ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-164-170

Ключові слова:

заклад охорони здоров’я, підходи до управління, система управління закладом охорони здоров’я, система, управління

Анотація

У статті досліджено теоретико-методичні засади розбудови системи управління закладами охорони здоров’я. Актуальність теми проведеного дослідження обумовлена тим, що основою ефективної діяльності закладу охорони здоров’я є розбудова, організація та функціонування дієвої збалансованої системи управління. Теоретико-методичні засади розбудови системи управління закладами охорони здоров’я формують науково-обґрунтований базис підходів, принципів формування складових та елементів такої системи, її нормативно-правового, кадрового, фінансового, інформаційного забезпечення, здійснення управлінських процесів та формування механізмів управління, збалансоване узгоджене функціонування яких і забезпечуватиме ефективність  дієвість всієї системи. Метою статті є дослідження теоретико-методичних засад розбудови системи управління закладами охорони здоров’я. Методологічною основою дослідження стали методи аналізу та синтезу, спостереження, порівняння; системний підхід, процесний, комплексний, функціональний, методологічні підходи. Отримані наукові результати полягають в ідентифікації та систематизації складових та елементів системи управління закладами охорони здоров’я, а саме: мети та цілей управління; суб’єктів, об’єктів управління; принципів управління; функцій управління; структури та взаємозв’язків; механізму та методів управління; процесу управління; ресурсного забезпечення системи управління; методичного, організаційного, інформаційного, нормативного, кадрового, фінансового, матеріального та іншого забезпечення які у своїй сукупності формують керуючу та керовану підсистеми управління взаємодію та цілеспрямоване функціонування яких забезпечує можливість здійснення управлінських дій прийняття та реалізацію управлінських рішень і загалом забезпечує функціонування та розвиток організації, закладу охорони здоров’я. Перспективи подальших досліджень полягають у актуальності обгрунтування теоретико-методичних засад, формування моделей та напрацювання практичних рекомендацій розбудови ефективних систем управління закладами охорони здоров’я що має здійснюватися із урахуванням  особливостей його діяльності визначеної мети та цілей, збалансованого формування його структури доцільної для того чи іншого типу медичного закладу та забезпечення працівниками як основним ресурсом необхідним для його розбудови та функціонування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Михайло Тодуров, ВНЗ "Університет економіки та права КРОК"

Аспірант кафедри управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Bertalanfy, L. (1969). Von. General system theory. Foundations, developmentapplications. N.Y.: Braziller. 483 p.

Hall, A. (1962). A methodology for systems engineering. Princeton. 1962. 346 p.

Ansoff, H. (2007). Strategiс Management. New York : Springer. Р. 251.

Хомяков, В. (2005). Менеджмент підприємства. К. : Кондор. 434 с.

Радченко, Г. (2010). Система формування та управління людськими ресурсами. Держава та регіони. Серія: №4. 163-167

Гаман, П. (2007). Методологічні підходи до моделювання процесу управління системою охорони здоров’я в умовах трансформаційного суспільства. Державне будівництво. № 2.

Холод, Б. & Зборовська, О. (2010). Системний підхід – основа сучасного управління діяльністю промислових підприємств. Академічний огляд. № 1(32). С. 48 -54

Єфімова, О. (2007). Системний підхід - основа управління діяльністю підприємств. Персонал. №2. С. 67–72

Калюжна, Н. (2011). Аналіз підходів до визначення системи управління підприємством. Вісник Хмельницького національного університету. № 2. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/ pdf/ekon/2011_2_2/050-053.pdf

Drucker, P. (1993). The Practice of Management, Harper Business. New York : Springer. Р. 132.

Згуровський, М. (2011). Системний аналіз: проблеми, методологія, застосування. Київ: Наукова думка. 726 с.

Устенко, А. (2014). Система управління підприємством. Вісник Прикарпатського університету. Економіка. 2014. №10. С. 96–103.

Харченко, В. (2013). Сутність системи управління розвитком промислового підприємства. Економіка промисловості. № 4(64). С. 100–110.

Журавель, В., & Дейкун, Н. (2016). Практика менеджменту в здоровоохороні і його методичний інструментарій. Чернігів: Деснянська правда. 120 с.

Баєва, О. (2009). Менеджмент організацій: медичний та фармацевтичний менеджмент. К.: Персонал. 336 с.

Баєва, О. (2008). Менеджмент у галузі охорони здоров’я. К.: Центр учбової літератури. 640 с.

Downloads

Опубліковано

2024-06-30

Як цитувати

Тодуров, М. (2024). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Вчені записки Університету «КРОК», (2(74), 164–170. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-164-170

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування