КОМПЕТЕНТНІСТНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-112-118

Ключові слова:

компетентність, компетентнісний підхід, навчання персоналу, перепідготовка кадрів, підвищення кваліфікації персоналу, розвиток кадрового потенціалу, соціально-економічний ефект

Анотація

На основі детального вивчення поглядів різних вчених на поняття компетентності, проаналізовано та розмежовано основні складові у структурі компетентності відповідно до різних підходів, та визначено, що організація процесу навчання на основі компетентністного підходу зосереджується на тому, що персонал в результаті навчання зможе вміти робити, а не на тому, чого працівники мають навчатися. Виділено основні принципи компетентнісного підходу, до яких відносяться: навчання для життя, успішної соціалізації в суспільстві; самостійність планування працівником своїх результатів й удосконалення їх у процесі постійної самооцінки; власна мотивація та відповідальність за результат; матрична система управління, делегування повноважень, свобода у виборі засобів набуття працівниками компетенцій. Визначено основні функції компетентнісного підходу в навчанні та перепідготовці персоналу підприємства: операціональна, діяльнісно-технологічна, виховна, діагностична. Запропоновано та проаналізовано показники розвитку кадрового потенціалу підприємства відповідно до двох груп: професійне навчання (частка працівників, які пройшли професійне навчання в протягом періоду; частка годин, затрачених на професійне навчання, у загальному балансі часу фірми; рівень засвоєння нових знань і навичок; величина витрат на професійне навчання у загальному обсязі витрат підприємства) та кваліфікаційне просування (питома вага працівників, що підвищили розряд у звітному році, в загальній чисельності персоналу на кінець року; частка працівників, що оволоділа новими спеціальностями у звітному році, у загальній чисельності персоналу на кінець року; питома вага керівників, які підвищили кваліфікацію в звітному році в їх чисельності на кінець року; коефіцієнт внутрішньої мобільності). Визначено соціальні результати від упровадження компетентнісного підходу при навчанні та перепідготовці персоналу, до яких належать: ступінь застосування набутих знань та вмінь у процесі трудової діяльності; успішність навчання працівників за програмою підготовки; рівень розвитку трудової кар‘єри працівника; здатність працівника засвоювати нові знання, уміння та навички; зниження опору нововведенням; рівень задоволеності керівництва якістю навчання працівника; рівень
відчуття працівником стабільності та впевненості в майбутньому; рівень задоволеності працівника результатами підвищення кваліфікації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. І. Карюк, Університет економіки та права «КРОК»

к.е.н., доцент кафедри туризму

Посилання

Ибрагимов Г. И. Компетентностный подход в профессиональном образовании. Educational Technology & Society : журнал. Taiwan, 2007. № 10 (3) С. 361-365.

Спрудэ К. А. Оценка компетенций в разработке системы персонал-технологий организации. URL : http://webcache.googleusercontent.com (дата звернення 10.08.2018).

Дэвид К. МакКлелланд. Понятие компетенции. URL : http://www.timetogo.ru/articles-/what_is_competency.htm (дата звернення 10.08.2018).

Антонюк Л.Л. Компетентністний підхід у вищій освіті: світовий досвід навч. пос. Київ : КНЕУ, 2016.66 с.

Бояцис Р. Компетентный менеджер. Модель эффективной работы : научное пособие. Москва : HIPPO, 2008. 352 с.

Лейко С.В. Поняття «компетенція» та «компетентність»: теоретичний аналіз. Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 4. URL : http://pptp.org.ua/images/2013/04/15.pdf.pdf (дата звернення 10.08.2018).

Преображенська О. С. Формування компетенцій корпоративного управління на основі знань підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» Харків, 2011. 22 с.

Сазоненко Г.С. Компетентність у системі неперервної освіти: акмеологічна модель: наук.-метод. посіб. Макарів : Софія, 2013. 411 с.

Селевко Г. Компетентности и их классификации. URL : http://matem.uspu.ru/i/inst/math/subjects/04OPDMAT_MAT2007D02.pdf (дата звернення 10.08.2018).

Чуланова О.Л. Основные риски при внедрении модели компетенций в управление персоналом организации. Современные проблемы и перспективы экономического развития и управления: сб. научн. тр. Сургут: ИЦ СурГУ, 2014. С.174-181.

Лановенко А.О. Компетентнісний підхід у професійній підготовці фахівців. Проблеми та перспективи формув. нац. гуманіт.-техн. еліти: зб. наук. пр Харків : Нац. техн. ун-т «ХПІ, 2011. Вип. 29. С. 44–50.

Downloads

Опубліковано

2019-01-14

Як цитувати

Карюк, В. І. (2019). КОМПЕТЕНТНІСТНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (51), 112–118. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-112-118

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та адміністрування