ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-187-194

Ключові слова:

економічна безпека, інформаційно-аналітичне забезпечення, фінансова складова системи економічної безпеки, загрози, ризики

Анотація

У статті досліджено домінуючу роль фінансової складової серед основних функціональних складових економічної безпеки: фінансової, інформаційної, ринкової, складової бізнес-процесів, кадрової, техніко-технологічної. Висвітлено особливості інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки підприємства. Сучасний етап розвитку економки характеризується ризиками та загрозами, у зв‘язку з чим значна кількість підприємств опиняються у ситуації неналежного рівня захищеності майна та інтересів від впливу чинників внутрішнього і зовнішнього середовища. В умовах забезпечення фінансової безпеки підприємства, всі її складові (і кредитно-грошова, і бюджетно-податкова та
адміністративна політика, інше), знаходять своє відображення в одній з форм обліку, що передбачає не лише захист змісту інформації, але й засобів і технологій її отримання. Саме тому ці види інформаційно-аналітичного забезпечення актуалізують необхідність розробки методичних і рганізаційних засад як засобу формування релевантної інформації для прийняття управлінських рішень, у яких поряд з внутрішніми вимогами щодо задоволення інформаційних потреб враховується вплив зовнішнього середовища. З урахуванням домінуючого впливу фінансової складової системи ЕБП, специфічних вимог, пов‘язаних з оцінюванням достовірності та захищеності її інформації, для вирішення тактичних та стратегічних завдань управління в будь-якій сфері підприємства доведено необхідність виокремлення її інформаційно-аналітичного забезпечення. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Т. О. Сугак, Університет економіки та права «КРОК»

здобувач

Посилання

Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 липня 2003 року. № 964 IV . Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. №39, із змінами, внесеними згідно із Законом № 2411 – VI(2411-17) від 01.07.2010 р.

Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия : пособие. Київ : Ника-Центр, Эльга, 2004. 784 с.

Захаров О.І. Організація та управління економічною безпекою суб‘єктів господарської діяльності: навч. посіб. Київ, 2010. 257с.

Васильців Т. Г. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення: монографія Львів: Ліга-Прес, 2012. 386 с.

Кириченко О. А. Вплив інфляційних процесів на фінансову безпеку підприємства. Економіка та держава : журнал. 2009. №1. С. 32-46.

Мунтіян В. І. Нові виклики економічній безпеці держави. Екон.- мат. моделювання соц.- екон. систем : зб. наук. пр. Київ : МННЦ ІТіС, 2003. Вип. 4. С. 5-15.

Волощук Л. О. Проблеми фінансово- економічної безпеки в процесі інноваційного розвитку підприємства. Проблеми ринку та розвитку регіонів України в XXI столітті : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. (Одеса, ОНПУ, 10-12 грудня 2014 року). Одеса, 2014. С. 34-36.

Філиппова С. В., Волощук Л. О., Черкасова C. О. Економічна безпека підприємств реального сектору економіки в умовах вартісно-орієнтованого управління: монографія. Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2015. 196 с.

Завора Т. М. Система інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств URL : http://77.121.11.9/bitstream/PoltNTU/130/1/%D0%97%D0%

B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%83%

D0%B3%D0%BB_%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB.pdf (дата звернення 02.08.2018).

Черкасова С. О. Обліково-аналітичне забезпечення управління процесом зміцнення економічної безпеки інноваційно-активних підприємств: монографія. Одеса, 2014 р. 198 с.

Легенчук С. Ф Розвиток теорії і методології бухгалтерського обліку в умовах постіндустріальної економіки: автореф. дис. …докт. екон. наук. Житомир, 2011р. 37с.

Ильяшенко С. Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке. Актуальні проблеми економіки : журнал. 2003. № 3. С. 12-19.

Гнилицька Л. В. Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки підприємства: автореферат дисертації …доктора економічних наук. Київ, 2013. 35 с.

Коробчинський О. Л. Методика формування системи економічної безпеки підприємства. Актуальні проблеми економіки : журнал. 2009. № 4(94). С. 41-45.

Ляшенко О. М. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения : монография. Киев, 2003. 280 с.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-14. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення 02.08.2018).

Downloads

Опубліковано

2019-01-14

Як цитувати

Сугак, Т. О. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (51), 187–194. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-187-194

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності