ВИКОРИСТАННЯ ФОРМ ТУРИСТСЬКОЇ АНІМАЦІЇ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-152-161

Ключові слова:

туристська анімація, анімаційна програма, професійні компетенції, професійна підготовка

Анотація

У статті акцентується увага на тому, що в умовах інтенсивних змін, які відбуваються в соціально-економічному розвитку туріндустрії в Україні, неабиякої актуальності продовжує набувати підготовка нового типу фахівців для цієї галузі, особистості професіонала із глибокими фаховими знаннями, сформованими професійними цінностями. Метою статті є дослідження педагогічних умов використання форм туристської анімації в системі професійної підготовки студентів спеціальності «Туризм», аналіз структури та змісту професійної компетентності майбутніх фахівців з туризму. Основним завданням є обґрунтування ефективності використання форм туристської анімації в системі професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму. Узагальнено поняття професійних компетентностей майбутніх фахівців з туризму, що визначають готовність і здатність здійснювати і свідомо організовувати діяльність зі створення рекреаційно-анімаційних програм на основі знань, умінь, досвіду, вдосконалення професійно-важливих якостей. Вказано, що використання елементів туристської анімації сприяє розвитку у майбутніх фахівців з туризму артистизму, творчої активності, уяви і мовлення. В процесі розробки анімаційної програми та реалізації рекреаційно-анімаційного проєкту студенти використовували весь арсенал проєктних засобів: від розробки сценарію до технічного конструювання; від функціонального аналізу – до організації та реалізації задуманої програми. Це сприяло вдосконаленню професійно-значущих компетенцій: здатність аналізувати та визначати вимоги до проєкту рекреаційно-анімаційної програми та синтезувати набір можливих рішення завдань чи підходів до виконання розроблених і готових оздоровчо-розважальних заходів; здатність складати докладну специфікацію вимог до рекреаційно-анімаційних програм та готувати повний набір документації оздоровчо-розважальних заходів, з основними економічними розрахунками для їх реалізації; здатність застосовувати методи наукових досліджень при створенні ігрових, оздоровчих програм та доводити новизну своїх концептуальних рішень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Кондес, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

К.психол.н, доцент, доцент кафедри туризму Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Посилання

Агеєва І.С. Можливості використання анімаційних програм в туризмі. Молодий вчений. 2012. №6. С.123-125.

Мазаракі А., Мельниченко С. Туризм в Україні: реалії бізнесу. Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер. (м. Сучава, 23–24 квітня 2015 р.) Чернівці : ЧТЕІКНТЕУ, 2015. С. 63–66.

Захаріна А. Аналіз сучасного стану формування готовності майбутніх фахівців з туризму до анімаційної діяльності в рекреаційнооздоровчій сфері. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2018. № 1. С. 89–96.

Літвінова-Головань О.П. Дослідження професійної компетентності майбутніх фахівців з туризму. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/litvinova-golovan.htm.

Сокол Т. Г. Педагогічні умови навчально-методичного забезпечення професійної підготовки менеджерів туристичної індустрії: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ : Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, 2012. 22 с.

Хмілярчук Н. С. Педагогічні умови організації навчальної практики майбутніх менеджерів туристичної сфери : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Вінниця : Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, 2007. 20 с.

Килимистий С. Становлення анімації як напрямку туристичного дозвілля. Том 33. Мистецтвознавчі записки. URL: http://journals.uran.ua/mz/article/view/149795

Міхо О.І. Підготовка фахівців сфери туризму до організації анімаційної діяльності. Практика сучасного туризму: соціальна та економічна ефективність: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14 жовтня 2008 р.) К.: КУТЕП, 2009. 488 с.

Байлик С.І., Кравець О.М. Організація анімаційних послуг в туризмі : навч. посібник. Харків : ХНАМГ, 2008. 197 с.

Сліпчишин Л.В. Креативність як ефективний інструмент підвищення якості підготовки фахівців для народних художніх промислів. Креативна педагогіка. 2015. Вип. 10. С. 122–128.

Павлюк Р. О. Креативність як складова частина професійної підготовки майбутніх учителів. URL: http://www.rusnauka.com/ 16_NPM_2007/Pedagogica/22154.doc.htm

Особливості реалізації модульних програм, заснованих на компетентностях. Ефективне професійне навчання : URL : http://surl.li/gcxdu.

Downloads

Опубліковано

2023-03-30

Як цитувати

Кондес, Т. (2023). ВИКОРИСТАННЯ ФОРМ ТУРИСТСЬКОЇ АНІМАЦІЇ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(69), 152–161. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-152-161

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають