КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ БАЛАНСУ РИЗИКІВ (МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ЗАГРОЗ) СТЕЙКХОЛДЕРІВ ПРОЕКТІВ ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-143-150

Ключові слова:

проекти вітроенергетики, стейкхолдери, управління проектами, управління ризиками, управління стейкхолдерами

Анотація

Глобальні кліматичні зміни, проблематика наслідків аварій на атомних електростанціях, підвищення цін на енергоносії, зростання потреб в енергетичних ресурсах зумовлюють необхідність коригування енергетичної політики багатьох розвинених країн у напрямі розвитку альтернативних джерел енергії, зокрема використання енергії вітру. Єврокомісія віднесла вітроенергетику до одних з пріоритетних напрямів розвитку електрогенерації в світі. Згідно з прогнозом Міжнародного Енергетичного Агентства, до 2040 року частка вітру в глобальному виробництві електроенергії зросте до 40%, вітроенергетичні станції стануть найдешевшим способом генерації в більшості країн світу. Для здійснення прогнозів потрібне правильне та вміле управління, яке враховує специфічні особливості проектів вітроенергетики, можливості й загрози їхніх стейкхолдрів та направлене на підвищення ефективності таких проектів. Виконано аналіз робіт вітчизняних та зарубіжних вчених і дослідників області управління стейкхолдерами проектів вітроенергетики та виявлено, що дана область є малодослідженою, а існуючі розробки неповними і стосуються в більшості альтернативної енергетики взагалі, тому потребують конктретизації й уточнення. Використовуючи метод аналогій та модель Інь-Ян, розроблено концептуальну модель балансу ризиків (можливостей та загроз) стейкхолдерів проектів вітроенергетики. Дана модель полягає в тому, що для забезпечення ефективного управління стейкхолдерами проектів вітроенергетики необхідно збалансувати їх ризики: збільшити можливості позитивного впливу учасників та зменшити можливості настання загроз, зберігаючи стабільний стан системи, в межах трьох категорій, що відповідають трикутнику цілей управління проектами: тривалість, вартість, якість, що можливе шляхом поєднання прийомів управління можливостями (шанс-менеджменту) та загрозами (ризик-менеджменту). Математично описано можливі стани системи взаємодії можливостей та загроз стейкхолдерів проектів вітроенергетики, за ймовірними значеннями балансів ризиків для кожного стейкхолдера. Визначено, що у відповідності до станів системи взаємодії можливостей та загроз стейкхолдерів проектів вітроенергетики, всіх стейкхолдерів можна поділити на три групи: загрозливі, гармонізовані та шансові.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О. О. Бакуліч, Національний транспортний університет

к.техн.н., професор, декан факультету менеджменту, логістики та туризму

А. В. Севост’янова, Національний транспортний університет

асистент кафедри менеджменту

Посилання

Бакуліч О. О., Севост’янова А. В. Проблеми вітроенергетичної галузі при розробці та управлінні проектами. Вісник Національного транспортного університету. Серія “Технічні науки”. 2018. Вип. 3 (42). С. 3-9.

Данченко О. Б., Борисова Н. І. Методи управління ризиками проектів альтернативної енергетики. Вісник НТУ "ХПІ", 2014. № 2. С. 52–58.

Семко І. Б., Борисова Н. І., Копил Д. В. Проекти створення та використання альтернативних джерел енергії. Управління розвитком складних систем. 2014. № 20. С. 61–66.

Борисова Н. І. Сучасні методи і засоби управління ризиками в застосуванні до управління проектами альтернативної енергетики. Вісник ЧДТУ, 2014. № 2. С. 19–25.

Возний О. М., Борисова Н. І. Ціннісно-орієнтоване управління проектами альтернативної енергетики. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. 2017. № 2 (1224). С. 72–78.

Семко І. Б., Борисова Н. І. Особливості проектів використання нетрадиційних джерел енергії. Управління проектами у розвитку суспільства : тези доповідей X міжнародної конференції Київ : КНУБА, 2013. С. 225-227.

Кошкин К. В., Чернов С. К. Экономическое оздоровление наукоемких производств через их реорганизацию. Управління проектами та розвиток виробництва. 2005. №4(16). С. 54-60.

Бакулич О. О., Севостьянова А. В. Методы управления проектами в сфере ветроэнергетики. Economics, Business and Tourism: Challenges, Achievements and Innovations : International Scientific – Practical Conference., Kutaisi, 2017. C. 16–19.

Bakulich O. O., Sevostianova A.V. Analysis of information and mathematical methods of resource management in the development of projects of a wind power company. Globalization and modern business challenges : International scientific conference, Tbilisi, 25-26.05.2018. Рр. 12–17.

Bakulich O. O., Sevostianova A. V. Analysis of theoretical provisions of project management in the con-text of project management in the wind energy sector. Rozwoj systemow i srodkow transport samochodowego – SAKON 2018: Konferencje naukowa, Rzeczow, 2018. Рр. 56–62.

Татомир А. В. Узгодження конфігурацій проектів сервісних та обслуговуваних систем (стосовно електрозабезпечення сільськогосподарських підприємств за використання енергії вітру): автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.22 / Львів. нац. аграр. ун-т. Львів, 2009. 20 с.

Бушуев С. Д., Бушуева Н. С., Ярошенко Р. Ф. Модель гармонизации ценностей программ развития организаций в условиях турбулентности окружения. Управління розвитком складних систем. 2012. № 10. С. 9–13.

Міхєєва О. В. Гармонізація компетенцій міжнародних команд менеджерів проектів у багатокультурному середовищі: дис. … кан. техн. наук. КНУБА. Київ, 2018, 149с.

Инь и Ян проектного лидерства. URL : https://www.pmservices.ru/project-management-news/in-i-yan-proektnogo-liderstva/

Останин В. А., Рожков Ю. В. «Шанс-менеджмент» и «риск-менеджмент» как диалектические противоположности теории управления. Весник ХГАЭП, 2014. № 6 (74). С. 4–12.

Маслов А. А. Китай: колокольца в пыли. Странствия мага и интеллектуала, 2003, с. 70-82.

Miller J. Daoism. Инь и ян. URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/Инь_и_ян.

Принципы Инь и Ян. URL : http://chakraalbum.ru/principy-in-i-yan.

Project Management Institute (PMI). The Standard for Portfolio Management США, 2013. 586 с.

Данченко О. Б. Методологія інтегрованого управління відхиленнями в проектах: дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : спец. 05.13.22 / Київ, 2015. 347 с.

Глоссарий терминов PRINCE2. URL : http://megapolis-profi.ru/d/150939/d/ru_-_prince2_glossary_of_terms_v1.3_-_russian-english_1.pdf.

Downloads

Опубліковано

2019-10-30

Як цитувати

Бакуліч, О. О., & Севост’янова, А. В. (2019). КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ БАЛАНСУ РИЗИКІВ (МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ЗАГРОЗ) СТЕЙКХОЛДЕРІВ ПРОЕКТІВ ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ. Вчені записки Університету «КРОК», ((3) 55), 143–150. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-143-150

Номер

Розділ

Розділ 7. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність