ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-73-81

Ключові слова:

людський потенціал, людський капітал, людський розвиток, формування та використання людського потенціалу, система державного управління, механізми державного управління, державна служба, державні службовці, громадяни, влада, держава

Анотація

Рушійною силою розвитку продуктивних сил суспільства є людський потенціал, стале зростання ролі людини в усіх сферах життєдіяльності, а саме: у виробничій сфері, в освіті, у науковій та професійній галузях тощо. Людський потенціал в системі державного управління не лише визначає можливості держави бути забезпеченою творчими, кваліфікованими кадрами в майбутньому, але й впливає на можливості розширеного суспільного відтворення в його демографічних, економіко-соціальних та духовних аспектах. У сучасних умовах успішність розвитку суспільства визначається здатністю до генерації інновацій, зростанням ролі людини в відтворювальних процесах. Це висуває на перший план проблему формування людського потенціалу та виявлення пріоритетних напрямків його розвитку. Актуальним в теоретичному та практичному плані є поглиблення розуміння тих тенденцій, закономірностей і факторів, що визначають стан, рівень та перспективу якісної динаміки розвитку людського потенціалу в складних сучасних умовах, а також наукове обґрунтування шляхів та ефективних механізмів забезпечення його реалізації. Крім того, визначення людського потенціалу в системі державного управління, яке базується на науковій основі класичної теорії людського потенціалу, як системи суспільних відносин з використання в процесі виробництва та утворення нової вартості продуктивних спроможностей і здібностей людини шляхом включення професійної орієнтації в системі державного управління в Україні в якості чинника формування та використання людського потенціалу, сутність якого полягає в зарахуванні фаховості використання людиною особистісних якостей і набутих знань та здібностей до системи професійної орієнтації. Доведено, що відбувся перехід від трудової до публічної концепції відносин в системі державної служби України, що передбачає інший погляд щодо ототожнення робітників і службовців, яке було характерно для країн соціалістичної системи права, відповідно до доктрини якою кожна людина бере участь у житті суспільства незалежно від сфери застосування його праці.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Г. О. Кузьменко, Міжрегіональна академія управління персоналом

аспірантка

Посилання

Адміністративна реформа в Україні: соціологічний вимір ставлення слухачів і працівників Національної академії у 2012 році : навчальні матеріали для самостійної підготовки / Крушельницька Т. П., Ралдугін Є. О. та ін. Київ, 2013. 60 с.

Гребоножко Є. П. Профессиональная подготовка кадров в системе государственного управления в Укратне как механизм формирования человеческого потенциала. Виртус. 2018. Вип. 22. Частина 2. С. 120-125.

Про вищу освіту : Закон України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 20, ст.134). URL: http:zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984-1.

Про державну службу : Закон України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.43). URL: http:zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3723-12.

Замараєв А. В. Людський потенціал в контексті суспільного розвитку та проблеми техногенно-екологічної безпеки. Проблеми техногенно- екологічної безпеки: освіта, наука, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24 листопада 2016 р. Харків : НУЦЗ, 2016. С. 40-42.

Замараєв А. В. Людський потенціал в системі державного управління в Україні: першочергові завдання і способи вирішення : теорія та практика державного управління. Вісник Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 2016. № 3 (54). С. 44-49.

Неліпа Д. В. Нормативно-правове регулювання професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Менеджер. 2014. № 1. С. 137-142.

Про затвердження Положення про систему підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування : Постанова КМУ від 07 липня 2010 року № 564. URL: http:zakon3.rada.gov.ua/laws/show/564-2010-%D0%BF

Прудиус Л. В. Управління якістю професійного навчання державних службовців в Україні: теоретико-організаційний аспект : дис... канд. наук з держ. упр. : 25.00.03. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ, 2010. 321 с.

Деякі питання реформування державного управління України: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 474-р. URL: http: zakon0.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80.

Про схвалення Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 р. №974-р. URL: http:zakon.rada.gov.ua/laws/show/974-2017-%D1%80.

Підтримка громадянського суспільства в Україні : Угода про фінансування від 13.09.2014. URL: http:zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_014.

Про Стратегію сталого розвитку «Україна 2020» : Указ Президента України від 12.01.2015 р. №5/2015. URL: http:zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015. 171.

Щорічний звіт президента Національної академії про діяльність навчального закладу у 2015 році. URL: http:academy.gov.ua/pages/dop/131/files/91fe3478-5af9-417a-9564- c5aaa974f040.pdf.

Щорічний звіт про виконання державного замовлення. Звіт про виконання державного замовлення у 2015 році. URL: http://nads.gov.ua/sites/default/files/imce/zvit_dz_2015.doc.

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р. URL: http:zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.

Downloads

Опубліковано

2019-10-30

Як цитувати

Кузьменко, Г. О. (2019). ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ. Вчені записки Університету «КРОК», ((3) 55), 73–81. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-73-81

Номер

Розділ

Розділ 5. Публічне управління та адміністрування