ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Автор(и)

  • М.В. Андрієнко Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
  • П.І. Гаман Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
  • Л.В. Калиненко Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
  • Б.О. Овчаренко Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
  • П.М. Гордєєв Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-87-95

Ключові слова:

механізм, цивільний захист, соціальне проектування, соціальне управління, матеріальні ресурси, пілотування

Анотація

Глибокі суспільні перетворення, що останнім часом відбуваються в Україні, супроводжуються значними інституціональними змінами в системі публічного управління та його складовій – державне регулювання, зокрема в сфері цивільного захисту населення та територій. Сучасні механізми державного управління цивільним захистом, мають бути орієнтовані на стимулювання антикризового розвитку з метою забезпечення суспільних потреб, посилення ділової активності населення, забезпечення необхідного рівня соціального захисту та рівня життя населення, збереження культурної й природної спадщини. Проблема впливу різних негативних чинників, зокрема й ризиків, завжди актуальна в управлінні проектами. Практика управління проектами та програмами свідчить про те, що управління невизначеністю як частиною реального світу – це обов’язкова функція проектного менеджера, оскільки в умовах невизначеності проекти завжди мають фактичні додаткові втрати часу, фінансів, якості порівняно з плановими. Сучасний стан політичного, економічного, законодавчого середовища проектів та програм, що реалізуються на базі вітчизняних підприємств, організацій, компаній у різних сферах, мінливий, нестабільний, турбулентний. Високий рівень невизначеності як внутрішнього, так і зовнішнього середовищ проектів призводить до того, що керівник проекту повинен управляти ним в умовах високих ризиків, постійних змін, оперативно вирішувати проблеми у проекті, управляти конфліктами, боротися зі стресами, і навіть інколи вирішувати кризові ситуації у проекті. Головною метою цієї роботи є дослідження теоретико-методичних засад механізму державного управління соціальними проектами у сфері цивільного захисту. У статті досліджено історію становлення та розвитку соціального проектування, теоретичні та практичні підходи до його використання в державному управлінні у сфері цивільного захисту. Узагальнено існуючу класифікацію соціальних проектів. Оцінено особливості об'єкта проектування як соціальної системи. Визначено основні проблеми соціального проектування в державному управлінні соціальними проектами у сфері цивільного захисту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

М.В. Андрієнко, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

д.н.держ.упр., професор, полковник служби цивільного захисту, начальник науково-дослідного центру цивільного захисту

П.І. Гаман, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

д.н.держ.упр., професор, начальник відділу заходів захисту

Л.В. Калиненко, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

старший науковий співробітник

Б.О. Овчаренко, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

науковий співробітник відділу заходів захисту, науково-дослідного центру цивільного захисту

П.М. Гордєєв, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

науковий співробітник сектору техногенної безпеки науково-дослідного центру цивільного захисту

Посилання

Колосок А. Зарубіжний досвід соціальної відповідальності бізнесу та перспективи його застосування в Україні. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. 2015. № 1. С. 15–19.

Затєйщикова О. О. Етапи формування стратегії соціальної відповідальності бізнесу. Бізнес Інформ. 2014. № 2. С. 200-205.

Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини: навчальний посібник. Львів : Львівський банківський коледж, 1998. 192 с.

Доманський В. А. Державне управління пожежною безпекою України (організаційно-правовий аналіз за матеріалами діяльності Державного департаменту пожежної безпеки): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Київ, 2004. 204 с.

Коваль Я.С. Форми реалізації партнерських відносин бізнесу і влади в умовах розвитку ринкової економіки. Вчені записки Університету «КРОК». 2021. №3(63). С. 80-87. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-80-87.

Волянський П. Б. Організація державного управління при загрозі виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій державного і територіального рівнів. Економіка та держава. 2014. № 8. С. 96–99.

Лещенко О. Я. Вплив сучасних воєнно-політичних конфліктів на проблематику цивільного захисту: досвід Сирії та України. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. 2016. № 5. С. 67-80.

Бондаренко О. Структурно-функціональна модель корпоративної культури. Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. 2012. № 6. С. 101–105.

Семенченко А.І. Стратегічне планування у сфері державного управління національною безпекою: автореф. дис. доктора наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління»/ Київ, 2008. 36 с.

Фірсова С. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: маркетинговий аспект. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2011. URL : http://papers.univ.kiev.ua/ekonomika/articles/Business_Social_Responsibility_in_Ukraine_the_ Marketing_Aspect_14009.pdf.

Антошко Т. Р., Круш П. В., Тюленєва Ю. В. Впровадження корпоративної соціальної відповідальності на промислових підприємствах : монографія. Київ : Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», 2013. 275 с.

Костенко В. Модернізація державної системи цивільного захисту в контексті європейської інтеграції України. Державне управління та місцеве самоврядування. 2013. Вип. 4(19). С. 111.

Шаповал В. М. Соціальна відповідальність бізнесу в структурі управління економікою : монографія. Дніпро : ДВНЗ «Нац. гірн. ун-т», 2011. 356 с.

Лазаренко О., Колишко Р. Посібник з КСВ. Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальность : навч. пос. Київ : Енергія, 2008. 96 с.

Жукова Л. А. Державне управління у сфері цивільного захисту в Україні: функціонально-структурний аспект: дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Київ, 2007. 212 с.

Downloads

Опубліковано

2022-06-20

Як цитувати

Андрієнко, М., Гаман, П., Калиненко, Л., Овчаренко, Б., & Гордєєв, П. (2022). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(66), 87–95. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-87-95

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування