ЕКОНОМІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: СПІВВІДНОШЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ТА ПРИКЛАДНОГО АСПЕКТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

  • О.В. Мельников ІТ СТЕП Університет
  • С.В. Петруха ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • Н.М. Петруха Київський національний університет будівництва i архітектури

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-176-193

Ключові слова:

сільські території, сільська економіка, аграрний сектор, економічне відновлення, наукові дослідження та розробки, фундаментальні і прикладні дослідження, математизація знання, інформаційна асиметрія

Анотація

Пріоритезація сталого й всеохоплюючого розвитку села та аграрного сектору економіки об’єктивно випливає з виняткової значущості і незамінності продукованої продукції сільським господарством у життєдіяльності людини, необхідністю відродження селянства як господаря землі, носія моралі та національної культури з урахуванням історико-економічного контексту стагнації сільської економіки, гальмуючих процесів у реалізацією аграрної реформи Л. Д. Кучми, зокрема в частині запровадження моделі вільного обігу земель сільгосппризначення, реформування НААН України, яка має визначати трекери відновлення сільської економіки, формувати прийнятність для агросектору інноваційної наукової методології щодо сталого розвитку. Поряд зі сталим та інклюзивним розвитком сільських територій однією з базових умов соціально-економічного онтогенезу сільської економіки є підтримка агроінновацій. Цілеспрямоване стимулювання діяльності, спрямованої на використання й комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, що зумовлює випуск на ринок нового конкурентоспроможного продовольства повинно засновуватися на їх об’єктивній оцінці – сьогодні Україна перебуває на фінальній стадії гармонізації з відповідним показниковим базисом ОЕСР, зокрема з Керівництвом Фраскаті. Останніми роками вітчизняних дослідників більше цікавлять інституціональні зміни, що відбуваються у вітчизняній науці, можливості оцінки результатів наукової діяльності і підходи до її фінансування. Поза їх увагою залишаються питання співвідношення фундаментального і прикладного знання у наукових дослідженнях в цілому та сільської економіки зокрема. Визначення відмінностей між фундаментальними і прикладними дослідженнями є непростою справою, оскільки вимагає встановлення однозначних критеріїв, на підставі яких таке розмежування стає можливим. Традиційно поділ наук на фундаментальні та прикладні здійснюють у контексті протиставлення «теоретичне – емпіричне» та «теоретичне – практичне» знання, але на певному етапі розвитку науки фундаментального характеру в ній формуються прикладні розділи, як вияв практичного напрямку розвитку. В сучасних умовах більшість наукових дисциплін продукують як прикладне так й фундаментальне знання одночасно, що добре видно на прикладі суспільних наук – філософії, економіки, історії, лінгвістики та ін. Так, в агроекономічній науці, де вона виявляє тенденції й закономірності функціонування агроекономічних систем, ми маємо справу з фундаментальними дослідженнями, коли ж вона дає рекомендації щодо оптимізації організації праці та підвищення її продуктивності ми спостерігаємо прикладні дослідження. На сучасному етапі інтеграції науки становлення нових дисциплін усе частіше відбувається на стику природничих, технічних і гуманітарних наук. Метою статті є економічне відновлення сільських територій: співвідношення фундаментального та прикладного аспектів наукового дослідження. Проведений аналіз демонструє, як відбувається фундаменталізація науки, що на перший погляд є суто прикладною. Цей процес полягає у зростанні питомої ваги її теоретичних складових, удосконаленні поняттєвого й концептуального апарату, побудові моделей її розвитку, виявленні законів її функціонування і, як наслідок, в отриманні нового методологічного знання. Тому, очевидно, доцільно розглядати питання не про окрему фундаментальну чи прикладну науку, а про відповідний домінантний тип дослідження, що переважає у тій чи іншій сфері наукової діяльності, що цілком лежить у руслі підходів ОЕСР до цього питання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О.В. Мельников , ІТ СТЕП Університет

д.е.н., професор

С.В. Петруха, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.е.н., доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою

Н.М. Петруха, Київський національний університет будівництва i архітектури

к.е.н., доцент кафедри менеджменту в будівництві

Посилання

Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки : закон України від 11.07.2001 № 2623-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14#Text.

