ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-199-204

Ключові слова:

економічна безпека, інформаційно-аналітичне забезпечення, фінансова складова системи економічної безпеки

Анотація

У статті досліджено напрямки удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки   підприємств (ЕБП) у сучасних умовах господарювання. Економічна безпека підприємства будь-якої галузі національної економіки є нині важливою характеристикою його фінансово-господарського стану. Внутрішнє і зовнішнє середовище функціонування суб’єктів господарської діяльності в Україні сповнене різних видів загроз, які формуються особливостями вітчизняної економічної системи. Соціальні та економічні процеси в сучасному суспільстві зорієнтовані на всебічне запровадження інформаційно-комунікаційних технологій як у національному, так і в міжнародному масштабах. У рамках формування й реалізації механізмів управління процесом зміцнення економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності, забезпечення їх економічної безпеки слід розглядати як вид управлінської діяльності щодо формування, розвитку та реалізації конкурентних переваг і забезпечення життєздатності підприємств як суб’єктів економічної конкуренції. Отже, інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової складової системи ЕБП у прийнятті управлінських рішень не може не відчути певних перетворень. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки підприємств та організаційно-економічний механізм управління процесом її зміцнення мають відбуватися одночасно: завдання першого полягає в підтримці оптимального рівня економічної безпеки підприємств, завданням другого є забезпечення її необхідного рівня задля досягнення своїх тактичних і стратегічних цілей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

І. А. Белоусова, Університет «КРОК»

д.е.н., професор, заслужений економіст України, радник ректора

Т. О. Сугак, ПВНЗ «Європейський університет» Криворізька філія

к.е.н., ст. викладач кафедри економіки та менеджменту

Посилання

Алькема В. Г. Модель управління змінами в системі економічної безпеки суб’єктів господарювання. Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : Збірник тез доповідей учасників ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Черкаси, 27–28 березня 2015 р.) / Міністерство освіти і науки України, ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси: Вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2015. 374с.

Белоусова І. А. Управлінський облік – інформаційна складова системи економічної безпеки підприємства : монографія. Київ : ТОВ «Дорадо Друк», 2010. 430 с.

Гнилицька Л. В. Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки підприємства : автореф. дис. докт. екон. наук : 08.00.09, 21.04.02 / ДВНЗ Нац. екон. Ун-т імені Вадима Гетьмана. К, 2012 36 с.

Дикий А. П. Організація бухгалтерського обліку як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємств : автореф. дис. … канд. економ. наук : 08.00.09 / Житомир, 2010. 23 с.

Євдокимов В. В., Дикий А. П. Особливості організації бухгалтерського обліку при забезпеченні економічної безпеки підприємства. URL : http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/815/1/29.pdf

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-14. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Захаров О. І. Синергетичний ефект в системі економічної безпеки підприємства. Вісник Черкаського університету, 2016. №1.С. 38-44.

Кулик В. А. Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку : монографія. Полтава: РВВ ПУЕТ, 2014. С. 373.

Мігус І. П. Кадрова безпека суб'єктів господарської діяльності: менеджмент інсайдерами : монографія. Черкаси: вид-во «МАКЛАУТ», 2012. 315 с.

Сугак Т. О. Особливості інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки підприємства. Вчені записки Університету «КРОК». Вип. 51. 2018. С. 80-89.

Downloads

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

Белоусова, І. А., & Сугак, Т. О. (2019). ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), 199–204. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-199-204

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності