ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТА ЕНЕРГОПРОДУКУЮЧИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ З ВИКОРИСТАННЯМ FISHBONE DIAGRAM

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-184-193

Ключові слова:

ідентифікація ризиків, діаграма Ісікави, анбандлінг, управління ризиками, ризик-орієнтований підхід

Анотація

У статті автором досліджено процес ідентифікації ризиків на прикладі вітчизняної енергетичної компанії. Метою даного дослідження є виклад механізму та етапів ідентифікації ризиків виробничої компанії, що полягає у ідентифікації активів, джерел ризиків, ідентифікації ризикових подій, існуючих заходів контролю та ідентифікації наслідків. У статті повно розкривається етап ідентифікації ризиків із зазначенням необхідної вхідної документації, переліку активів, що будуть піддаватись ідентифікації та наводиться шкала оцінки активу за методологією OCTAVE. Ідентифікацію джерел ризику автором пропонується проводити за допомогою діаграми Ісікави, що використовується для визначення можливих причин небажаної події чи проблеми. Особливої уваги слід приділити компонентам, що формують діаграму, тобто зонам ризику, причинам, наслідкам та джерелам формування. Для її побудови автором обрано 6М категорій для аналізу, а саме: механізми та обладнання, методи, матеріали, вимір, людину та навколишнє середовище. Етап ідентифікації ризикових подій автором детально розкривається на прикладі обраної енергетичної компанії та визначено її топ-10 ризиків. Ідентифікація існуючих заходів контролю реалізується через ряд дій аналізованої компанії, що досліджує автор. Ідентифікація наслідків ризиків показово проілюстрована ризиками, що спричинили падіння вартості акцій компанії. У підсумку автором визначено основні бар’єри  на шляху впровадження управління ризиками у забезпечення економічної безпеки на підприємстві та сформовано основні помилки під час інтеграції ризик-орієнтованого підходу на підприємстві незалежно від галузі народного господарства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. М. Герасименко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

к.е.н., докторант кафедри менеджменту та економічної безпеки, сертифікований провідний менеджер з управління ризиками згідно міжнародного стандарту ISO 31000

Посилання

Дзьоба О. Г. Про деякі аспекти оцінювання енергетичної безпеки з урахуванням ризиків суб'єктів паливно-енергетичного комплексу. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2016. № 1. С. 36-39.

Додонов Б. Моніторинг енергоефективності України 2016. URL : http://newsep.com.ua/media/news/854/files/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0

%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%

BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0

%D1%97%D0%BD%D0%B8%202016.pdf

Павлик А. В. Оцінка енергоефективності як основа побудови енергонезалежної. Економіка і суспільство. 2017. № 9. C. 859-863. URL : http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/149.pdf.

Семко І. Б. Моделі та методи управління ризиками портфелів проектів в енергетичній галузі : дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.22 / Донецьк, 2012. 120 с.

Скрипник А. В., Нам'ясенко Ю. О. Енергетична незалежність як основа повноцінной незалежності України. Інформаційні технології в економіці і природокористуванні. 2017. №2. С. 16-28

Яресько Р. С. Сутність та класифікація ризиків енергетичних підприємств. Інвестиції : практика та досвід. 2013. С. 62–64.

Яресько Р. С. Ризик-менеджмент інвестиційних проектів енергетичних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». Київ, 2016. 23 с.

Сайт національного інституту стратегічних досліджень. URL : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/energoefekt-5cecc.pdf

Енергетична стратегія України на період до 2035 року. URL : http://www.niss.gov.ua/public/File/2014_nauk_an_rozrobku/Energy%20Strategy%202035.pdf

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії» від 5 червня 2019 р., №483 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2019-%D0%BF

Ukrainian Energy Forum 2019: Ризики та перспективи для атомної генерації в новій моделі енергоринку. URL : https://www.npp.zp.ua/index.php/uk/node/792.

Downloads

Опубліковано

2019-10-30

Як цитувати

Герасименко, О. М. (2019). ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТА ЕНЕРГОПРОДУКУЮЧИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ З ВИКОРИСТАННЯМ FISHBONE DIAGRAM. Вчені записки Університету «КРОК», ((3) 55), 184–193. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-184-193

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності