ТРАНСФОРМАЦІЯ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО КУРСУ

Автор(и)

  • С.В. Щербина ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-33-43

Ключові слова:

європейський зелений курс, аграрний бізнес, агропродовольча продукція, державна політика, екологічна безпека, екологічний маркетинг, природокористування, екологічне законодавство, агропромисловий комплекс, сталий розвиток

Анотація

Актуальність дослідження  обумовлена  тимщо  на тлі світової економічної та коронавірсуної кризи саме Європейський зелений курс (ЄЗК) здатен обєднати не тільки країни Європейського континенту, а й усього світу, що підвищить його стійкість до нових викликів. ЄЗК є складовою частиною Стратегії Європейської Комісії для імплементації Порядку денного ООН до 2030 року та цілей сталого розвитку. Метою статті є розкриття основних факторів та тенденцій, які впливають на реалізацію європейського зеленого курсу в Україні, та визначення у цьому процесі ключових можливостей та загроз для вітчизняного аграрного бізнесу. В  таких  умовах,  основна  увага  приділяється  формуванню життєздатної кліматичної політики, яка має базуватись на зеленій концепції модернізації економіки та збалансованому економічному зростанні.  Визначено, що проголошені Урядом України наміри впроваджувати Європейський зелений курс потребують глибокого аналізу усіх компонентів ЄЗК, починаючи з кліматичних загроз і закінчуючи економічними механізмами стимулювання суб’єктів господарювання щодо впровадження зелених технологій виробництва агропродовольчої продукції. Основною ціллю дослідження  є  аналіз можливостей та викликів, пов'язаних з трансформацією аграрного бізнесу в Україні в умовах реалізації ЄЗК. Охарактеризовано термін «екологічна безпека» як процес управління системою національної безпеки, за якого компетентними органами державної влади і суб’єктами господарювання забезпечується екологічна рівновага і гарантується захист довкілля, природних ресурсів та населення від негативних техногенних впливів і виключаються негативні наслідки цього впливу для теперішнього і прийдешніх поколінь. Систематизовано чинники, що впливають на формування екологічної безпеки.  Охарактеризовано  ефективний економічний механізм природокористування, що допоможе керівникам аграрних та харчових підприємств ефективно  впроваджувати інструменти ЄЗК.  Визначено  передумови впровадження принципів екологічного маркетингу як важливої складової загальної системи господарювання в аграрному бізнесі, що забезпечує мінімізацію екологічних ризиків, а також впровадження заходів щодо попередження екологічних штрафів чи санкцій. Встановлено, що для забезпечення належного рівня екологічної безпеки в аграрному секторі економіки України слід вдосконалити на державному рівні відповідний механізм, що сприятиме запобіганню і стримуванню негативних процесів в навколишньому середовищі, та буде стимулювати аграрний бізнес  здійснювати свою діяльність з врахуванням екологічних принципів, задекларованих європейським зеленим курсом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

С.В. Щербина, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.с.-г.н., доцент, професор кафедри управління проєктами і процесами

Посилання

Consensus Reached on New Sustainable Development Agenda to be adopted by World Leaders. United Nations. 2015. 2 August. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/08/transformingour-world-document-adoption/

Про основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року : Закон України від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19.

The Millennium Development Goals Report 2015. New York, DC: United Nations, 2015. 75 p.

A European Green Deal: Striving to be the first climate-neutral continent. 2019. URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2018/842 of 30 May 2018 on binding an-nual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013 (Text with EEA relevance), European Union Ofcial Journal, L 156/26, 19.6.2018.

NRC (2021). Ecological Impacts of Climate Change. National Research Council. National Academies Press, Washington, DC, USA.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL : http://ukrstat.gov.ua

Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів : Закон України від 16.10.2020 р. Відомості Верховної Ради України. 2020. № 1103-16. Ст. 484.

Financing a sustainable European economy: Interim Report. The High-Level Expert Group on Sustainable Finance, 2021. 69 p.

Артиш В. І. Управлінські аспекти розвитку виробництва екологічно чистої продукції в сільському господарстві України. Науковий вісник Національного аграрного університету. 2016. № 102. С. 242-247.

Apalkova, V., Reshetnikova, I.,V., Lytovchenko, I., & Wiktor, J. W. An evaluation of the economic and green market utility in a circular economy. In E3S Web of Conferences. 2021. Vol. 255, p. 01038. EDP Sciences. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125501038.

Домашенко М. Д., Школа В. Ю., Кучмійов А. В., Koтенко O. O. Інноваційні маркетингові стратегії забезпечення екологічної безпеки на глобальному та регніональному рівнях. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. № 4. С 367-373.

Cutter A., Osborn D., Romano J., Ullah F. Sustainable development goals and integration: Achieving a better balance between the economic, social and environmental dimensions, final report of the United Nation's Open Working Group (OWG). Stakeholder Forum, 2020.

Бочко О. Ю. Сприйняття і реалізація концепцій маркетингу в аграрній сфері економіки. Вісник Львівського державного аграрного університету: економіка АПК. 2007. № 14. С. 279–287.

Воронецька І. Особливості формування екологічного маркетингу в аграрному секторі економіки. Економіст. 2011. № 10. С. 26–28.

Нагорнова С. С. Формування системи аграрного маркетингу в сучасних умовах. Вісник ХНТУСГ. 2007. № 56. С. 187–192.

Ottman J.A. Green marketing: challenges and opportunities for the new marketing age. 1994. URL : www.green-marketing. com.

Bzdúšek and Vasiľová, 2015 Bzdúšek, I., Vasiľová, M., 2015. Green marketing as a new source of competitive advantage in business. URL : http://www.academia.edu/1197347/Zelen%C3%BD_marketing_ako_nov%C3%BD_zdroj_konkuren%C4%8Dnej_v%C3%BDhody_v_podniku.

Halligan, S. Green Labels – Mark of Sustainability or Marketing Tool? URL : http://www.livegreenbegreen.com/2014/05/03/green-labels-mark-sustainability-marketing-tool/.

Downloads

Опубліковано

2021-10-24

Як цитувати

Щербина, С. (2021). ТРАНСФОРМАЦІЯ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО КУРСУ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(63), 33–43. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-33-43

Номер

Розділ

Розділ 2. Міжнародні економічні відносини