ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-139-146

Ключові слова:

економічна безпека, безпекові механізми, підприємство, промислове підприємство, конкуренція, конкурентоспроможність, оцінка конкурентоспроможності, модель

Анотація

У статті досліджено роль та значення конкурентоспроможності підприємства як важливого чинника, що справляє вплив на його економічну безпеку у контексті управління нею в умовах повномасштабної війни росії проти України. З’ясовано, що наразі відсутні або недостатньо ефективні безпекові механізми, що не сприяє здійсненню підприємством, зокрема промисловим, адекватного реагування, пристосування до зовнішніх та внутрішніх загроз та елімінування їх задля недопущення його руйнування як важливого елемента соціально-економічної системи. Зокрема розглянуто сутність конкурентоспроможності та показники її оцінювання, зміни в джерелах конкурентних переваг суб’єктів господарювання у результаті переходу від доіндустріального суспільства до індустріального й постіндустріального та зроблено висновок, що у постіндустріальному суспільстві домінуючою сферою економічної діяльності є сфера послуг й важливу роль при цьому при становленні та розвитку бізнесу відіграють інновації. Розглянуто позитивні та негативні риси конкуренції та функції, які вона виконує в сучасних умовах господарювання, у результаті чого вона безпосередньо впливає на ефективність виробництва у разі підвищення його технічного рівня, забезпечення й покращення якості та розширення номенклатури продукції, а відтак й на економічну безпеку підприємства. Акцентовано увагу на доцільності розроблення адекватних сучасним умовах заходів щодо підтримки та підвищення рівня конкурентоспроможності як вітчизняної економіки загалом, так й окремо взятого підприємства. Наголошено на тому, що з появою конкурентоспроможних нових товарів, крім конкурентних переваг, формуються загрози та виникають ризики з боку зовнішнього середовища, що зумовлює наявність зв’язку конкурентоспроможності з економічною безпекою підприємства. Наведено характеристику економічної безпеки підприємства та окреслено ряд її функціональних цілей. Зроблено висновок про доцільність розроблення та реалізації адекватного сучасним умовам безпекового механізму задля відновлення економіки України у післявоєнний період.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Микола Денисенко, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

д.е.н, професор, doktor habilitovanyi nauk ekonomichnykh, profesor nauk ekonomichnyk, професор кафедри математики та методики її навчання, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький

Світлана Бреус, Європейський університет

д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та інноваційного провайдингу, Європейський університет, м. Київ

Посилання

Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: навч. посіб. Суми : ВТД «Університетська книга», 2018. 581 с.

Бреус С. В. Управління економічною безпекою системи вітчизняних закладів вищої освіти : монографія. Київ : КНУТД, 2019. 400 с.

Денисенко М. П., Бреус С. В. Системні загрози як чинник погіршення економічної безпеки вищих навчальних закладів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 16, ч. 1. С. 76–80.

Денисенко М. П., Бреус С. В. Економічна безпека ВНЗ у регіональному розрізі: дослідження сутності ризику, безпеки та економічної небезпеки. Бізнес-навігатор. 2017. Вип. 4-1 (43). С. 79–85.

Сухоруков А. І., Данілов О. Д., Недашківській М. М., Сухорукова О. А. Управління інноваціями. К. : Видавничий дім Комп’ютерпрес, 2003. 206 с.

Нємцов В. Д. Стратегічний менеджмент : навч. посібник. К. : ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2011. 560 с.

Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент: підручник. Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2019. 518 с.

Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : монографія / за ред. С. М. Ілляшенка. Суми : ВТД «Університетська книга», 2012. 615 с.

Шипуліна В. О., Майборода В. О. Дослідження формування рівня конкурентоспроможності підприємства за умов мінливої кон’юнктури ринку Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 4. Т. 2. С. 234–242.

Денисенко М. П., Бреус С. В. Конкурентоспроможність економіки – запорука забезпечення сталого розвитку держави. The 12th International scientific and practical conference «World science: problems, prospects and innovations» (August 11-13, 2021) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2021. 570 p. Р. 286–292.

Підвищення конкурентоспроможності економіки України. URL: http://www.niurr.gov.ua/ukr/econom-/vzaem/rozdil_3-3.htm

Гончарук Т. І. Конкуренція: сучасна економічна характеристика та особливості. Актуальні проблеми економіки. 2004. № 2. C. 130–146.

Денисенко М. П., Бреус С. В. Імплементація світового досвіду в національну модель управління українською економікою. The X International Science Conference «Topical issues, achievements and innovations of fundamental and applied sciences», March 09 – 12, 2021, Lisbon, Portugal, 2021. 340 p. P. 80–85.

Денисенко М. П., Бреус С. В. Науково-технологічна безпека: сучасні проблеми та перспективи її забезпечення. Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Фінансова безпека та стратегічний розвиток держави», Київ – Полтава, 20-21 грудня 2012 року. Полтава : Верстка, 2012. 236 с. С. 130–132.

Денисенко М. П. Характерні риси інноваційних процесів в економіці України. Комерціалізація інновацій : монографія / за заг. ред. С. М. Ілляшенка, О. А. Біловодської. Суми : Триторія, 2020. С. 21–28.

Бреус С. В. Аналіз стану і перспективи експорту високотехнологічної продукції промисловості України. Стратегічні пріоритети. 2010. № 1. С. 16–22.

Бреус С. В. Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності машинобудівного комплексу України. Актуальні проблеми економіки. 2006. № 1. С. 162-169.

Гапак Н. М., Дочинець І. В. Суть та еволюція поняття «економічна безпека підприємства». Науковий вісник Ужгородського університету: Серія «Економіка». 2014. Вип. 2 (43). С. 68–73.

Кривов’язюк І. B. Економічна діагностика : навч. посіб. К. : Центр учбової літератури, 2013. 456 с.

Фостяк В. І. Формування механізму управління безпековою діяльністю промислових підприємств. Ефективна економіка. 2019. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6856

Мігус, І., & Коваль, Я. (2021). Інноваційний розвиток підприємств в умовах діджиталізації економіки. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (62), 159–165. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-159-165

Мігус, І. (2023). Основні тенденції розвитку індустрії 4.0 та її вплив на економічну безпеку держави: міжнародний аспект. Вчені записки Університету «КРОК», (1(69), 52–59. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-52-59.

Mihus, I.,Gupta, S.G.(2023). The main trends of the development of the digital economy in the EU countries. The development of innovations and financial technology in the digital economy:monograph.OÜ Scientific Center of Innovative Research. 2023. 230p.PP. 23-41, https://doi.org/10.36690/DIFTDE-2023-23-41.

Downloads

Опубліковано

2023-06-30

Як цитувати

Денисенко, М., & Бреус, С. (2023). ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(70), 139–146. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-139-146

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування