СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • М. П. Денисенко Київський національний університет технологій та дизайну https://orcid.org/0000-0001-8767-9762
  • С. В. Бреус Київський національний університет технологій та дизайну https://orcid.org/0000-0003-0624-0219
Ключові слова: заклади вищої освіти, економічна безпека закладів вищої освіти, економічна безпека держави, національна безпека

Анотація

В сучасних умовах рівень вищої освіти виступає основоположним чинником, що сприяє підвищенню рівня економічного розвитку держави та її конкурентоспроможності. Поглиблення розриву між освітою, наукою та виробництвом призводить до того, що вітчизняна вища освіта перестає виконувати соціально-економічні функції, сприяє зниженню якості вищої освіти, конкурентоспроможності закладів вищої освіти (ЗВО), а відтак рівню економічної безпеки ЗВО, держави та національної безпеки в цілому. Сутність економічної безпеки та методологія її оцінювання досить ґрунтовно розглянута в працях як зарубіжних, так і вітчизняних науковців, зокрема Алімової Н. К., Демидова С. Р., Бабаєва В. Н., Момот Т. В., Пересипкіна М. Н.,
Мартинюка В. П., Козаченко Г. В., Тюлєнєва Г. Д. Незважаючи на значний вклад вчених за проблематикою дослідження слід зазначити, що в сучасних умовах відсутні комплексні обґрунтування аспектів, пов‘язаних з дослідженням взаємозв‘язку стану розвитку вищої освіти в Україні з економічною безпекою закладів вищої освіти. Мета статті полягає у дослідженні взаємозв‘язку стану розвитку вищої освіти в Україні з економічною безпекою закладів вищої освіти. У статті досліджено теоретико-практичні аспекти функціонування вітчизняних закладів вищої освіти та забезпечення їх економічної безпеки. Розглянуті основні чинники, які справляють вплив на економічну безпеку закладів вищої освіти. Виокремлено загрози економічній безпеці закладів вищої освіти. Виокремлені основні чинники, що сприяють формуванню загроз економічній безпеці закладів вищої освіти у результаті їх негативної зміни. Зазначене обумовлює доцільність здійснення подальших досліджень, що передбачає з урахуванням зазначених чинників формування прогнозу рівня економічної безпеки закладів вищої освіти та методичного підходу до оцінювання ризиків економічній безпеці закладів вищої освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

М. П. Денисенко, Київський національний університет технологій та дизайну

доктор економічних наук, професор кафедри бізнес-економіки та туризму

С. В. Бреус, Київський національний університет технологій та дизайну

кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-економіки

Посилання

Алимова Н. К. Экономическая безопасность образовательного учреждения в условиях становления инновационной экономики : дисс. ... канд. экон. наук. Москва, 2009. 186 с.

Демидов С. Р. Теоретико-методологические основы и механизм обеспечения экономической безопасности высшего учебного заведения : дисс. ... докт. экон. наук. Москва, 2007. 296 с.

Бабаев В. Н., Момот Т. В., Пересыпкин М.Н. Экономическая безопасность высших учебных заведений в условиях модернизации высшего образования : проблемы и перспективы. Науково-технічний збірник. Київ, 2013. № 108. С. 519-527.

Мартинюк В. П. Економічна безпека вищих навчальних закладів в Україні: передумови оцінювання. Економіка. Менеджмент. Підприємництво : наук. журнал. Київ, 2013. № 25(ІІ). С. 193-198.

Козаченко Г. В. Позиціонування вищого навчального закладу в експлейнарному базисі його економічної безпеки. Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць. Київ, 2011. Випуск 24. С. 108-113.

Про освіту : Закон України Документ 2145-19. Прийняття від 05.09.2017, підстава 2233-19. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page (дата звернення 10.09.2018).

Денисенко М. П., Бреус С. В. Вітчизняна вища освіта в умовах глобалізації та її вплив на ринок праці в Україні. Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал. Київ, 2015. №3 (44). С. 32-36.

Денисенко М.П., Бреус С. В. Економічна безпека вищих навчальних закладів: основні тенденції на ринку праці. Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал. Київ, 2016. №14. С. 10-14.

Бреус С. В. Розроблення моделі оцінювання економічної безпеки закладів вищої освіти. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. Харків, 2018. Т. 2, №25. С. 176-182.

Опубліковано
2019-01-14
Як цитувати
Денисенко, М., & Бреус, С. (2019). СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (51), 157-167. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-157-167
Розділ
Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##