Про схвалення Концепції розвитку сільських територій : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 995-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-2015-%D1%80#Text.

Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.10.2013 № 806-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80#Text.

Про схвалення Стратегії подолання бідності : розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 161-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-2016-%D1%80#Text.

Про схвалення Експортної стратегії України («дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017–2021 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1017-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-%D1%80#Text.

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text.

Akerlof G. A. The Market for «Lemons» : Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics. 1970. Vol. 84, No. 3. P. 488–500.

Spence M. Job Market Signaling. The Quarterly Journal of Economics. 1973. Vol. 87, No. 3. P. 355–374.

Stiglitz J. E. Equilibrium in Product Markets with Imperfect Information. American Economic Association. 1979. Vol. 69, No. 2. P. 339–345.

Stiglitz J. E. Transparency in government. The Right to Tell : The Role of Mass Media in Economic Development. 2002. Р. 27–44.

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення Фонду розвитку сільських територій : проект закону України від 21.10.2020. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-byudzhetnogo-kodeksu-ukrayini-shchodo-stvorennya-fondu-rozvitku-silskih-teritorij .

Melnikov А. V., Semenyuk E. P. The information revolution and the modern printing industry. Scientific and technical information processing. 2014. Vol. 41, № 1. P. 1–11.

Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві : закон України від 17.10.1990 № 400-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/400-12#Text.

Про інноваційну діяльність : закон України від 04.07.2002 № 40-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text.

Про державну допомогу суб’єктам господарювання : закон України від 01.07.2014 № 1555-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1555-18#Text.

Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development. URL: http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en.

Габович О., Кузнєцов В., Семенова Н. Українська фундаментальна наука і європейські цінності: монографія. 2-е вид., доп. Київ : Києво-Могилян. акад., 2016. 284 с.

Єгоров І., Попович О., Соловйов В. «Стратегія запозичень» і розвиток науки. Вісник НАН України. 2003. № 5. С. 3–14.

Мацевитый Ю., Тарелин А. Блеск и нищета отечественной науки. Какая все-таки наука нужна сейчас стране. 2000. 2015.

Павлик П. В., Ткач Л. Л., Дендебера О. П. Аграрна наука в інноваційному розвитку аграрного виробництва. Економіка АПК. 2016. № 1. С. 75–83.

Безуглий М. Д. Давно назріле реформування аграрної науки розпочато за трьома напрямами – організаційним, науковим та інноваційним. Зерно і хліб. 2012. № 1. С. 3–6.

Никонов А. А. Аграрная наука СССР на переходе к рыночной экономике. Вестник сельскохозяйственной науки. 1991. № 2. С. 5.

Саблук П. Т., Курило Л. І. Наукові (економічні) центри розвитку сільських територій в управлінні аграрною економікою. Економіка АПК. 2014. № 5. С. 51–56.

Удовиченко С. М. Аграрна наука у системі державного господарського комплексу. Інноваційна економіка. 2013. № 6. С. 19–22.

Єгоров І. Ю. Оцінки результатів наукової діяльності: Традиційні підходи та нові виклики. Наука та наукознавство. 2014. Т. 10, № 3. С. 42–47.

Єгоров І. Ю. Удосконалення статистики досліджень і розробок : Сучасні тенденції у розвинених країнах світу. Статистика України. 2013. № 3. С. 46–49.

Єгоров І. Ю. Трансформація наукових систем в країнах Центральної та Східної Європи : Можливі уроки для України. Наука та наукознавство. 2015. Т. 11, № 1. С. 26–33.

Єфименко Т. І. Концептуальні підходи щодо розвитку механізмів фінансування науки. Фінанси України. 2016. № 8. С. 9–23.

Падучак Б. М. Нові тенденції західного світу у сфері інновацій. Наука та наукознавство. 2014. Т. 10, № 4. С. 43–49.

Угода про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/33/f439014n8.pdf.

Локтєв В., Трахтенберг І. Біоетика і псевдонаука. Вісник НАН України. 2003. № 5. С. 50.

Семенюк Е. П., Мельник В. П. Технічні науки, виробництво, соціальна практика: монографія. Київ: Знання, 1987. 110 с.

Семенюк Е. П., Мельник В. П. Філософія сучасної науки і техніки: монографія. 2-е вид., випр. і доп. Львів: Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2012. 150 с.

Бык И. С. Проблемы организации и эффективности научной деятельности в ВУЗах. Киев : Высшая шк., 1982. 256 с.

Semenyuk E. P., Kotlyarevsky Ya. V., Melnikov A. V. Information and Communication Aspects of Founding and Operating the Scientific Schools in the Field of Publishing and Printing. Science and innovation. 2016. Vol 12, No2. P. 63–80.

Петров М. К. Как создавали науку? Природа. 1977. № 9. 82 с.

Антипов Г. А. Историческое прошлое и пути его познания. Новосибирск : Наука, Сибир. отд-ние, 1987. 243 с.

Рузавин Г. И. Научная теория : Логико-мировозренческий анализ. Москва: Мысль, 1978. 244 с.

Москвичев Л. Н. Знания о мире и мир знаний. Москва: Политиздат, 1989. 127 с.

Петруха С. Державне управління комплексного забезпечення на шляху розвитку інституційних підвалин науково-комунікаційних потреб Держаудитслужби. Фінансовий контроль. 2020. Спецвип. С. 34–36.

Балаян Г. Г., Жарикова Г. Г., Комков Н. И. Информационно-логические модели научных исследований. Москва: Наука, 1978. 344 с.

Готт В. С., Мельник В. П., Семенюк Э. П., Урсул А. Д. Интенсификация научно-технического прогресса : Диалектика фундаментальных и прикладных исследований. Философские науки. 1986. № 3. С. 11–25.

Мельник В. П. Філософія. Наука. Техніка : Методолого-світоглядний аналіз. Львів : Вид. центр. Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2010. 592 с.

Урсул А. Д., Семенюк Э. П., Мельник В. П. Технические науки и интегративные процессы : Философские аспекты. Кишинев : Штиинца, 1987. 255 с.

Мюллер И. Эврестические методы в инженерных разработках (Методы нужно применять) : пер. с нем. Москва: Радио и связь, 1984. 143 с.

Забловський А., Петруха С., Назукова Н. Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015–2020 роки : Оцінка дороговказів податкового реформування. Економіст. 2015. № 7. С. 6–12.

Котляревський Я. В., Мельников О. В., Штангрет А. М., Семенюк Е. П., Воробйов В. І. Концептуальні засади забезпечення сталого розвитку інформаційної сфери України. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 148 с.

Петруха С. В., Петруха Н. М. Динамізація економіко-академічного сектору харчової промисловості України. Економіка харчової промисловості. 2013. № 1. С. 65–67.

Семенюк Е. П. Філософські засади сталого розвитку. Львів : Афіша, 2002. С. 102–107.

Семенюк Э. П., Стасишин В. М. Математизация научного знания и информатика. Вопросы теории НТИ. Сер. 2. 1980. № 1. С. 1–7.

Семенюк Э. П., Стасишин В. М. Математизация научного знания и информатика. Прикладные аспекты НТИ. Сер. 2. 1980. № 4. С. 1–8.

Downloads

Опубліковано

2021-03-02

Як цитувати

Мельников , О., Петруха, С., & Петруха, Н. (2021). ЕКОНОМІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: СПІВВІДНОШЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ТА ПРИКЛАДНОГО АСПЕКТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (61), 176–193. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-176-193

Номер

Розділ

Розділ 7. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність