Методи контролінгу в системі інструментарного аналізу організаційного середовища підприємства. Регіональна бізнес-економіка та управління, 1, 168-173. Отримано з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Rbetu_2013_1_52

Ручкіна, М.М. (2016) Контролінг в управлінській діяльності. Вісник Черкаського університету. 13, 1-8. Отримано з https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1624/1687

Хмурова, В. В., Лапко, С. В. (2014). Ефективність впровадження контролінгу на підприємствах. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 3(27), 76-78. Отримано з http://old.bumib.edu.ua/sites/default/files/visnyk/17_4.pdf

Brech, E. F. L. (1975). The principles and practice of management. New York: Longman. Отримано з https://archive.org/details/principlespracti0000brec/mode/2up

Dědečková, N. (2020). Control, controlling an ditsobjectives in the organization. SHS Web of Conferences 83, 01009. doi:10.1051/shsconf/20208301009

Fayol, J. H. (1916) Administration Industrielle et Générale, пер. з фран. Бабина-Кореня, Б. В. (1923). Центр гуманітраних технологій. Отримано з https://gtmarket.ru/library/basis/5783/5788

Hungenberg, H., Wulf, T. (2021). Controlling. In: Grundlagen der Unternehmensführung. Springer Gabler, Wiesbaden. Отримано з https://doi.org/10.1007/978-3-658-35423-7_6

Kantnerová, L.&Vaněček, D. (2012) Logistic controlling. The Scientific Journal for Economics, Management and Trade České Budějovice, XIII(2), 77-86. doi:10.32725/acta.2010.022

Koontz, H., O'Donnell, C., (1908). Management. New York: McGraw-Hill (1980). Отримано з https://archive.org/details/management00koon/page/n9/mode/2up

Mockler, R. J. (1972). The management control process. New York, Appleton-Century-Crofts. Отримано з https://archive.org/details/isbn_390644404

Todorovic, A., Stanišić, M., Perovic, V. (2017). Contribution of controlling to business efficiency. Industrija 45(1), 25-44. doi:10.5937/industrija45-11003

Downloads

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Романюк, О. (2023). СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ КОНТРОЛІНГУ В ОРГАНІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(72), 123–132. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-123-132

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування